Sprzedaż z wolnej ręki stanów magazynowych – materiałów oraz akcesoriów krawieckich

20160708_112533Warunki sprzedaży z wolnej ręki

składnika majątku upadłego  – Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 07 września 2016 r. Sygn akt VI GUp 35/16 Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego – Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku upadłego w postaci końcówki stanów magazynowych, tj:

I II III IV V VI
l.p. nr składnika masy opis ruchomości jednostka miary ilość wartość oszacowania
1 599 nici Agilon szt. 326 163,00 zł
2 600 guma szt. 142 71,00 zł
3 601 klamry ozdobne kg 116,5 582,50 zł
4 602 zamek zwykły kg 75 375,00 zł
5 603 zamek VEGA kg 72  360,00 zł
6 604 zamki kostkowe kg 112,2  561,00 zł
7 605 zamki ozdobne kg 105,6  528,00 zł
8 606 zamki ozdobne II VEGA kg 174,9  874,50 zł
9 607 zamki kryte kg 54  270,00 zł
10 608 zamki kryte kg 99  495,00 zł
11 609 zamki metalowe kg 192  960,00 zł
12 610 zamki metalowe krótkie kg 264  1 320,00 zł
13 611 nici ZG SERAFIL szt. 360  180,00 zł
14 612 klamry ozdobne kg 94  470,00 zł
15 613 klejonki szafa 1  100,00 zł
16 614 klejonki szafa 1  100,00 zł
17 615 guma okrągła sznurek półki 4  100,00 zł
18 616 nici DIPOLIN szt. 193  96,50 zł
19 617 tasiemki ozdobne szafa 1  100,00 zł
20 618 tasiemki ozdobne szafa 1  100,00 zł
21 619 tasiemki ozdobne szafa 1  100,00 zł
22 620 guziki kg 46,6  233,00 zł
23 621 guziki kg 65  325,00 zł
24 622 guziki kg 37,25  186,25 zł
25 623 guziki kg 68,4  342,00 zł
26 624 guziki kg 46,4  232,00 zł
27 625 motywy do naprasowania szuflada 7,5  187,50 zł
28 626 sciągacze do tkanin szuflada 4  100,00 zł
29 627 koronki szuflada 2  50,00 zł
30 628 taśma ozdobna szuflada 0,5  12,50 zł
31 629 taśma ozdobna szuflada 3  75,00 zł
32 630 rzepy szuflada 2,5  62,50 zł
33 631 taśma ozdobna szuflada 0,5  12,50 zł
34 632 nici ozdobne półki 3  75,00 zł
35 633 sznurki półki 1  25,00 zł
36 634 taśma lamówka półki 1  25,00 zł
37 635 nici SERAFIL szt. 112  56,00 zł
38 636 taśma wieszaczkowa szt. 34  17,00 zł
39 637 nici SABA pudełka 18  90,00 zł
40 638 nici SERAFIL pudełka 96  480,00 zł
41 639 nici ALTERFIL pudełka 534  2 670,00 zł
42 640 nici COATS pudełka 3  15,00 zł
43 641 nici ACKERMANN pudełka 4  20,00 zł
44 643 motyw do naprasowania kartony 2  20,00 zł
45 644 nici SABA pudełka 23  115,00 zł
46 646 zamki kartony 1  25,00 zł
47 647 dodatki krawieckie (asort) szt. 1  100,00 zł
48 648 nici ZG80 kg 627,3  3 136,50 zł
49 649 nici ZG50 kg 189,6  948,00 zł
50 650 nici ZG30 kg 187,2  936,00 zł
51 651 nici ZG 120 kg 572,8  2 864,00 zł
52 652 guziki kg 243  1 215,00 zł
53 653 poduszki (wg specyfikacji) czarne i białe szt. 5787  578,70 zł
54 654 ozdobne zawieszki do zamka regał 1  100,00 zł
55 655 nity, druki, oczka, patenty regał 1  100,00 zł
56 656 nity, druki, patenty regał 1  100,00 zł
57 657 oczka, maszynki, guziki patentowe PK regał 1  100,00 zł
58 658 nici ACKERMANN Isalon pudełka 366  1 830,00 zł
59 659 nici ACKERMANN Isacord pudełka 70  350,00 zł
60 660 nici różne pudełka 9  45,00 zł
61 661 nici ACKERMANN Isalon pudełka 36  180,00 zł
62 662 nici różne pudełka 7  35,00 zł
63 663 nici ISACORD pudełka 10  50,00 zł
64 673 końcówki materiałów kartony 43  43,00 zł
65 684 materiały – końcówki stanów magazynowych mb. 71 831,19  35 915,60 zł

o łącznej wartości 61 984,55 zł,

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). sprzedaży podlegają ruchomości wymienione w kolumnie nr III powyżej łącznie, bądź odrębnie, w ilości określonej kolumną nr V powyżej.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę brutto nie niższą niż określona kolumną nr VI powyżej.

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

 • dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
 • oferowaną cenę – w podziale na poszczególne przedmioty postępowania. W przypadku oferty łącznej na zakup ruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup ruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej pozostałych ruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakichkolwiek ruchomości będących przedmiotem oferty, złożone według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek ruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej ruchomości pozostałych.”
 • w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
 • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,
 • oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
 • oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,
 • potwierdzenie zapłaty wadium,

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż składników majątku upadłego – Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 29 września 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

7). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości 52 1910 1064 2008 6789 4121 0001 prowadzony w Deutsche Bank Polska S.A., którego właścicielem jest upadła Spółka z o.o. „STEILMANN” z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 38, wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu / przedmiotów których oferta dotyczy do dnia 29 września 2016 r.

8). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 września 2016 r., godz. 12:00 w miejscu: Świebodzice, ul. Wałbrzyska – siedziba spółki Steilmann Sp. z o.o. w upadłości – 38 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

10). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie dwóch tygodni od daty wyboru oferty.

11). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

12). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert.

13). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postepowania.

14). Koszty sprowadzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący;

15). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;

16). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

17). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2016_w_177-BIMICOR-obwieszczenie-o-sprzedaży-stanów-magazynowych-warunki

 

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki 35 samochodów łącznie

Image00015Warunki sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – 35 pojazdów, wchodzących w skład majątku CEMPOL Sp. z o.o. Spółki Komandytowej w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych.

Syndyk masy upadłości CEMPOL Sp. z o.o. Spółki Komandytowej w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 21 lipca 2016 r. oraz Postanowienia z dnia 29 sierpnia 2016 r. sprzeda z wolnej ręki pojazdy wymienione w punktach 1 – 35, określone kolumnami nr II – V tabeli poniżej, za cenę nie niższą niż 12.250,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100)

 

[I] [II] [III] [IV] V
L.p. Określenie składnika majątku Nazwa Rok produkcji Nr rejestr.
1 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 75269
2 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 74382
3 samochód osobowy  OPEL CORSA 1997 DB 0053A
4 samochód osobowy  OPEL CORSA 1993 DB 0076A
5 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98862
6 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98854
7 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98855
8 samochód osobowy  SUZUKI SWIFT 1994 DB 49980
9 samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 97690
10 samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 97691
11 samochód osobowy  OPEL CORSA 1994 DB 97868
12 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98129
13 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98246
14 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98523
15 samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 99284
16 samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 1246A
17 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1689A
18 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1447A
19 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1730A
20 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2003 DBAW 806
21 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 73371
22 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2007 DB 89758
23 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 0052A
24 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 0167A
25 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98489
26 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 99496
27 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 84719
28 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98685
29 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 0790C
30 samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98313
31 samochód osobowy  OPEL CORSA 1997 DB 14240
32 samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 98247
33 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98492
34 samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 0931A
35 samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 5856A

 – łącznie na następujących warunkach:

1). sprzedaż nastąpi z wolnej ręki,

2). sprzedaż obejmuje składniki majątku upadłego wymienione w pkt 1 – 35 łącznie,

3). sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za sztukę, tj. za łączną kwotę nie niższą niż 12.250,- zł (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na rzecz oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,

4). oferty nabycia składników majątku upadłego należy wysłać na adres: kancelaria@syndycy.eu do dnia 22 września 2016 r., godz. 12:00.

5). oferent winien pod rygorem pominięcia jego oferty, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 1.200,- zł (tysiąc dwieście złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: CEMPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych, nr rachunku: 24 1090 2590 0000 0001 3102 9202,

6). oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta (nazwa, siedziba, forma prawna),

b). proponowaną cenę przedmiotu przetargu,

c). podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

e). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

f). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

g). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

h). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności przedmiotu postępowania,

i). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

j). potwierdzenie zapłaty wadium,

7). oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 6, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

8). rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 września 2016 r., w miejscu: ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych, o godzinie 12:00 w obecności wszystkich zainteresowanych.

9). wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk w wyniku ustnej aukcji, chyba że ofertę złoży tylko jednej oferent,

10). wybór najkorzystniejszej oferty syndyk potwierdzi na piśmie,

11). cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

12). wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru oferty,

13). jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

14). koszty sprowadzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

15). kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,

16). w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

17). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

2016_w_185-bimicor-warunki-sprzedazy-pojazdow-zlom-warunki-sprzedazy

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości

ship-log-book-1563951Syndyk masy upadłości Stanisława Kowalkowskiego w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Kombatantów 2/5, 57-402 Nowa Ruda (Sygn. Akt VI GUp 6/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 06 września 2016 r. Sąd zatwierdził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości „SANATEX” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości

Widok_na_zakłady_lecha_od_strony_placu_zabawPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 02 września 2016 r. Sygn. akt VI GU 83/16, w sprawie z wniosku Gminy Kłodzko

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużnika SANATEX Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu adres: 50-084 Wrocław, ul. Małachowskiego 12/16, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 48543,

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV. wyznaczyć sędziego — komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego oraz zastępcę sędziego — komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza,

V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego – Dz. Urz. UE L Nr 160, str. 1).

VII. zasądzić od dłużnika SANATEX spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu na rzecz wnioskodawcy Gminy Kłodzko kwotę 4.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 55/16.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie z dnia 02.09.2016 r. o ogloszeniu upadlosci

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Kłodzku – VI postępowanie

Foto - blokWarunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, wchodzącej w skład majątku Anety i Jarosława Babireckich, zam. ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00093188/8.

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Sygn. akt VI GUp 22/15 z dnia 01 sierpnia 2016 r. Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki składnik majątku upadłych w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8

­ Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 30.360,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych, 00/100).

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 3.036,00 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści sześć złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: Aneta Babirecka w upadłości likwidacyjnej, ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko, nr rachunku: 25 1090 2590 0000 0001 3106 4977.

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

10). Oferta winna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

– oferowaną cenę zakupu,

– w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEiIDG); w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne: podanie nr PESEL,

– wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

– dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

12). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Anety i Jarosława Babireckich – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 28 września 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

13). Rozpoznanie ofert nastąpi w miejscu ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko, w dniu 29 września 2016 r. o godzinie 11:00, w obecności wszystkich zainteresowanych.

14). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania na sprzedaż, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

15). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Jakub Kamiński (693 034 043) lub pełnomocnik Syndyka Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

2016_W_025 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki 6 postępowanie – Warunki sprzedaży

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Marcina Piszczek

construction-1-1193849Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 29 sierpnia 2016 r. Sygn. akt VI GU 43/16, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu

Sąd postanowił:

I ogłosić upadłość dłużnika Marcina Piszczka, adres: 57-312 Jaszkowa Dolna 56, PESEL 77082916017, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Piszczek Kamyk Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane z siedzibą w Jaszkowej Dolnej,

II wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV wyznaczyć sędziego — komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza oraz zastępcę sędziego — komisarza w osobie SSR Magdaleny Szymańskiej – Demskiej,

V wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego,

VI nakazać dłużnikowi uiszczenie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kwoty 1.500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) tytułem kosztów sądowych,

VII stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego – Dz. Urz. UE L Nr 160, str. 1).

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 54/16.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 29.08.2016 r.

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Edwarda Smoły

pressPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 26 sierpnia 2016 r. Sygn. akt VI GU 62/16, w sprawie z wniosku dłużnika

Sąd postanowił:

I ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Edwarda Smoły, zamieszkałego w Polanicy – Zdrój, ul. Zdrojowa 7/3, PESEL 57101316952,

II wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna,

V Wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Magdaleny Szymańskiej – Demskiej.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 53/16.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 26.08.2016 r.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Muchy

book-1558780Syndyk masy upadłości Sławomira Muchy, zam. Wrocław (51-200), ul. Królewska 9/9 informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika (Sygn akt VIII GUp 54/16 (of)).

Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 161/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r., poz. 21120.

MSIG 161/2016 – obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości i plan likwidacyjny Jarosława Juckiewicza

wiatrak

Syndyk masy upadłości Jarosława Juckiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PIWNICA JAROSŁAWNA Jarosław Juckiewicz w upadłości, ul. Topolowa 25A, 58-309 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 48/16) informuje, iż pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,

2). Oszacowanie wartości masy upadłości,

3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków,

4). Sprawozdanie ogólne o stanie masy upadłości i możliwości zaspokojenia wierzycieli.

Print Friendly

Sprzedaż produktów ulegających szybkiemu zepsuciu

shaking-hands-1240911-640x480W dniu 16 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 310 ust 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. Prawo upadłościowe (Dz.2015.233 ze zmianami) Syndyk masy upadłości Jarosława Juckiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PIWNICA JAROSŁAWNA Jarosław Juckiewicz w upadłości ul. Topolowa 25A, 58-309 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 48/16) sprzedał na rzecz ujawnionego w wyniku licytacji oferenta produkty ulegające szybkiemu zepsuciu za cenę 1.000,00 zł netto.

Print Friendly