Obwieszczenie o dokonaniu zmian listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Haliny Botwiny

plnOBWIESZCZENIE
o dokonaniu zmian listy wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym Haliny Botwiny
w upadłości likwidacyjnej
ul. Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych
sygn. akt VI GUp 5/12

 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 14 października 2014 r. Sąd postanowił zmienić listę wierzytelności złożoną w postępowaniu upadłościowym Haliny Botwiny w zakresie wierzytelności zgłoszonej przez Skarb Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu i uznanej na liście wierzytelności pod pozycją 13 w ten sposób, że:

1). wysokość uznanej na tej liście należności głównej oznaczono na kwotę 178.274,90 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 90/100) – w miejsce dotychczasowej kwoty 182.065,10 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 10/100),

2). wysokość uznanej na tej liście należności ubocznej (odsetki i koszty postępowania) oznaczono na kwotę 30.683,41 zł (trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 41/100) – w miejsce dotychczasowej kwoty 30.713,11 zł (trzydzieści tysięcy siedemset trzynaście złotych 11/100),

3). łączną wysokość uznanej na tej liście w kategorii III należności oznaczono na kwotę 208.958,21 zł (dwieście osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 21/100) – w miejsce dotychczasowej kwoty 212.778,21 zł (dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 21/100).

Print Friendly

Obwieszczenie o dokonaniu zmian listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Czesława Botwiny

pln2OBWIESZCZENIE
o dokonaniu zmian listy wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym Czesława Botwiny
w upadłości likwidacyjnej
ul. Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych
sygn. akt VI GUp 5/12

 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 14 października 2014 r. Sąd postanowił zmienić listę wierzytelności złożoną w postępowaniu upadłościowym Czesława Botwiny w zakresie wierzytelności zgłoszonej przez Skarb Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu i uznanej na liście wierzytelności pod pozycją 13 w ten sposób, że:

1). wysokość uznanej na tej liście należności głównej oznaczono na kwotę 178.637,10 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 10/100) – w miejsce dotychczasowej kwoty 182.065,10 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 10/100),

2). łączną wysokość uznanej na tej liście w kategorii III należności oznaczono na kwotę 209.604,15 zł (dwieście dziewięć tysięcy sześćset cztery złote 15/100) – w miejsce dotychczasowej kwoty 213.032,15 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści dwa złote 15/100).

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ukończeniu postępowania upadłościowego

press 2Syndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102 informuje o publikacji obwieszczenia o ukończeniu postępowania upadłościowego Sygn. akt VI GUp 6/13.

Obwieszczenie zostało ogłoszone w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym – Gazecie Wyborczej (Dodatek dolnośląski) w dniu 21 października 2014 r. (strona 11) oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 października 2014 r., numer 209/2014, poz. 14541.

MSiG 2014_209 – ukończenie postępowania upadłościowego
GW – obwieszczenie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Print Friendly

Pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

kubaZ dumą informujemy, iż Pan Jakub Kamiński, pełniący dotychczas funkcję Kuratora oraz Pełnomocnika Syndyka / Nadzorcy sądowego / Zarządcy w dniu 20 października 2014 r. przystąpił do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka i ukończył jego z wynikiem pozytywnym.

Serdeczne gratulacje od całego zespołu Kancelarii!!!!

Link do stron Ministerstwa Sprawiedliwości

Print Friendly

Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

infoSyndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 informuje, iż:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 22 października 2014 r. Sygn. akt VI GUp 23/13 Sąd z wniosku nadzorcy sądowego:

I. zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego Lesława Bartoszka z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika;

II. odwołał Nadzorcę sądowego Michała Błaszczyszyna

III. powołał Syndyka masy upadłości Michała Błaszczyszyna.

W związku z powyższym, dalsze postępowanie upadłościowe będzie toczyć się w kierunku likwidacji majątku dłużnika.

Print Friendly

Likwidacja elektronarzędzi

finishSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów na podstawie Postanowienia z dnia 03 lipca 2014 r.  Sygn akt VI GUp 4/14 informuje, iż posiada w sprzedaży następujące składniki majątku upadłego:

1). Niszczarkę – cena brutto 25,00 zł;
2). Taker – cena brutto 50,00 zł;
3). Wibrator do betonu – cena brutto 250,00 zł;
4). Piła lisi ogon – cena brutto 25,00 zł (sprzedana);
5). Szlifierka kątowa (brak tarczy) – cena brutto 40,00 zł;
6). Nagrzewnica – cena brutto 100,00 zł za sztukę (w posiadaniu 2 sztuki).

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty drogą mailową na adres kancelaria@syndycy.eu.

Print Friendly

100 tysięcy odsłon serwisu syndycy.eu

szampanInformujemy, iż w dniu 15 października 2014 r. osiągnęliśmy poziom 100 tysięcy odsłon naszego serwisu www.syndycy.eu. Oznacza to, iż od poprzedniego wpisu z dnia 06 czerwca 2014 r. oglądalność przyrosła o 60 tysięcy, co daje przyrost tempa oglądalności w okresie 3,5 miesiąca o blisko 500 procent miesięcznie.

Za wspólnie spędzony czas, edukację z zakresu przepisów prawa upadłościowego, ułatwienia i usprawnienia czynności związanych z procesem upadłościowym serdecznie dziękujemy!

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki – udziały w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości

68474Warunki postępowania na sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i piwnicy, o łącznej powierzchni 40,30 m2, wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości w postaci udziału w wysokości 407/10000 we wspólnych częściach budynku i terenu, objętych księgą wieczystą KW nr 257883 położonego w Jodłowniku nr budynku 27, lokal nr 20, 58-200 Dzierżoniów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00027973/8 —

— na podstawie Postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 07 października 2014 r., Sygn akt VI GUp 20/13.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i piwnicy o łącznej powierzchni 40,30 m2, wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości w postaci udziału w wysokości 407/10000 we wspólnych częściach budynku i terenu , objętych księgą wieczystą KW nr 25788, położonego w Jodłowniku nr budynku 27, lokal nr 20, 58-200 Dzierżoniów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00027973/8.

Warunki sprzedaży

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej w całości.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych, 00/100). Podana cena jest ceną netto; cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek od towarów i usług (VAT).

3). W przetargu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

  • oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,
  • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
  • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,
  • oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania, w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,
  • oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,
  • potwierdzenie zapłaty wadium.

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Oferty nabycia przedmiotu postępowania w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza winny wpłynąć do Kancelarii Syndyka na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy, Skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – do dnia 04 listopada 2014 r., listem poleconym, bezpośrednio, kurierem albo w inny sposób z dopiskiem na kopercie: „Oferta przetargowa, sygn. akt VI GUp 20/13 – NIE OTWIERAĆ”.

7). Przystępujący do postępowania winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy (oznaczenie rachunku: Katarzyna Surygała w upadłości likwidacyjnej, Os. XXV Lecia PRL 32A/27, 58-260 Bielawa, nr konta: 11 1090 2503 0000 0001 2241 7835) wadium w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) – do dnia 04 listopada 2014 r.

8). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż.

9). Wybory najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk.

10). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty.

11). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

12). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

13). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty, traci wadium, a skutki wyboru oferty wygasają.

14). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania postępowania na sprzedaż bez podania przyczyny.

 2014_W_073 – warunki postępowania na sprzedaż udziałów w mieszkaniu
2014_W_073 – warunki postępowania na sprzedaż udziałów w mieszkaniu (ogłoszenie do prasy)

Print Friendly

Zatwierdzenie uzupełniającej listy wierzytelności

krsSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 07 października 2014 r. Sygn. akt VI GUp 8/12 Sąd zatwierdził uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Ukończenie postępowania upadłościowego Jarosława Kawki

kalendarz1Syndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102  informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 14 października 2014 r. (Sygn. akt VI GUp 6/13) Sąd stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi odrębnym wpisem.

Print Friendly