Ogłoszenie upadłości Aleksandry Kani

writing-hand-1416710Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 03 lutego 2016 r. (Sygn. akt VI GU 125/15) Sąd:

I Ogłosił upadłość Aleksandry Kani zamieszkałej: 57-402 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 12/1/2 PESEL 39010805187 jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej;

II Sposób prowadzenia postępowania określił na likwidacyjny;

III Wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

IV Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

V Wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka;

VI Wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 4/16 (of).

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 03 lutego 2016 r.

Print Friendly

Obwieszczenie o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności dłużnika Danuty Dąbrowskiej

balance-1-1237361

Syndyk masy upadłości Danuty Dąbrowskiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Sobieskiego 12/9, 58-260 Bielawa (Sygn. akt VI GUp 37/15) informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 18/2016, poz. 1852 w dniu 28 stycznia 2016 r. ukazało się obwieszczenie o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

monitor_2016_18 – Obwieszczenie o ULW

Print Friendly

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności dłużnika Joanny Markowskiej

puzzle-piece-1532151

Syndyk masy upadłości Joanny Markowskiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wiejska 35, 58-260 Bielawa (Sygn. akt VI GUp 13/15) informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 19/2016, poz. 1960 w dniu 29 stycznia 2016 r. ukazało się obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

monitor_2016_19 – Obwieszczenie o LW

Print Friendly

Obwieszczenie o sporządzeniu list wierzytelności dłużników Anety i Jarosława Babireckich

texture-paper-1196839

Syndyk masy upadłości Anety i Jarosława Babireckich w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko (Sygn. akt VI GUp 22/15) informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 19/2016 w dniu 29 stycznia 2016 r. ukazało się obwieszczenie o sporządzeniu list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużników, w tym:

1). Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności Anety Babireckiej (poz. 1955);

2). Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności Jarosława Babireckiego (poz. 1967).

monitor_2016_19 – Obwieszczenie o LW

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności Danuty Dąbrowskiej

signed-away-2-1549841Syndyk masy upadłości Danuty Dąbrowskiej w upadłości likwidacyjnej, ul. Sobieskiego 12/9, 58-260 Bielawa (Sygn. Akt VI GUp 37/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 stycznia 2016 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 08 stycznia 2016 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelności.

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu

DSCN5629

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku upadłego Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 06 listopada 2015 r. Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych.

Przedmiotem sprzedaży łącznej jest nieruchomość – lokal mieszkalny położony przy ul. Wrocławskiej 41/10 w Wałbrzychu o łącznej powierzchni 66 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00038549/4 oraz udział w wysokości 1400/10000 w prawie użytkowania wieczystego w działce gruntu zabudowanej budynkiem, położonej przy ul. Wrocławskiej 41 w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041536/4.

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, jednak nie niższą niż 99.800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych, 00/100);

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić wadium tytułem: „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Elżbiety Ruteckiej”, na rachunek bankowy masy upadłości: 89 1090 2590 0000 0001 3073 9651 (Elżbieta Rutecka, ul. Wrocławska 41/10, 58-309 Wałbrzych) do dnia 17 lutego 2016 r. w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) .

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

10). Oferta winna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

– oferowaną cenę zakupu,

– w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEiIDG); w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne: podanie nr PESEL,

– wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

– dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

12). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Elżbiety Ruteckiej – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do 17 lutego 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

13). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2016 r., godz. 12:00, w miejscu: Wałbrzych, ul. Wrocławska 41/10 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

14). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

15). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2016_W_003 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki WROCŁAWSKA – WARUNKI

2016_W_003 – BIMICOR – OGŁOSZENIE W GW

Rozkład mieszkaniaDSCN5616DSCN5617DSCN5618DSCN5622DSCN5623DSCN5624DSCN5626DSCN5627DSCN5629DSCN5631DSCN5633DSCN5634DSCN5635DSCN5636DSCN5637

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności Stanisława Kowalkowskiego

book-1558780Syndyk masy upadłości Stanisława Kowalkowskiego w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Kombatantów 2/5, 57-402 Nowa Ruda (Sygn. Akt VI GUp 6/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 21 stycznia 2016 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 30 października 2015 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelności.

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności Jadwigi Starzyk

folders-1238026-1920x1280Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój (Sygn. Akt VI GUp 36/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 21 stycznia 2016 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 20 listopada 2015 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelności.

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności Kazimierza Łosia

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Kazimierza Łosia w upadłości likwidacyjnej, ul. Okrężna 13, 57-220 Ziębice (Sygn. Akt VI GUp 35/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 21 stycznia 2016 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 06 listopada 2015 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelno

Print Friendly

Realizacja oddzielnych planów podziału


pln2Syndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Botwina Czesław WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 5/12) informuje, iż w dniach 21 – 22 stycznia 2016 r. zrealizował oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu numer 200/5, 200/6 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, położonych w Wałbrzychu przy ul. Stefana Batorego 17A, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00018773/7, wraz  z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 160 m2 (kubatura: 360 m3) stanowiącym odrębną nieruchomość.

Łączna suma zaspokojenia wierzycieli wyniosła 207.960,06 zł.

Print Friendly