Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26

DSC04048

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu,ul. Antka Kochanka 26

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Sygn akt VI GUp 23/13) Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26.

Przedmiotem sprzedaży łącznej bądź oddzielnej jest:

A). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu zabudowanego budynkiem warsztatowo – biurowym, nr 209/31, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 2314,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 2533/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

B). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu zabudowanego budynkami użytkowymi, nr 209/32, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1816,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1987/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

C). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/33, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 3760,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 4115/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

D). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/34, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1248,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1365/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek wymieniony wyżej w pkt A – D łącznie lub odrębnie.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, jednak nie niższą niż:

  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 262.485,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych, 00/100),
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 158.544,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote, 00/100),
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem C powyżej – 171.018,00 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych, 00/100),
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem D powyżej – 89.694,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 00/100).

Podana cena jest ceną netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ma sprzedaż w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

h). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,

i). potwierdzenie zapłaty wadium,

j). w przypadku oferty łącznej na zakup nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożone według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej nieruchomości pozostałych.”

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Brak oświadczenia o którym mowa w pkt 4 ppkt j), traktowany jest jako brak zgody na uznanie oferty za wiążącą jedynie w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku opisanym powyżej.

7). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Lesława Bartoszka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 09 maja 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

8). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Zakład Remontowo – Budowlany BART-BUD Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Antka Kochanka 26,
58-300 Wałbrzych, numer rachunku: 40 1090 2271 0000 0005 8400 2608 wadium w wysokości:

  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 26.248,50 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych, 50/100);
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 15.854,40 zł (piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote, 40/100);
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem C powyżej – 17.101,80,00 zł (siedemnaście tysięcy sto jeden złotych, 80/100);
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem D powyżej – 8.969,40 zł (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, 40/100),

do dnia 09 maja 2016 r.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2016 r., godz. 12:00 w miejscu: Wałbrzych, ul. Antka Kochanka 26 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

11). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty.

12). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

13). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

14). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postepowania.

15).  Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

16). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży wskazany jest w spisie udostępnionym przez Syndyka masy upadłości.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2016_W_061 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki – WARUNKI

Wyciąg z podziału nieruchomości

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki 35 samochodów łącznie

Image00015Warunki sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – 35 pojazdów, wchodzących w skład majątku CEMPOL Sp. z o.o. Spółki Komandytowej w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych.

Syndyk masy upadłości CEMPOL Sp. z o.o. Spółki Komandytowej w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 19 kwietnia 2016 r. sprzeda z wolnej ręki pojazdy wymienione w punktach 1 – 35, określone kolumnami nr II – VI tabeli poniżej, za cenę netto nie niższą niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

[I] [II] [III] [IV] V [VI]
L.p.  Określenie składnika majątku  Nazwa  Rok produkcji Nr rejestr.  Wartość oszacowania
1  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 75269 6 500,00 zł
2  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 74382 3 500,00 zł
3  samochód osobowy  OPEL CORSA 1997 DB 0053A 1 650,00 zł
4  samochód osobowy  OPEL CORSA 1993 DB 0076A 1 400,00 zł
5  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98862 7 500,00 zł
6  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98854 7 500,00 zł
7  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98855 7 500,00 zł
8  samochód osobowy  SUZUKI SWIFT 1994 DB 49980 1 400,00 zł
9  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 97690 1 500,00 zł
10  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 97691 1 500,00 zł
11  samochód osobowy  OPEL CORSA 1994 DB 97868 1 400,00 zł
12  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98129 1 500,00 zł
13  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98246 1 500,00 zł
14  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98523 1 500,00 zł
15  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 99284 1 500,00 zł
16  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 1246A 1 500,00 zł
17  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1689A 1 900,00 zł
18  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1447A 1 500,00 zł
19  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1730A 1 500,00 zł
20  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2003 DBAW 806 4 500,00 zł
21  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 73371 1 500,00 zł
22  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2007 DB 89758 6 500,00 zł
23  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 0052A 1 500,00 zł
24  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 0167A 1 500,00 zł
25  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98489 7 500,00 zł
26  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 99496 7 500,00 zł
27  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 84719 7 500,00 zł
28  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98685 7 500,00 zł
29  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 0790C 7 500,00 zł
30  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98313 7 500,00 zł
31  samochód osobowy  OPEL CORSA 1997 DB 14240 1 650,00 zł
32  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 98247 1 500,00 zł
33  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98492 1 500,00 zł
34  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 0931A 1 500,00 zł
35  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 5856A 1 500,00 zł

