Obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości

pln1Syndyk masy Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58a (Sygn. akt VI GUp 8/12) informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości.

Obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym, ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 20 stycznia 2015 r.,  12/2015 (4643), poz. 675 oraz w Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski z dnia 13 stycznia 2015 r., strona 11.

MSiG 2015_12 – obwieszczenie ostateczny plan podziału
GW – obwieszczenie ostateczny plan podziału

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności

OLYMPUS DIGITAL CAMERASyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych (Sygn. akt VI GUp 8/12) informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 18/2015 (4649) w dniu 28 stycznia 2015 r. pod pozycją 1063 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 22 stycznia 2015 r. r., s.19.

MSiG 2015_18 – obwieszczenie o ULW (II)
GW – obwieszczenie ULW (II)

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności

press 2Syndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu drugich uzupełniających list wierzytelności (Sygn. akt VI GUp 5/12). Obwieszczenie o sporządzeniu uzupełniających list wierzytelności ukazało się w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu  19 stycznia 2015 r.(nr 11/2015, poz. 614),
2). Gazecie Wyborczej, Dodatek Dolnośląski w dniu 16 grudnia 2014 r., str. 15).

GW – obwieszczenie o II ULW
MSiG 2015_11 – II uzupełniająca lista wierzytelności

Print Friendly

Informacja z przebiegu aukcji

5 Podnośnik koszowy VOLVO, DB 57943 -PRZÓD (Kopiowanie)Syndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany BART-BUD Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 (Sygn akt VI GUp 23/13) informuje, iż w toku postępowania aukcyjnego, przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 2015 r. zostały zbyte następujące pojazdy:
1). Podnośnik koszowy VOLVO, DB 57943
2). Podnośnik koszowy Star 200A/02, DB 05922
3). Samochód ciężarowy Mercedes – Benz 2,9D, DB 6814A

Pozostałe pojazdy można nabyć za cenę nie mniejszą niż ta określona Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 11 grudnia 2014 r.

Print Friendly

Oddzielne plany podziału sum pozyskanych z likwidacji praw i rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe

krzesłaSyndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL-MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa (Sygn akt VI GUp 20/13) informuje o ukończeniu sporządzania oddzielnych planów podziału:

1). sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości położonej w Jodłowniku nr budynku 27, lokal nr 20, 58-200 Dzierżoniów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00027973/8;

2). sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w wysokości 51/100 w prawie własności pojazdu – samochodu ciężarowego marki Ford 2AW Ranger, rok prod. 2008, numer rejestracyjny DDZ77VR;

3). sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w wysokości 49/100 w prawie własności pojazdu – samochodu ciężarowego marki Ford 2AW Ranger, rok prod. 2008, numer rejestracyjny DDZ77VR

Syndyk przypomina o brzmieniu art. 339 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) który stanowi, iż o sporządzeniu oddzielnych planów podziału zawiadamia się upadłego oraz te osoby, których prawa podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji. Środki zaskarżenia może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji.

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17

Dom Batorego 5Warunki sprzedaży z wolnej ręki składników wchodzących w skład masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, ul. Stefana Batorego 17A

Na podstawie uchwały nr 15 Rady Wierzycieli Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, ul. Stefana Batorego 17A z dnia 05 grudnia 2014 r., podjętej zgodnie z brzmieniem art. 323 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n. – syndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny, ul. Batorego 17A ogłasza:

postępowanie z wolnej ręki na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu numer 200/5, 200/6 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, położonych w Wałbrzychu przy ul. Stefana Batorego 17A, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00018773/7, wraz  z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 160 m2 (kubatura: 360 m3) stanowiącym odrębną nieruchomość,

za cenę nie niższą niż 482.233,00 zł
(słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote, 00/100).

1). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

2). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

3). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

4). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez Syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości (oznaczenie rachunku: WAMINO II Czesław Botwina i Halina Botwina, ul. Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych), numer rachunku: 51 1090 1522 0000 0001 1980 0543 wadium w wysokości 48.000,00 zł do dnia 10 lutego 2015 r.

5). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

6). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez Syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania. W przypadku, w którym oferent składający najkorzystniejszą ofertę zostanie wykluczony z uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż, wiążącą staje się druga, najkorzystniejsza oferta na zakup.

7). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, Syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

8). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania nie niższą niż cena minimalna, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ofertowego w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 7 niniejszych warunków sprzedaży,

– zaświadczenie z banku o uiszczeniu wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości ul. Stefana Batorego 17A w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 10 lutego 2015 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

11). Rozpoznanie ofert nastąpi w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A 58-300 Wałbrzych, w dniu 11 lutego 2015 r., godz. 12:00, w obecności wszystkich zainteresowanych.

12). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

13). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu postępowania.

Strona informacyjna nieruchomości będącej przedmiotem postępowania: batorego.syndycy.eu

UWAGA: Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 stycznia 2015 r. Sąd oddalił wniosek o wyłączenie z masy upadłości telewizora Philips, dekodera Cyfra Plus, biblioteczki, lustra wiszącego oraz pianina. Wnioskodawca nie wyczerpał drogi prawnej dochodzenia swojego żądania.

2015_W_025 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 3 postępowanie dom Batorego – WARUNKI

Print Friendly

Sporządzenie kolejnej (drugiej) uzupełniającej listy wierzytelności

newsSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 8/12) informuje o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika obejmuje łączną kwotę wierzytelności w wysokości 13.215,35 zł.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Projekt listy wierzytelności

almabud2Syndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów informuje o ukończeniu sporządzania listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika Sygn akt VI GUp 4/14.

Lista wierzytelności zostanie złożona na ręce Sędziego – Komisarza w dniu 29 stycznia 2015 r., godz. 10:30. Do tego czasu reprezentant upadłego winien złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 245 ust 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami).

Osobom zainteresowanym Syndyk udzieli informacji o sposobie rozpoznania zgłoszonych wierzytelności – po wystosowaniu maila na adres kancelarii. Można również zadać pytanie z zastosowaniem niniejszego formularza.

Print Friendly

Syndyk sprzeda z wolnej ręki pojazdy specjalistyczne

5 Podnośnik koszowy VOLVO, DB 57943 -PRZÓD (Kopiowanie)Syndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 11 grudnia 2014 r. sprzeda z wolnej ręki ruchomości określone kolumną nr II tabeli poniżej, za cenę netto nie niższą niż opisana w kolumnie nr III:

[I]

[II]

 [III]

[IV]

L.p.

Nazwa

 Cena netto

Wysokość wadium 

1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 81 000,00 zł 8 000,00 zł
2 Żuraw samochodowy Jelcz P 325 DB 07682, rok prod. 1987 19 440,00 zł 2 000,00 zł
3 Samochód ciężarowy Star 1142, DB 32636 8 990,00 zł 1 000,00 zł
4 Samochód ciężarowy Star 3W200, DB 82019 9 720,00 zł 1 000,00 zł
5 Podnośnik koszowy VOLVO, DB 57943 10 930,00 zł 1 000,00 zł
6 Podnośnik koszowy Star 200, DB 8380A 5 000,00 zł 500,00 zł
7 Samochód ciężarowy Żuk, DBA N328 500,00 zł 100,00 zł
8 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz, DB 28489 1 000,00 zł 100,00 zł
9 Samochód osobowy Volkswagen Transporter, DB 31424 4 250,00 zł 500,00 zł
10 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz 2,9D, DB 6814A 1 250,00 zł 100,00 zł
11 Podnośnik koszowy Star 200A/02, DB 05922 11 340,00 zł 1 000,00 zł
12 Podnośnik koszowy Star 200, DB 52402 9 720,00 zł 1 000,00 zł

na następujących warunkach:

1). Postępowanie na sprzedaż majątku z wolnej ręki ma charakter dwustopniowy:

a). cześć pisemna, w której rozpatrywane są złożone oferty pisemne, na warunkach określonych w pkt 9,

b). część ustna (aukcja), przeprowadzona na warunkach określonych w pkt 10.

2). Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę netto po jednokrotnym ogłoszeniu w prasie o zasięgu lokalnym (wałbrzyskim).

3). Sprzedaż dokonywana będzie na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę netto, która nie będzie niższa niż cena minimalna wskazana w klumnie III powyżej.

4). Oferta złożona pisemnie winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu przetargu, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b. oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f).oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

h). potwierdzenie zapłaty wadium.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Sygn. akt VI GUp 23/13 – NIE OTWIERAĆ” winny wpłynąć do dnia 20 stycznia 2015 r. na adres Kancelarii Syndyka: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

6). Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium określone kolumną IV tabeli powyżej, do dnia 20 stycznia 2015 r. Oznaczenie rachunku bankowego:

Zakład Remontowo – Budowlany „BART-BUD” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, 58-305 Wałbrzych;

Numer rachunku: 40 1090 2271 0000 0005 8400 2608

7). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż.

8). Rozpoznanie ofert nastąpi w miejscu: Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, dnia 21 stycznia 2015 r., godzina 11:00.

9). W pierwszej części postępowania na sprzedaż dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami sprzedaży określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi Syndyk.

10). Do części ustnej przetargu (aukcji) zostaną dopuszczeni wszyscy zainteresowani oferenci, przy czym:

a). oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku postępowania pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji; przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą,

b). postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 500,00 złotych,
c). aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, przy czym w przypadku nieobecności oferenta który złożył ofertę pisemną, wiążącą będzie jego oferta pisemna,

d). warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo w miejscu i o godzinie przeprowadzenia aukcji oferenta albo osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu,

e). czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, 21 stycznia 2015 r., godzina 11:30

f). przystępujący do aukcji, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej winien wpłacić wadium określone kolumną IV tabeli powyżej, najpóźniej przed rozpoczęciem aukcji.

g). przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

11). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk.

12). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie do dnia 28 stycznia 2015 r. Umowa sprzedaży będzie zawarta na piśmie, przy czym ze względu na to, iż ustał byt prawny podatnika na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej, transakcja nie podlega przepisom Ustawy o podatku od towarów i usług.

13). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

14). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

15). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w terminie do dnia 28 stycznia 2015 r. traci wadium, a skutki postępowania wygasają.

16). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

Pobierz oficjalne warunki postępowania na sprzedaż pojazdów:
2015_W_007- BIMICOR – Warunki sprzedaży pojazdów i maszyn

Pobierz ogłoszenie, które ukazało się w Gazecie Wyborczej:
2015_W_007- BIMICOR – Warunki sprzedaży pojazdów i maszyn – ogłoszenie GW

Specyfikacja techniczna:

Uwaga: stany liczników podane są zgodnie z bieżącym wskazaniem. Ze względu na zużycie pojazdów w niektórych pojazdach nastąpiła wymiana liczników bądź silników.

1). Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 – Przebieg: 86.169 motogodzin; immobilaizer; w zestawie: łyżka 40, łyżka 60, skarpówka

1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 - PRZÓD (Kopiowanie) 1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 - STAN LICZNIKA (Kopiowanie) 1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 - TABLICA ZNAMIONOWA (Kopiowanie) 1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 - TYŁ (Kopiowanie) 1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 - WNĘTRZE 1 (Kopiowanie) 1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 - WNĘTRZE 2 (Kopiowanie) 1 Koparko – ładowarka Caterpilar 424D, rok prod. 2004 - WNĘTRZE 3 (Kopiowanie)

2). Żuraw samochodowy Jelcz P 325 DB 07682, rok prod. 1987 – Przebieg: 28.234 km; sprawny

2 Żuraw samochodowy Jelcz P 325 DB 07682, rok prod. 1987 - PRZÓD (Kopiowanie) 2 Żuraw samochodowy Jelcz P 325 DB 07682, rok prod. 1987 - TYŁ (Kopiowanie) 2 Żuraw samochodowy Jelcz P 325 DB 07682, rok prod. 1987 - OPONA 2 (Kopiowanie)3). Samochód ciężarowy Star 1142, DB 32636 – Przebieg: 56.860 km; sprawny

3 Samochód ciężarowy Star 1142, DB 32636 - PRZÓD (Kopiowanie) 3 Samochód ciężarowy Star 1142, DB 32636 - TYŁ (Kopiowanie) 3 Samochód ciężarowy Star 1142, DB 32636 - OPONA 1 (Kopiowanie) 3 Samochód ciężarowy Star 1142, DB 32636 - OPONA 2 (Kopiowanie)

4). Samochód ciężarowy Star 3W200, DB 82019 – Przebieg: 91.164 km; sprawny

4 Samochód ciężarowy Star 3W200, DB 82019 - PRZÓD (Kopiowanie) 4 Samochód ciężarowy Star 3W200, DB 82019 - TYŁ (Kopiowanie) 4 Samochód ciężarowy Star 3W200, DB 82019 - OPONA 2 (Kopiowanie) 4 Samochód ciężarowy Star 3W200, DB 82019 - OPONA 1 (Kopiowanie)

5). Podnośnik koszowy VOLVO, DB 57943 – Przebieg: 222.672 km; sprawny; sterowanie z kosza sprawne

5 Podnośnik koszowy VOLVO, DB 57943 -PRZÓD (Kopiowanie) 5 Podnośnik koszowy VOLVO, DB 57943 - TYŁ (Kopiowanie) 5 Podnośnik koszowy VOLVO, DB 57943 -PRZÓD 2 (Kopiowanie)6). Podnośnik koszowy Star 200, DB 8380A – Niesprawny, na części

6 Podnośnik koszowy Star 200, DB 8380A - PRZÓD (Kopiowanie) 6 Podnośnik koszowy Star 200, DB 8380A - TYŁ (Kopiowanie)

7). Samochód ciężarowy Żuk, DBA N328 – Przebieg: 59.188 km; sprawny

 7 Samochód ciężarowy Żuk, DBA N328 - PRZÓD (Kopiowanie) 7 Samochód ciężarowy Żuk, DBA N328 - TYŁ (Kopiowanie) 7 Samochód ciężarowy Żuk, DBA N328 - OPONA (Kopiowanie)8). Samochód ciężarowy Mercedes – Benz, DB 28489 – Przebieg: 58.590 km; sprawny

8 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz, DB 28489 - PRZÓD (Kopiowanie) 8 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz, DB 28489 - TYŁ (Kopiowanie) 8 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz, DB 28489 - OPONA 2 (Kopiowanie) 8 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz, DB 28489 - OPONA 1 (Kopiowanie)

9). Samochód osobowy Volkswagen Transporter, DB 31424 – Przebieg: 54.226 km; sprawny; na zimę spuszczono płyny

9 Samochód osobowy Volkswagen Transporter, DB 31424 - PRZÓD (Kopiowanie) 9 Samochód osobowy Volkswagen Transporter, DB 31424 - TYŁ (Kopiowanie) 9 Samochód osobowy Volkswagen Transporter, DB 31424 - OPONA 2 (Kopiowanie) 9 Samochód osobowy Volkswagen Transporter, DB 31424 - OPONA 1 (Kopiowanie)

10). Samochód ciężarowy Mercedes – Benz 2,9D, DB 6814A – Przebieg: 50.383 km; sprawny

10 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz 2,9D, DB 6814A - PRZÓD (Kopiowanie) 10 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz 2,9D, DB 6814A - TYŁ (Kopiowanie)

11). Podnośnik koszowy Star 200A/02, DB 05922 – Przebieg: 38.337 km; sprawny

11 Podnośnik koszowy Star 200A02, DB 05922 - PRZÓD (Kopiowanie) 11 Podnośnik koszowy Star 200A02, DB 05922 - TYŁ (Kopiowanie) 11 Podnośnik koszowy Star 200A02, DB 05922 - OPONA 2 (Kopiowanie) 11 Podnośnik koszowy Star 200A02, DB 05922 - OPONA 1 (Kopiowanie)12). Podnośnik koszowy Star 200, DB 52402 – Przebieg: 28.543 km; sprawny

12 Podnośnik koszowy Star 200, DB 52402 - PRZÓD (Kopiowanie) 12 Podnośnik koszowy Star 200, DB 52402 - TYŁ (Kopiowanie)

Print Friendly

Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości

lista wierzytelnościSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych informuje o sporządzeniu i przedłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (Sygn. akt VI GUp 8/12).

W toku postępowania upadłościowego syndyk złożył i wykonał oddzielne plany podziału:

a). sumy uzyskanej ze zbycia pojazdu wolnobieżnego koparko – ładowarki JCB 3CX SUPER SITEMASTER nr podwozia JCB3CXSMA81334222 rok produkcji 2008, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy;

b). sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1W/00083636/1, będącej gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość.

Ostatecznie, syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości określając, iż dotyczy on wierzytelności I kategorii, realizowanych w wysokości 46,19 %.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w sekretariacie Sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 103, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly