Ukończenie postępowania upadłościowego dłużnika wraz z umorzeniem niezaspokojonych zobowiązań

signed-away-2-1549841Syndyk masy upadłości Katarzyny Surygały w upadłości likwidacyjnej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL – MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 13 listopada 2015 r. Sąd:

1). stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika;

2). umorzył niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłej Katarzyny Surygały w całości, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu alimentów, rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, wierzytelności ze stosunku pracy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie z dnia 13 listopada 2015 r. o ukończeniu postępowania upadłościowego – bez uzasadnienia

Print Friendly

Syndyk sprzeda ruchomości

postit-note-for-sale-1427182Syndyk masy upadłości Edyty i Zbigniewa Tomczak w upadłości likwidacyjnej, ul. Spółdzielcza 1/8, 57-300 Kłodzko na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 20 października 2015 r. sprzeda z wolnej ręki majątek upadłych obejmujący ruchomości opisane w punktach 1 – 2, określone kolumną nr II tabeli poniżej, za cenę brutto nie niższą niż opisana w kolumnie nr III;

[I] [II]   [III]   [IV]  [V]
L.p. Nazwa Cena brutto Wysokość wadium / zadatku Postąpienie
1 Kino domowe BELSTAR, rok prod. 2002 60,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
2 Telewizor LCD LG 32LH3000, rok prod. 2009 200,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
Łącznie: 260,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

            na następujących warunkach:

 1. Sprzedaży podlegają składniki majątku upadłego wymienione w tabeli powyżej – łącznie lub odrębnie;
 2. Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę brutto;
 3. Sprzedaż nastąpi za najwyższą możliwą do uzyskania na rynku cenę brutto, nie niższą niż wartość wskazana w kolumnie III, najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona w trakcie ustnej licytacji (aukcji);
 4. Cena określona kolumną III powyżej stanowić będzie cenę wywołania w toku aukcji;
 5. Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości określonej kolumną nr V tabeli powyżej, odpowiednio dla każdego z przedmiotów sprzedaży;
 6. Czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: ul. Spółdzielcza 1/8, 57-300 Kłodzko, 04 grudnia 2015 r., godzina 11:00;
 7. Oferenci zobowiązani są do uiszczenia – przed przystąpieniem do licytacji, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji – wadium w wysokości:

  a). w przypadku ruchomości opisanej w pkt 1 tabeli powyżej – 10 zł (dziesięć złotych, 00/100),

  b). w przypadku ruchomości opisanej w pkt 2 tabeli powyżej – 20 zł (dwadzieścia złotych, 00/100);

 8. Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 9. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki;
 10. Cena sprzedaży winna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (udzielenia przybicia) – przed jej zawarciem;
 11. W razie braku zapłaty ceny sprzedaży w całości zgodnie z pkt. 10, wybór oferty przestaje wiązać, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości; w takim przypadku Syndyk może zdecydować o zawarciu umowy sprzedaży z oferentem, który złożył drugą najkorzystniejszą ofertę – za cenę przez niego zaoferowaną, z zachowaniem niniejszych warunków zbycia;
 12. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk;
 13. Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w dniu 04 grudnia 2015 r.
 14. Wybór oferty i zawarcie umowy sprzedaży, po skutecznym spełnieniu warunków z pkt. 10, Syndyk potwierdzi na piśmie;
 15. Ewentualne koszty umowy sprzedaży w tym koszty sprawdzenia stanu przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący;
 16. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Warunki sprzedaży ruchomości Tomczak

Print Friendly

Syndyk sprzeda ruchomości

postit-note-for-sale-1427182Syndyk masy upadłości Stanisława Konopka w upadłości likwidacyjnej, ul. Piastowska 20/5, 58-240 Piława Górna na podstawie zgody Sędziego – Komisarza sprzeda z wolnej ręki majątek upadłego w postaci udziału ½ w prawie własności Telewizora TOSHIBA REGZA, za cenę nie niższą niż 25,00 zł brutto.

na następujących warunkach:

 1. Sprzedaży podlega udział ½ w prawie własności Telewizora TOSHIBA REGZA (zgodnie z oświadczeniem upadłego telewizor jest uszkodzony);
 2. Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę brutto;
 3. Sprzedaż nastąpi za najwyższą możliwą do uzyskania na rynku cenę brutto, nie niższą niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100), najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona w trakcie ustnej licytacji (aukcji);
 4. Cenę wywołania stanowić będzie cena minimalna określona w pkt. 3 powyżej;
 5. Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych, 00/100);
 6. Czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: Piastowska 20/5, 58-240 Piława Górna, 04 grudnia 2015 r., godzina 13:30;
 7. Oferenci zobowiązani są do uiszczenia – przed przystąpieniem do licytacji, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji – wadium w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych, 00/100);
 8. Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 9. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki;
 10. Cena sprzedaży winna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (udzielenia przybicia) – przed jej zawarciem;
 11. W razie braku zapłaty ceny sprzedaży w całości zgodnie z pkt. 10, wybór oferty przestaje wiązać, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości; w takim przypadku Syndyk może zdecydować o zawarciu umowy sprzedaży z oferentem, który złożył drugą najkorzystniejszą ofertę – za cenę przez niego zaoferowaną, z zachowaniem niniejszych warunków zbycia;
 12. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk;
 13. Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w dniu 04 grudnia 2015 r.
 14. Wybór oferty i zawarcie umowy sprzedaży, po skutecznym spełnieniu warunków z pkt. 10, Syndyk potwierdzi na piśmie;
 15. Ewentualne koszty umowy sprzedaży w tym koszty sprawdzenia stanu przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący;
 16. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Warunki sprzedaży ruchomości Stanisław Konopka

