Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa

newsWARUNKI sprzedaży z wolnej ręki

przedsiębiorstwa jako całości w rozumieniu art. 551 k.c., przedsiębiorstwa Spółki działającej pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, jako zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

Na podstawie Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt VI GUp 40/15 Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości w brzmieniu art. 551 k.c., przedsiębiorstwa upadłej Spółki działającej pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo jako całość w rozumieniu art. 551 k.c. dłużnej Spółki działającej pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem środków finansowych zgromadzonych w kasie i na rachunku bankowym upadłego oraz roszczeń przysługujących upadłemu. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

— prawo wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu numer 553/2, 553/6, 553/8, 553/9, 553/17, 553/20, 553/11, 553/24, 553/25, 553/28 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tych działkach stanowiących odrębną nieruchomość oraz prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu numer 553/15, 553/19, 553/22, 553/23, położonych w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 1 o łącznej powierzchni 2,2667 ha, dla których to Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/44490/0.

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega przedsiębiorstwo jako całość w rozumieniu art. 551 k.c. opisane powyżej.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 907.500,00 złotych (słownie: dziewięćset siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100). Podana cena jest ceną netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT. Na dzień niniejszego obwieszczenia sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Przystępujący do postępowania winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium do dnia 16 marca 2017 r. w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Oznaczenie rachunku:

Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu. ul. Armii Krajowej 54, 50-451 Wrocław, numer rachunku: 60 1090 2590 0000 0001 3202 3580

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

8). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż z wolnej ręki nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

10). Oferta winna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
 2. oferowaną cenę sprzedaży,
 3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
 4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
 5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
 8. dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania

12). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż przedsiębiorstwa Lniarskiego Kompleksu Włókienniczego „LECH-2″ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ” winny do dnia 16 marca 2017 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

13). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2017 r., godz. 12:00 w kancelarii Syndyka.

14). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

15). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

16). Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy syndyk potwierdzi na piśmie,

17). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

18). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego

19). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub Pełnomocnik Syndyka Daniel Tyzenhauz
(kom. 731 220 244), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

2017_W_017 – BIMICOR – postępowanie na sprzedaż LECH PRZEDSIĘBIORSTWO – WARUNKI SPRZEDAŻY

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności

notatnikSyndyk masy upadłości Zygmunta i Urszuli Augustyn w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów (sygn. akt VI GUp 16/16), informuje, iż Postanowieniem Sedziego – Komisarza z dnia 30 stycznia 20178 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności Zygmunta Augustyn i Urszuli Augustyn.

Print Friendly

Sporządzenie II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Starzyk

chess-1223873Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój  (sygn. akt VI GUp 36/15 (of)) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2017 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza drugą uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 0,00 zł
IV 2.913,17 zł
V 0,00 zł
RAZEM 2.913,17 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Zakończenie postępowania upadłościowego Edyty i Zbigniewa Tomczak

start-1338609Syndyk masy upadłości Edyty i Zbigniewa Tomczak, zam. ul. Spółdzielcza 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn akt VI GUp 33/15 (of)) informuje, iż Postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 05 grudnia 2016 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli Pani Edyty Tomczak i Pana Zbigniewa Tomczak stało się prawomocne w dniu 20 grudnia 2016 r.

Syndyk informuje, iż uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

 

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Kani

blank-form-1183293Syndyk masy upadłości Aleksandry Kani w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Akacjowa 12/1/2, 57-402 Nowa Ruda (sygn. akt VI GUp 4/16 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 09 stycznia 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

 

Print Friendly

Postępowanie na sprzedaż maszyn szwalniczych oraz pozostałego wyposażenia

20160627_130344Warunki sprzedaży z wolnej ręki
składników majątku upadłej Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 10 stycznia 2017 r. Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego – Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku upadłego w postaci środków trwałych, wyposażenia i pozostałych ruchomości.

Pełen spis przedmiotu postępowania można pobrać pod tym adresem:
—> kliknij <—

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). sprzedaży podlegają ruchomości wymienione w kolumnie nr III powyżej łącznie, bądź odrębnie, w ilości określonej kolumną nr V powyżej, za cenę netto określoną kolumną 7. Syndyk zastrzega pierwszeństwo w rozpoznaniu ofert na zakup całości przedmiotu postępowania.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę netto.

3). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 10% ceny proponowanej w ofercie.

Oznaczenie rachunku:

”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38 58-160 Świebodzice
Nr rachunku: 92 1090 2590 0000 0001 3296 4486

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
 2. oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot – z wyodrębnieniem ceny za poszczególne składniki majątku,
 3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
 4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
 5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
 7. dowód wpłaty wadium.

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż składników majątku upadłego – ”STEILMANN” Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 07 lutego 2017 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

8). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2017 r., godz. 10:00 w miejscu: Wałbrzych, ul. Antka Kochanka 26 w obecności wszystkich zainteresowanych.

9). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

10). Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy syndyk potwierdzi na piśmie,

11). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

12). Wadium złożone przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

13). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży w terminie 14 dni traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

14). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

15). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży.

16). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

17). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Daniel Tyzenhauz (731 220 244), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2017_W_004 – Bimicor – obwieszczenie o sprzedaży pozostałego wyposażenia – WARUNKI
2017_W_004 – Bimicor – obwieszczenie o sprzedaży pozostałego wyposażenia – SKAN GAZETY

 

Print Friendly

IV Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 41/10

DSCN5629

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku upadłego Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 06 listopada 2015 r. Sygn akt VI GUp 4/15 Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych.

Przedmiotem sprzedaży łącznej jest nieruchomość – lokal mieszkalny położony przy ul. Wrocławskiej 41/10 w Wałbrzychu o łącznej powierzchni 66 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00038549/4 oraz udział w wysokości 1400/10000 w prawie użytkowania wieczystego w działce gruntu zabudowanej budynkiem, położonej przy ul. Wrocławskiej 41 w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041536/4.

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej.

2). Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę w trakcie ustnej licytacji (aukcji).

3). Sprzedaż dokonywana będzie na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę, która nie będzie niższa niż 55.000,00 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

4). Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej wpłacić na rzecz masy upadłości wadium w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych, 00,100). Wadium płatne będzie gotówką, przed rozpoczęciem aukcji.

5). Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

6). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo w miejscu i o godzinie przeprowadzenia aukcji oferenta albo osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu,

7). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

8). Do licytacji zostaną dopuszczeni wszyscy zainteresowani spełniający warunki opisane w punktach 4 – 7 powyżej, przy czym:

a). ceną wywołania w toku ustnej licytacji (aukcji) jest kwota 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100);

b). postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych, 00/100),

d). czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: 02 lutego 2017 r., godzina 11:00, ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych

e). licytację poprowadzi Syndyk masy upadłości.

9). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości – przed zawarciem aktu notarialnego.

10). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

11). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w terminie 1 miesiąca od dnia wyboru jego oferty traci wadium, a skutki postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty wygasają.

12). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Daniel Tyzenhauz (731 220 244), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Ogłoszenie w serwisie www.otodom.pl
2017_W_002 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki WROCŁAWSKA – WARUNKI – IV
2017_W_002 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki SKAN GAZETY
Rozkład mieszkania

 

 

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Alżbiety Idryjan

train-station-1217841Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 stycznia 2017 r. Sygn. akt VI GU 148/16, w sprawie z wniosku Elżbiety Idryjan

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Idryjan nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jedlinie – Zdroju przy ul. Piastowska 60, PESEL 84101401124,

II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz – Rybak,

V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego,

VI stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego – Dz.Urz.UE.I,Nr 160, str. 1).

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 1/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 12 stycznia 2017 r.

Print Friendly

Sporządzenie I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Starzyk

chess-1223873Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój  (sygn. akt VI GUp 36/15 (of)) informuje, iż pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza drugą uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 0,00 zł
IV 2.913,17 zł
V 0,00 zł
RAZEM 2.913,17 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Sporządzenie I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny EUROBUD

book-1421245Syndyk masy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą we Wrocławiu (50-421), ul. Na grobli 16A/122 informuje o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika (Sygn. akt VIII GUp 77/15). Lista została złożona do akt postępowania w dniu 16 stycznia 2017 r.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly