Ogłoszenie upadłości Stanisława Kowalkowskiego

moneyPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 03 czerwca 2015 r. Sygn akt VI GUp 6/15 Sąd postanowił:

I). ogłosić upadłość Stanisława Kowalkowskiego zam. 57-402 Nowa Ruda ul. Kombatantów 2/5, nr PESEL 50020205532 ;
II). określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalność gospodarczą;
III). wskazać, iż postępowanie obejmuje likwidację majątku upadłego;
IV). wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V). wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI). wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jarosława Iwanka;
VII). wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Print Friendly

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Adama Pierzchały

krsSyndyk masy upadłości Adama Pierzchały, zamieszkałego 58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 41/10 informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 czerwca 2015 r., poz. 8505 ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika (Sygn. akt VI GUp 5/15).

MSiG 2015_115 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Adama Pierzchały

press 2Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 02 czerwca 2015 r. Sygn akt VI GUp 5/15 Sąd postanowił:

I). głosić upadłość Adama Pierzchały zam. w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 41/10, nr PESEL 51011404691;
II). określić, iż upadły jest osoba nieprowadzącą działalność gospodarczą;
III). wskazać, iż postępowanie obejmuje likwidację majątku upadłego;
IV). wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeń upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V). wyznaczyć Sędziego-Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego;
VI). wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie z dnia 02 czerwca 2015 r. o ogłoszeniu upadłości

Print Friendly

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Elżbiety Ruteckiej

infoSyndyk masy upadłości Elżbiety Ruteckiej, zamieszkałej 58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 41/10 informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 czerwca 2015 r., poz. 8490 ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika (Sygn. akt VI GUp 4/15).

MSiG 2015_115 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Elżbiety Ruteckiej

krsPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 02 czerwca 2015 r. Sygn akt VI GUp 4/15 Sąd postanowił:

I). ogłosić upadłość Elżbiety Ruteckiej zam. w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 41/10, nr PESEL 59110505446;
II). określić, iż upadła jest osoba nieprowadzącą działalność gospodarczą,
III). wskazać, iż postępowanie obejmuje likwidację majątku upadłej;
IV). wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V). wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI). wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego;
VII). wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie z dnia 02 czerwca 2015 r. o ogłoszeniu upadłości

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości i plan likwidacyjny Beaty Cygnarowicz – Majchrzak

newsSyndyk masy upadłości Beaty Cygnarowicz – Majchrzak w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. J. Kusocińskiego 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn. aktVI GUp 3/15) informuje, iż pismem z dnia 08 czerwca 2015 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,
2). Oszacowanie wartości masy upadłości,
3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków.

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Beaty Cygnarowicz – Majchrzak

krsSyndyk masy upadłości Beaty Cygnarowicz – Majchrzak w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. J. Kusocińskiego 1/8, 57-300 Kłodzko informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 01 czerwca 2015 r., poz. 7443 ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika (Sygn akt VI GUp 3/15).

MSiG 2015_104 – ogłoszenie upadłości

Print Friendly

Syndyk sprzeda z wolnej ręki pojazdy specjalistyczne – 3 postępowanie

7 Samochód ciężarowy Żuk, DBA N328 - PRZÓD (Kopiowanie)Warunki sprzedaży maszyn i pojazdów

Syndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 (Sygn akt VI GUp 23/13) na podstawie:

a). Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 28 maja 2015 r. sprzeda z wolnej ręki ruchomości wymienione w punktach 1 – 8, określone kolumną nr II tabeli poniżej, za cenę netto nie niższą niż opisana w kolumnie nr III;

b). Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 31 marca 2015 r. sprzeda z wolnej ręki ruchomość opisaną w punkcie 9, określoną kolumną nr II tabeli poniżej, za cenę netto nie niższą niż opisana w kolumnie nr III;

[I] [II] [III] [IV] [V]
L.p. Nazwa Cena netto Wysokość wadium / zadatku Postąpienie
1 Żuraw samochodowy Jelcz P 325 DB 07682, rok prod. 1987 10 140,00 zł 1 000,00 zł 200,00 zł
2 Samochód ciężarowy Star 1142, DB 32636 3 740,00 zł 500,00 zł 200,00 zł
3 Samochód ciężarowy Star 3W200, DB 82019 3 740,00 zł 500,00 zł 200,00 zł
4 Podnośnik koszowy Star 200, DB 8380A 3 000,00 zł 250,00 zł 200,00 zł
5 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz, DB 28489 500,00 zł 100,00 zł 50,00 zł
6 Samochód osobowy Volkswagen Transporter, DB 31424 2 000,00 zł 200,00 zł 100,00 zł
7 Samochód osobowy Toyota Avensis sedan, 2.0 D4D, rok prod. 2003, DB9373A 12 600,00 zł 1 500,00 zł 300,00 zł
8 Samochód osobowy Volkswagen Transporter 2.4 D, DB 46899 3 400,00 zł 400,00 zł 200,00 zł
9 Samochód ciężarowy Żuk, DBA N328 500,00 zł 100,00 zł 20,00 zł

            na następujących warunkach:

1). Postępowanie na sprzedaż majątku z wolnej ręki ma charakter dwustopniowy:

a). cześć pisemna, w której rozpatrywane są złożone oferty pisemne, na warunkach określonych w pkt 9,

b). część ustna (aukcja), przeprowadzona na warunkach określonych w pkt 10.

2). Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę netto po jednokrotnym ogłoszeniu w prasie o zasięgu lokalnym (wałbrzyskim).

3). Sprzedaż dokonywana będzie na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę netto, która nie będzie niższa niż cena minimalna wskazana w kolumnie III powyżej.

4). Oferta winna zawierać:

  • oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postepowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,
  • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
  • oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,
  • potwierdzenie zapłaty wadium.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, winny wpłynąć do dnia 17 czerwca 2015 r. na adres mailowy Kancelarii Syndyka: kancelaria@syndycy.eu

6). Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium określone kolumną IV tabeli powyżej, do dnia 17 czerwca 2015 r. Oznaczenie rachunku bankowego:

Zakład Remontowo – Budowlany „BART-BUD” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, 58-305 Wałbrzych;

Numer rachunku: 40 1090 2271 0000 0005 8400 2608

7). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż.

8). Rozpoznanie ofert nastąpi w miejscu: Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, dnia 18 czerwca 2015 r., godzina 11:00.

9). W pierwszej części postępowania na sprzedaż dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami sprzedaży określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi Syndyk.

10). Do części ustnej przetargu (aukcji) zostaną dopuszczeni wszyscy zainteresowani oferenci, przy czym:

a). oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku postępowania pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji; przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą,

b). postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości określonej kolumną nr V tabeli powyżej, odpowiednio dla każdego z przedmiotów sprzedaży,

c). aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, przy czym w przypadku nieobecności oferenta który złożył ofertę pisemną, wiążącą będzie jego oferta pisemna,

d). warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo w miejscu i o godzinie przeprowadzenia aukcji oferenta albo osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu,

e). czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, 18 czerwca 2015 r., godzina 11:30

f). przystępujący do aukcji, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej winien wpłacić wadium określone kolumną IV tabeli powyżej, najpóźniej przed rozpoczęciem aukcji.

g). przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

11). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk.

12). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie do dnia 25 czerwca 2015 r. Umowa sprzedaży będzie zawarta na piśmie, przy czym ze względu na to, iż ustał byt prawny podatnika na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej, transakcja nie podlega przepisom Ustawy o podatku od towarów i usług.

13). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

14). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

15). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w terminie do dnia 25 czerwca 2015 r. traci wadium, a skutki postępowania wygasają.

16). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

2015_W_173 – BIMICOR – Warunki sprzedaży pojazdów i maszyn – 3 postępowanie

Print Friendly

Posiedzenie Rady Wierzycieli Czesława i Haliny Botwiny

newsSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 5/12) na podstawie art. 208 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n – zwołuje posiedzenie rady wierzycieli. Termin: 11 czerwca 2015 r., godz. 11:00; miejsce: Kancelaria Adwokacka Barbara Tumidalska – Człapa, ul. Słowackiego 13/5, 58-300 Wałbrzych.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1). Przedstawienie czynności dokonanych przez Syndyka w toku postępowania upadłościowego począwszy od dnia 05 grudnia 2014 r.,

2). Omówienie planowanych czynności Syndyka w postępowaniu upadłościowym,

3). Podjęcie uchwały, w przedmiocie zezwolenia Syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości objętej księgą wieczystą nr SW1W/00018773/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. Batorego 17A.

4). Wolne wnioski.

Stosowna informacja nie uchybia zawiadomieniu Członków Rady Wierzycieli listami poleconymi zgodnie z brzmieniem art. 208 ust 1 p.u.i.n.

Print Friendly

Ukończenie postępowania upadłościowego KAWBUD Sp. z o.o.

finishSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58a  informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 21 maja 2015 r. (Sygn. akt VI GUp 8/12) Sąd stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi odrębnym wpisem.

Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Print Friendly