Print Friendly

Syndyk sprzeda ruchomości

postit-note-for-sale-1427182Syndyk masy upadłości Janiny Konopka w upadłości likwidacyjnej, ul. Piastowska 20/5, 58-240 Piława Górna na podstawie zgody Sędziego – Komisarza sprzeda z wolnej ręki majątek upadłego w postaci udziału ½ w prawie własności Telewizora TOSHIBA REGZA, za cenę nie niższą niż 25,00 zł brutto.

na następujących warunkach:

 1. Sprzedaży podlega udział ½ w prawie własności Telewizora TOSHIBA REGZA (zgodnie z oświadczeniem upadłego telewizor jest uszkodzony);
 2. Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę brutto;
 3. Sprzedaż nastąpi za najwyższą możliwą do uzyskania na rynku cenę brutto, nie niższą niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100), najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona w trakcie ustnej licytacji (aukcji);
 4. Cenę wywołania stanowić będzie cena minimalna określona w pkt. 3 powyżej;
 5. Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych, 00/100);
 6. Czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: Piastowska 20/5, 58-240 Piława Górna, 04 grudnia 2015 r., godzina 13:30;
 7. Oferenci zobowiązani są do uiszczenia – przed przystąpieniem do licytacji, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji – wadium w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych, 00/100);
 8. Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 9. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki;
 10. Cena sprzedaży winna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (udzielenia przybicia) – przed jej zawarciem;
 11. W razie braku zapłaty ceny sprzedaży w całości zgodnie z pkt. 10, wybór oferty przestaje wiązać, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości; w takim przypadku Syndyk może zdecydować o zawarciu umowy sprzedaży z oferentem, który złożył drugą najkorzystniejszą ofertę – za cenę przez niego zaoferowaną, z zachowaniem niniejszych warunków zbycia;
 12. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk;
 13. Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w dniu 04 grudnia 2015 r.
 14. Wybór oferty i zawarcie umowy sprzedaży, po skutecznym spełnieniu warunków z pkt. 10, Syndyk potwierdzi na piśmie;
 15. Ewentualne koszty umowy sprzedaży w tym koszty sprawdzenia stanu przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący;
 16. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Warunki sprzedaży ruchomości Janina Konopka

Print Friendly

Sporządzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Adama Pierzchały

chess-1223873Syndyk masy upadłości Adama Pierzchały w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 58-300 Wałbrzych (Sygn. Akt VI GUp 5/15 (of)) informuje o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika obejmuje łączną kwotę wierzytelności w wysokości 49.301,09 zł, na którą składają się odpowiednio:

Kategoria

Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 41.429,94 zł
IV 7.871,15 zł
V 0,00 zł
RAZEM 49.301,09 zł

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika Grzegorza Troniny EUROBUD

budowaSyndyk masy upadłości Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą we Wrocławiu (50-421), ul. Na grobli 16A/122 informuje o publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika (Sygn akt VIII GUp 77/15).

Obwieszczenia ukazały się w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym 223/2015 z dnia 17 listopada 2015 r, str. 17-18, poz. 17857,

2). Poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym – Gazecie Wyborczej (dodatku dolnośląskim) z dnia 17 listopada 2015 r., str. 11.

GW – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości
MSiG 2015_223 – obwieszczenie o ogłoszeniu upałości

Print Friendly

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności dłużnika Julity Furmaniak

city-city-city-1447141

Syndyk masy upadłości Julity Furmaniak w upadłości likwidacyjnej, ul. Strzegomska 51/2a, Wrocław informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 222/2015, poz. 17758 w dniu 16 listopada 2015 r. ukazało się obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika (Sygn. akt VIII GUp 46/15).

MSiG 2015_22 – obwieszczenie LW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ukończeniu postępowania upadłościowego MIRJAN M.J. Olendzcy S.J.

money-iii-1254139Syndyk masy upadłości Spółki Jawnej MIRJAN M.J. Olendzcy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Świebodzicach informuje o publikacji obwieszczenia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Obwieszczenie o ukończeniu postępowania upadłościowego ukazało się odpowiednio w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 listopada 2015 r. nr MSiG 221/2015, poz. 17672 oraz w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym  – Gazeta Wyborcza (Dodatek Dolnośląski) w dniu 05 listopada 2015 r., str. 10.

GW – ukończenie postępowania upadłościowego
MSiG 2015_221 – ukończenie postępowania upadłościowego

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Grzegorza Troniny

notatnik 2Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 04 listopada 2015 r. (Sygn. akt VIII GU 340/15) Sąd:

I). ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – Grzegorza Troniny, numer PESEL 82111510335, zamieszkałego we Wrocławiu, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” we Wrocławiu (sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 77/15);

II). wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego – Komisarza;

III). wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu – komisarzowi w terminie miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV). wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy;

V). wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VIII GUp 77/15.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Print Friendly

Realizacja ostatecznego planu podziału


money-iii-1254139Syndyk masy upadłości Katarzyny Surygały w upadłości likwidacyjnej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL – MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa (Sygn. akt VI GUp 20/13
) informuje, iż w dniu 09 listopada 2015 r. zrealizował ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości

Łączna suma zaspokojenia wierzycieli w ramach ostatecznego planu podziału wyniosła 8.666,67 zł.

Print Friendly