Posiedzenie Rady Wierzycieli Czesława i Haliny Botwiny

newsSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 5/12) na podstawie art. 208 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n – zwołuje posiedzenie rady wierzycieli. Termin: 11 czerwca 2015 r., godz. 11:00; miejsce: Kancelaria Adwokacka Barbara Tumidalska – Człapa, ul. Słowackiego 13/5, 58-300 Wałbrzych.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1). Przedstawienie czynności dokonanych przez Syndyka w toku postępowania upadłościowego począwszy od dnia 05 grudnia 2014 r.,

2). Omówienie planowanych czynności Syndyka w postępowaniu upadłościowym,

3). Podjęcie uchwały, w przedmiocie zezwolenia Syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości objętej księgą wieczystą nr SW1W/00018773/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. Batorego 17A.

4). Wolne wnioski.

Stosowna informacja nie uchybia zawiadomieniu Członków Rady Wierzycieli listami poleconymi zgodnie z brzmieniem art. 208 ust 1 p.u.i.n.

Print Friendly

Ukończenie postępowania upadłościowego KAWBUD Sp. z o.o.

finishSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58a  informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 21 maja 2015 r. (Sygn. akt VI GUp 8/12) Sąd stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi odrębnym wpisem.

Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika

krzesłaSyndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL – MEBLE, ul. XXV-Lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa (Sygn akt VI GUp 20/13) informuje o publikacji obwieszczenie o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ukazało się w Gazecie Wyborczej – dodatku dolnośląskim z dniu 07 maja 2015 r. , str. 11 oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 21 maja 2015 r. (MSiG 97(4728), poz. 6682).

MSiG 2015_97 Katarzyna Surygała II ULW
GW – obwieszczenie II ULW

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości i plan likwidacyjny SPORT-EXPERT Sp. z o.o.

DCF 1.0Syndyk masy upadłości „SPORT – EXPERT” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tenisowa 18, 53-033 Wrocław (sygn. akt VIII GUp 1815) informuje, iż pismem z dnia 26 maja 2015 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,
2). Oszacowanie wartości masy upadłości,
3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej,

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Publikacja obwieszczeń o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności

lista wierzytelnościSyndyk masy upadłości PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 informuje o publikacji obwieszczeń o sporządzeniu II uzupełniającej liście wierzytelności (Sygn akt VI GUp 12/14). Obwieszczenia ukazały się w:

1). Gazecie Wyborczej – dodatku dolnośląskim w dniu 23 kwietnia 2015 r. (strona 14);
2). Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 91/4722 z dnia 13 maja 2015 r., str. 40).

GW – obwieszczenie II ULW
MSiG – obwieszczenie II ULW

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Beaty Cyganarowicz – Majchrzak

krsPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 11 maja 2015 r. (Sygn. akt VI GUp 3/15 (of)) Sąd:

I). ogłosił upadłość obejmującą likwidacje majątku dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej – Beaty Cygnarowicz – Majchrzak, zamieszkałej w Kłodzku, PESEL: 69052401726;

II). wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III). wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym;

IV). wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna

V). wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

POSTANOWIENIE – ogłoszenie upadłości

Print Friendly

Informacja z przebiegu aukcji

1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 - PRZÓD (Kopiowanie)Syndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany BART-BUD Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Antka Kochanka 26, 58-305 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 23/13) informuje, iż w dniu 14 maja 2015 r. w wyniku aukcji został zbyty pojazd specjalistyczny – Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004. Cena wywoławcza została określona w wysokości 56.700,00 zł, natomiast cena przybicia wyniosła 58.700,00 zł.

Pozostałe pojazdy specjalistyczne Syndyk ponownie wystawi do likwidacji.

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego sprawozdania rachunkowego KAWBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

domino 1 - ddSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58 a informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 maja 2015 r. (Sygn akt VI VUp 8/12) Sąd zatwierdził ostateczne sprawozdanie rachunkowe Syndyka.

Ostatecznie, Syndyk wystąpił o stwierdzenie ukończenia postępowania upadłościowego.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika SPORT-EXPERT Sp. z o.o.

press 2Syndyk masy upadłości „SPORT – EXPERT” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tenisowa 18, 53-033 Wrocław (Sygn. akt VIII GU 18/15) informuje o publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Obwieszczenia ukazały się w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym 93/2015 z dnia 15 maja 2015 r, poz. 6271
2). Poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym – Gazecie Wyborczej (dodatku dolnośląskim) z dnia 12 maja 2015 r., str. 11.

GW – obwieszczenie upadłość
MSiG – obwieszczenie ogłoszenie upadłości

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości dłużnej spółki z o.o. „SPORT-EXPERT” z siedzibą we Wrocławiu

DCF 1.0Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 79/15 ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – „SPORT-EXPERT” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tenisowej 18 (KRS: 0000118524), wyznaczając Sędziego – Komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego – Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 18/15.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu – Komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Postanowienie z dnia 06 maja 2015 r. o ogłoszeniu upadłości – POST

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly