Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Kłodzku – V postępowanie

Foto - blokWarunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, wchodzącej w skład majątku Anety i Jarosława Babireckich, zam. ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00093188/8.

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Sygn. akt VI GUp 22/15 z dnia 29 stycznia 2016 r. Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki składnik majątku upadłych w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8

­ Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych, 00/100).

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: Aneta Babirecka w upadłości likwidacyjnej, ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko, nr rachunku: 25 1090 2590 0000 0001 3106 4977.

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

10). Oferta winna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

– oferowaną cenę zakupu,

– w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEiIDG); w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne: podanie nr PESEL,

– wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

– dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

12). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Anety i Jarosława Babireckich – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 20 lipca 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

13). Rozpoznanie ofert nastąpi w miejscu ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko, w dniu 21 lipca 2016 r. o godzinie 12:00, w obecności wszystkich zainteresowanych.

14). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

15). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Jakub Kamiński (693 034 043) lub pełnomocnik Syndyka Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

2016_W_019 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki 5 postępowanie – WARUNKI SPRZEDAŻY

Print Friendly

Zatwierdzenie list wierzytelności Anety i Jarosława Babireckich

signed-away-2-1549841Syndyk masy upadłości Anety i Jarosława Babireckich w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko (Sygn. Akt VI GUp 22/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 03 czerwca 2016 r. Sąd zatwierdził listy wierzytelności Anety Babireckiej i Jarosława Babireckiego sporządzone w postępowaniu upadłościowym dłużników, które zostały złożone do akt postępowania 08 stycznia 2016 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelności.

Print Friendly

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności Spółki z o.o. Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2”

puzzle-piece-1532151

Syndyk masy upadłości Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Spółki z o.o. Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” (Sygn. akt VI GUp 40/15) informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 87/2016, poz. 10784 w dniu 06 maja 2016 r. ukazało się obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

monitor_2016_87 – obwieszczenie o LW

Print Friendly

Sporządzenie listy wierzytelności Spółki z o.o. Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2”

notatnikSyndyk masy upadłości Lniarskiego Kompleksu Włókienniczego „Lech-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Armii Krajowej 54, 50-451 Wrocław (sygn. akt VI GUp 40/15) informuje, iż pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 968.922,32 zł
III 7.470.709,09 zł
IV 1.098.921,71 zł
V 90.102,50 zł
RAZEM 9.628.655,62 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – równiarki drogowej BAUKEMA

Równiarka BAUKEMA 3Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomości dłużnika Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122,  50-421 Wrocław

I). Przedmiot sprzedaży

1). Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wyszczególniona w tabeli poniżej:

L.p. Nazwa Rok produkcji Typ/nr fabryczny Wartość (netto) Wysokość wadium/zadatku
1. Równiarka drogowa BAUKEMA 1983 334601 26.406,00 zł 2.600,00 zł

2). Cena wywoławcza wskazanej ruchomości wynosi 26.406,00 zł.

3). Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 532 083 932 bądź 71 360 57 08.

II). Forma sprzedaży

1). Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych – Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 77/15 Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości należącej do dłużnika za cenę nie niższą niż wskazaną w punkcie I.2.

2). Sprzedaż przedmiotowych ruchomości z wolnej ręki odbędzie się w formie konkursu ofert – z zastrzeżeniem punktu V.

III). Sposób składania ofert

1). W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne z wyłączeniem syndyka i osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.233 t.j. ze zmianami) – dalej: p.u.i.n.

2). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 05 lipca 2016 roku, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, Skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

3). Zawartość oferty:

a) jedna koperta z napisem: Sędzia Komisarz SSR Tomasz Poprawa,

b) druga koperta z napisem: Syndyk masy upadłości Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław – nie otwierać.

4). Oferty powinny być opatrzone sygnaturą akt: VIII GUp 77/15.

5). W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu.

6). Pisemna oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:

a). dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b). adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

c). oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie; w przypadku sprzedaży łącznej oferent winien określić proponowaną cenę sprzedaży oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży,

d). w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

e). wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

f). oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,

g). zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

h). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

i). numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku niewygrania konkursu,

j). dowód wpłaty wadium.

k). oświadczenie oferenta w przedmiocie zgody na częściowy wybór oferty – w przypadku oferty na zakup łączny przedmiotu postępowania.

7). Uczestnicy przetargu są związani złożoną ofertą do terminu wyłonienia nabywcy.

IV). Wadium

1). Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży ruchomości opisanej w pkt. I.1. jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100), na rachunek bankowy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław o numerze 65 1090 2590 0000 0001 3156 0121 z dopiskiem „Wadium VIII GUp 77/15”.

2). Termin wpłaty wadium upływa w dniu 05 lipca 2016 roku.

3). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy.

4). Wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone, na wskazany przez oferenta rachunek.

V). Wybór ofert

1). Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 06 lipca 2016 roku o godzinie 10 .00.

2). Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup opisanej w pkt. I.1 ruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty, Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną. W tym celu oferenci na podane przez nich adresy e-mail zostaną zaproszeni do licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 07 lipca 2016 roku o godzinie 10.00 na następujących warunkach:

a). cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b). licytacja odbywać się będzie przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w licytacji ustnej oraz głośne podanie oferowanej ceny,

c). oferta złożona w trakcie licytacji jest wiążąca do momentu złożenia oferty wyższej,

d). minimalna kwota postąpienia stanowi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100),

e). udziela się przybicia oferentowi, którego oferta po trzykrotnym jej powtórzeniu przez Syndyka pozostaje najwyższa.

3). W przypadku, w którym żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę pisemną zawierającą najwyższą cenę.

4). Z otwarcia ofert oraz licytacji ustnej syndyk sporządza protokół.

VI). Zawarcie umowy sprzedaży

1). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty.

2). Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości oferowaną kwotę (pomniejszoną o wpłacone wadium) najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

3). Na pisemny wniosek wygrywającego oferenta termin określony w punkcie VI.1 może zostać przesunięty, ale nie dłużej niż o tydzień.

4). Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty.

5). Wszelkie koszty sprzedaży ponosi nabywca (wygrywający oferent).

6). Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.

7). Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego zgodnie z unormowaniem art. 313 p.u.i.n.

VII). Informacje dodatkowe

1). Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

2). Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

3). W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

4). Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu oraz procedury sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby upadłego.

2016_W_058 – BIMICOR – Regulamin sprzedaży równiarki

Ogłoszenie w serwisie www.otomoto.pl  —> Kliknij po więcej  <—
Ogłoszenie w serwisie www.olx.pl          —> Kliknij po więcej  <—


Równiarka BAUKEMA 7 Równiarka BAUKEMA 1Równiarka BAUKEMA 6 Równiarka BAUKEMA 2Równiarka BAUKEMA 3Równiarka BAUKEMA 5 Równiarka BAUKEMA 4

Print Friendly

Sporządzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Kani

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Aleksandry Kani w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Akacjowa 12/1/2, 57-402 Nowa Ruda (sygn. akt VI GUp 4/16 (of)) informuje, iż pismem z dnia 24 maja 2016 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 0,00 zł
IV 17.106,35 zł
V 22.067,55 zł
RAZEM 39.173,90 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Sporządzenie pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Starzyk

chess-1223873Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój  (sygn. akt VI GUp 36/15 (of)) informuje, iż pismem z dnia 06 czerwca 2016 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 0,00 zł
IV 127.599,43 zł
V 0,00 zł
RAZEM 127.599,43 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Syndyk wydzierżawi nieruchomość (budynek biurowo – usługowy) w Dzierżoniowie

Syndyk wydzierżawi dawny budynek Inbudu
– składający się z części biurowo – usługowej oraz magazynowo – gospodarczej o powierzchni łącznej 1.087,00 m2, znajdujący się
przy ul. Podwalnej 11 w Dzierżoniowie.

– w części lub w całości.

Opis nieruchomości:

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Dzierżoniów miejsce, w którym znajduje się nieruchomość jest terenem skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta.

Dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry, po utwardzonych drogach miejskich. Nieruchomość znajduje się w odległości 2,2 km od ścisłego centrum miasta, niespełna 1 km od stacji PKP oraz w znacznej bliskości dróg wojewódzkich łączących Dzierżoniów z Bielawą i Pieszycami.

Działka o pow. 1.087,00 m2 jest w pełni uzbrojona. Od strony ul. Podwalnej znajdują się utwardzone kostką betonową miejsca postojowe.

Działka zabudowana jest dwoma przylegającymi do siebie, połączonymi budynkami:

1). budynek jednopiętrowy biurowo – usługowy, podpiwniczony, w części ocieplony. Jest wyposażony w instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazu, centralnego ogrzewania (piec gazowy). Powierzchnia użytkowa budynku stanowi 711,69 m2.

W budynku, na parterze i piętrze znajdują się liczne pomieszczenia o charakterze biurowo – usługowym z zapleczem socjalno – bytowym. Piwnica spełnia funkcję pomocniczą, magazynową.

2). budynek parterowy magazynowo – gospodarczy, podpiwniczony z wejściem na parter i do piwnic z zewnątrz, połączony z przylegającym budynkiem przejściem na poziomie piwnic. Powierzchnia użytkowa budynku stanowi 124,43 m2.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (693 034 043). Wszelkie zapytania można kierować również na adres mailowy: kancelaria@syndycy.eu.

Można się także kontaktować z wyżej wymienionymi osobami w celu oględzin nieruchomości.

 

Print Friendly

Zatwierdzenie uzupełniającej listy wierzytelności Beaty Cygnarowicz – Majchrzak

signed-away-2-1549841Syndyk masy upadłości Beaty Cygnarowicz-Majchrzak w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Kusocińskiego 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn. Akt VI GUp 3/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 07 kwietnia 2016 r. Sąd zatwierdził uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 01 marca 2016 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelności.

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego sprawozdania rachunkowego syndyka Stanisława Konopki

books-and-window-1219757Syndyk masy upadłości Stanisława Konopki w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Piastowska 20/5, 58-240 Piława Górna (Sygn. akt VI GUp 26/15) informuje, iż Postanowieniem Sądu rejonowego w Wałbrzychu z dnia 23 marca 2016 r. Sąd przyjął do wiadomości ostateczne sprawozdanie syndyka z podjętych czynności oraz zatwierdził ostateczne sprawozdanie rachunkowe.

Print Friendly