Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – równiarki drogowej BAUKEMA – VI postępowanie

Równiarka BAUKEMA 3Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomości dłużnika Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122,  50-421 Wrocław

I). Przedmiot sprzedaży

1). Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wyszczególniona w tabeli poniżej:

L.p. Nazwa Rok produkcji Typ/nr fabryczny Wartość (netto) Wysokość wadium/zadatku
1. Równiarka drogowa BAUKEMA 1983 334601 7.000,00 zł 1.000,00 zł

2). Cena wywoławcza wskazanej ruchomości wynosi 7.000,00 zł netto.

3). Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 662 373 882 bądź 791 590 233, jak również mailowo: kancelaria@syndycy.eu.

II). Forma sprzedaży

1). Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych – Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 77/15 Postanowieniem z dnia 11 października 2017 r. zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości należącej do dłużnika za cenę nie niższą niż wskazaną w punkcie I.2.

2). Sprzedaż przedmiotowych ruchomości z wolnej ręki odbędzie się w formie konkursu ofert – z zastrzeżeniem punktu V.

III). Sposób składania ofert

1). W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne z wyłączeniem syndyka i osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.233 t.j. ze zmianami) – dalej: p.u.i.n.

2). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia  30  listopada 2017 roku, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, Skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

3). Zawartość oferty:

a) jedna koperta z napisem: Sędzia Komisarz SSR Tomasz Poprawa,

b) druga koperta z napisem: Syndyk masy upadłości Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław – nie otwierać.

4). Oferty powinny być opatrzone sygnaturą akt: VIII GUp 77/15.

5). W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu.

6). Pisemna oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:

a). dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b). adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

c). oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie; w przypadku sprzedaży łącznej oferent winien określić proponowaną cenę sprzedaży oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży,

d). w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

e). wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

f). oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,

g). zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

h). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

i). numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku niewygrania konkursu,

j). dowód wpłaty wadium.

k). oświadczenie oferenta w przedmiocie zgody na częściowy wybór oferty – w przypadku oferty na zakup łączny przedmiotu postępowania.

7). Uczestnicy przetargu są związani złożoną ofertą do terminu wyłonienia nabywcy.

IV). Wadium

1). Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży ruchomości opisanej w pkt. I.1. jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100), na rachunek bankowy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław o numerze 65 1090 2590 0000 0001 3156 0121 z dopiskiem „Wadium VIII GUp 77/15”.

2). Termin wpłaty wadium upływa w dniu 30 listopada  2017 roku.

3). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy.

4). Wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone, na wskazany przez oferenta rachunek.

V). Wybór ofert

1). Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu  01 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00.

2). Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup opisanej w pkt. I.1 ruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty, Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną. W tym celu oferenci na podane przez nich adresy e-mail zostaną zaproszeni do licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 05 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00, w miejscu wskazanym przez syndyka, na następujących warunkach:

a). cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b). licytacja odbywać się będzie przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w licytacji ustnej oraz głośne podanie oferowanej ceny,

c). oferta złożona w trakcie licytacji jest wiążąca do momentu złożenia oferty wyższej,

d). minimalna kwota postąpienia stanowi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100),

e). udziela się przybicia oferentowi, którego oferta po trzykrotnym jej powtórzeniu przez Syndyka pozostaje najwyższa.

3). W przypadku, w którym żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę pisemną zawierającą najwyższą cenę.

4). Z otwarcia ofert oraz licytacji ustnej syndyk sporządza protokół.

VI). Zawarcie umowy sprzedaży

1). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty.

2). Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości oferowaną kwotę (pomniejszoną o wpłacone wadium) najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

3). Na pisemny wniosek wygrywającego oferenta termin określony w punkcie VI.1 może zostać przesunięty, ale nie dłużej niż o tydzień.

4). Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty.

5). Wszelkie koszty sprzedaży ponosi nabywca (wygrywający oferent).

6). Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.

7). Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego zgodnie z unormowaniem art. 313 p.u.i.n.

VII). Informacje dodatkowe

1). Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

2). Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

3). W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

4). Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu oraz procedury sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby upadłego.

2017_W_057 – BIMICOR – Regulamin sprzedaży ruchomości – równiarka — VI postępowanie

Print Friendly

Obwieszczenie o sprzedaży majątku upadłego Krzysztofa Bogdana

20170403_103137Warunki sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Krzysztofa Bogdana w upadłości, zam. ul. Blankowa 25/9, 58-316 Wałbrzych

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 06 października 2017 r. sygn. akt VI GUp 24/17 Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 22A, składającej się z działki gruntu nr 949/1 o powierzchni 0,0119 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której to działki Sąd Rejonowy w Świdnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00053234/1

— na następujących warunkach:

 1. sprzedaż nastąpi z wolnej ręki, w ofercie publicznej, po jednokrotnym ogłoszeniu w prasie o zasięgu lokalnym,
 2. sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak nie niższą niż 49.400,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych, 00/100),
 3. oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – postępowanie na sprzedaż nieruchomości Krzysztofa Bogdana, sygn. akt VI GUp 24/17 należy składać w terminie do dnia 25 października 2017 r. na adres Kancelarii Syndyka: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – liczy się data wpływu,
 4. oferent powinien w terminie do dnia 25 października 2017 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100);
  oznaczenie rachunku:
  Krzysztof Bogdan        w upadłości
  ul. Blankowa 25/9
  58-316 Wałbrzych
  nr rachunku: 86 1090 2590 0000 0001 3430 2806
 5. oferta powinna zawierać:
  – dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
  – oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,
  – w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
  – wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
  – zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
  – oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
  – dowód wpłaty wadium,
 6. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 5, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
 7. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka,
 8. wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez Sędziego – Komisarza,
 9. cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej zawarciem,
 10. wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,
 11. jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,
 12. koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,
 13. kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,
 14. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  Warunki postępowania na sprzedaż

  Operat szacunkowy wartości nieruchomości w Żarowie

 

Print Friendly

Obwieszczenie o sprzedaży majątku upadłej Anny Piędel w drodze przetargu

OBWIESZCZENIE Dom Piędel 1 (widok z zewnątrz)
o sprzedaży majątku upadłej Anny Piędel w drodze przetargu

Zgodnie z warunkami zbycia w drodze przetargu, zatwierdzonymi przez Sędziego – Komisarza Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy Sygn. Akt VI GUp 19/17 z dnia 04 września 2017 r. Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg polegający na wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 320 i 321 Prawa upadłościowego na sprzedaż majątku upadłej Anny Piędel, obejmującego:

I). prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 848/2 o powierzchni 0,4008 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 145,90 m2 i garażem o pow. 21,90 m2

II). prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 848/1 o pow. 0,1752 ha

— położonych w Domaszkowie przy ul. Polnej 12, gmina Międzylesie, obręb Domaszków (AM-2), dla których to Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00047613/0.

na następujących warunkach:

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej w całości lub oddzielnie.

2). Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę:

a). nie niższą niż 249.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100) w przypadku przedmiotu sprzedaży opisanym w pkt I niniejszych warunków przetargu;

b). nie niższą niż 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych, 00/100) w przypadku przedmiotu sprzedaży opisanym w pkt II niniejszych warunków przetargu.

3). Oferty nabycia nieruchomości winny wpłynąć do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do dnia 25 października 2017 r. listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, bądź być złożone w biurze podawczym Sądu z dopiskiem na kopercie: „Oferta przetargowa sygn. akt VI GUp 19/17 – nie otwierać”. Liczy się data wpływu.

4). Składający ofertę winien wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości (oznaczenie rachunku: Anna Piędel, ul. Polna 12, 57-522 Międzylesie, numer rachunku: 67 1090 2590 0000 0001 3434 4761) do dnia 25 października 2017 r. wadium w wysokości:

a). 25.000,00 zł w przypadku złożenia oferty na zakup przedmiotu postępowania opisanego w pkt I niniejszych warunków przetargu;

b). 3.600,00 zł w przypadku złożenia oferty na zakup przedmiotu postępowania opisanego w pkt II niniejszych warunków przetargu

5). Oferta winna zawierać:

– pełne dane oferenta – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);

– aktualny wypis z KRS lub z ewidencji podmiotów gospodarczych, wskazanie numerów NIP i REGON (w przypadku przedsiębiorców);

– oferowaną cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza; w przypadku oferty łącznej cena winna zostać oznaczona odrębnie dla każdej z nieruchomości opisanych w komparycji niniejszych warunków przetargu;

– dowód wpłaty wadium;

– oświadczenie o zobowiązaniu nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc.;

– podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta;

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;

– w przypadku oferty łącznej na zakup dwóch nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożone według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej nieruchomości pozostałych.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Przetarg jest dwuczęściowy i ma w pierwszej części charakter pisemny (ofertowy), zaś w drugiej części ustny (aukcja).

7). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11a (budynek C), sala nr 102 w obecności Sędziego – Komisarza i przybyłych oferentów.

8). W pierwszej części przetargu dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego – Komisarza.

9). Do części drugiej przetargu (aukcja) zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli oferty z najwyższą oferowaną ceną nabycia, a także oferenci, którzy złożyli drugą i trzecią co do wysokości oferowaną cenę nabycia.

10). Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1 % najwyższej oferowanej w toku przetargu pisemnego ceny nabycia zaokrąglonej do pełnych tysięcy złotych w górę.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

12). Aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, o których mowa w punkcie 9 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nieobecności oferenta wiążącą będzie jego oferta pisemna.

13). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo na posiedzenie wskazane w pkt. 7 niniejszych warunków przetargu osoby albo osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu.

14). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku przetargu pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji. Przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą.

15). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, wybór ten będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego – Komisarza. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty Sędzia – Komisarz wyda na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty i przeprowadzono aukcję. Sędzia – Komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W tym przypadku postanowienie o wyborze ofert będzie podlegać obwieszczeniu.

16). Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę oraz uregulować wszystkie ewentualne pozostałe zobowiązania względem masy upadłości.

17). Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w pkt. 16 z winy oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zatwierdzenia wyboru oferty.

18). Zastrzega się syndykowi prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia na jakimkolwiek etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości dr Michał Błaszczyszyn pod numerem telefonu 662 373 882 bądź Pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński pod numerem telefonu 693 034 043.

 

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – domu mieszkalnego w Czarnym Borze

20170303_111951Warunki sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marzeny Kirzanowskiej w upadłości, zam. w Birmingham B24 9LG, 7 Holly Park Drive, Wielka Brytania

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 września 2017 r. sygn. akt VI GUp 12/17 Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 730 o powierzchni 954 m2, położonej w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 67, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 258,94 m2 oraz garażem o powierzchni 50 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00029913/1.

—na następujących warunkach:

 1. sprzedaż nastąpi z wolnej ręki, w ofercie publicznej, po jednokrotnym ogłoszeniu w gazecie o zasięgu lokalnym,
 2. sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę nie niższą niż 289.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100),
 3. oferty nabycia składników majątku upadłego należy przesłać na adres Kancelarii Syndyka (Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15), do dnia 05 października 2017 r. – liczy się data wpływu,
 4. oferent powinien w terminie do dnia 05 października 2017 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 28.900,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: Marzena Kirzanowska w upadłości, nr rachunku: 50 1090 2590 0000 0001 3435 3506,
 5. oferta powinna zawierać:
  • dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
  • oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,
  • w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
  • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
  • zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
  • dowód wpłaty wadium,
 6. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 5, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
 7. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06 października 2017 r., o godzinie 12:00, w Kancelarii Syndyka, w obecności wszystkich zainteresowanych,
 8. wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego – komisarza,
 9. cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,
 10. wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,
 11. jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,
 12. koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,
 13. kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,
 14. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2017_W_039 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki – I postępowanie WARUNKI

 

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Violetty Juckiewicz

book-1558780Syndyk masy upadłości Violetty Juckiewicz w upadłości, ul. Krzywoustego 23A/1, 58-300 Wałbrzych (Sygn. Akt VI GUp 8/17 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Piszczka

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Marcina Piszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Piszczek Kamyk – Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane w upadłości, Jaszkowa Dolna 56, 57-312 Jaszkowa Dolna (Sygn. Akt VI GUp 54/16) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Sławomira Ciszewicza

typewriter-1466262Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 31 sierpnia 2017 r. Sygn. akt VI GU 94/17, w sprawie z wniosku Sławomira Rafała Ciszewicza

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Sławomira Rafała Ciszewicza, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulica Głuszycka 35/9, PESEL 83010404433,

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,

IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego,

V. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz – Rybak,

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 71/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie SR w Wałbrzychu o ogłoszeniu upadłości Sławomira Ciszewicza z dnia 31.08.2017 r.

Print Friendly

Przedłożenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości

book-1421245Syndyk masy upadłości Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 4/15 (of)) informuje, iż w dniu 13 września 2017 r. złożył do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Upadłość jako narzędzie rewitalizacji terenów gminnych

Ołdrzychowice,_Fabryczna_1,_11Syndyk masy upadłości Lniarskiego Kompleksu Włókienniczego „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Al. Armii Krajowej 54, 50-451 Wrocław oraz „SANATEX” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości, ul. Małachowskiego 12/16, 50-084 Wrocław informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Maria Demska – Gnat w Wałbrzychu zostały zawarte akty notarialne na sprzedaż majątku upadłej spółki z o. o. „LECH-2” (Sygn akt VI GUp 40/15) oraz „SANATEX” ) Sygn akt VI GUp 55/16). Stroną nabywającą była Gmina Kłodzko, reprezentowana przez Wójta Pana Stanisława Longawę.

Nieruchomości te położone są w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Stanowią ruiny poprzemysłowe, zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców. Majątek ten był przez wiele lat niezbywalny, ze względu na zabezpieczenia hipoteczne, przekraczające wartość rynkową nieruchomości.

Dzięki determinacji władz gminnych Gminy Kłodzko, przy współpracy Kancelarii Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński udało się doprowadzić do sprzedaży majątku. Otwiera to drogę do rewitalizacji terenu oraz przywrócenia ładu przestrzennego na terenie Ołdrzychowic Kłodzkich.

W przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt na adres mailowy, wskazany w dziale „Kontakt” serwisu syndycy.eu.

Print Friendly

Syndyk wydzierżawi lokale usługowo – biurowe w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 17

IMG_4494Syndyk masy upadłości DASE SA w upadłości, ul. Armii Krajowej 17, 58-100 Świdnica wydzierżawi lokale usługowe zlokalizowane w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 17, w tym:

1). Lokal usługowy „B5” o powierzchni 96,35 m2, w którego skład wchodzi 5 w pełni umeblowanych pomieszczeń biurowych połączonych korytarzem oraz sala konferencyjna. Każde z pomieszczeń jest nasłonecznione z zewnątrz oknem o dużej powierzchni. Okna są dodatkowo zabezpieczone roletami antywłamaniowymi sterowanymi elektrycznie.

2). Lokal usługowy „B6” o powierzchni 75,18 m2, w którego skład wchodzą 4 w pomieszczenia biurowe połączone korytarzem. Każde z pomieszczeń jest nasłonecznione z zewnątrz oknem o dużej powierzchni. Okna są dodatkowo zabezpieczone roletami antywłamaniowymi sterowanymi elektrycznie.

– do lokali przynależy wyodrębniona kuchnia oraz toaleta.

Więcej informacji udziela Syndyk masy upadłosci Michał Błaszczyszyn oraz pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński.

Dane kontaktowe:
Tel. 662 373 882 (Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn)
Tel. 693 034 043 (pełnomocnik Syndyka masy upadłości Jakub Kamiński)
Email: kancelaria@syndycy.eu

 

Print Friendly