– łącznie na następujących warunkach:

1). sprzedaż nastąpi z wolnej ręki,

2). sprzedaż obejmuje składniki majątku upadłego wymienione w pkt 1 – 35 łącznie,

3). sprzedaż może nastąpić za cenę netto nie niższą niż 60.000,- zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) na rzecz oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,

4). oferty nabycia składników majątku upadłego należy złożyć na ręce Syndyka masy upadłości w dniu 28 kwietnia 2016 r., w miejscu: ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych, do godziny 10:00.

5). oferent winien pod rygorem pominięcia jego oferty, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 6.000,- zł (sześć tysięcy złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: CEMPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych, nr rachunku: 24 1090 2590 0000 0001 3102 9202,

6). oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta (nazwa, siedziba, forma prawna),

b). proponowaną cenę przedmiotu przetargu,

c). podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

e). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

f). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

g). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

h). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa,

i). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

j). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert i aukcji,

k). potwierdzenie zapłaty wadium,

7). oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 6, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

8). rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016 r., w miejscu: ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych, o godzinie 10:00 w obecności wszystkich zainteresowanych.

9). wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk w wyniku ustnej aukcji, chyba że ofertę złoży tylko jednej oferent,

10). wybór najkorzystniejszej oferty syndyk potwierdzi na piśmie,

11). cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

12). wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru oferty,

13). jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

14). koszty sprowadzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

15). kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,

16). w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

17). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu.

2016_W_134 – BIMICOR – Warunki sprzedaży pojazdów

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Beaty Zubowskiej

dark-room-1513381Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 06 kwietnia 2016 r. (Sygn. akt VI GU 36/16) Sąd:

I Ogłosił upadłość Beaty Zubowskiej zamieszkałej: 58-302 Wałbrzych, ul. Pocztowa 6/5, PESEL 67021410227 jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej;

II Sposób prowadzenia postępowania określił na likwidacyjny;

III Wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

IV Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

V Wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka;

VI Wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 22/16 (of).

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 06 kwietnia 2016 r. 

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Urszuli Augustyn

MINOLTA DIGITAL CAMERAPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 23 marca 2016 r. (Sygn. akt VI GU 18/16) Sąd:

I Ogłosił upadłość Urszuli Augustyn zamieszkałego: 58-200 Dzierżoniów, ul. Podwalna 11, PESEL 47040100563 jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej;

II Sposób prowadzenia postępowania określił na likwidacyjny;

III Wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

IV Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

V Wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka;

VI Wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 17/16 (of).

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 23 marca 2016 r.

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Zygmunta Augustyn

wiatrakPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 23 marca 2016 r. (Sygn. akt VI GU 17/16) Sąd:

I Ogłosił upadłość Zygmunta Augustyn zamieszkałego: 58-200 Dzierżoniów, ul. Podwalna 11, PESEL 44043000197 jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej;

II Sposób prowadzenia postępowania określił na likwidacyjny;

III Wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

IV Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

V Wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka;

VI Wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 16/16 (of).

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 23 marca 2016 r.

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Kłodzku – III postępowanie


Foto - blokWarunki sprzedaży z wolnej ręki n
ieruchomości, wchodzącej w skład majątku Anety i Jarosława Babireckich, zam. ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00093188/8.

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Sygn. akt VI GUp 22/15 z dnia 29 stycznia 2016 r. Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki składnik majątku upadłych w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8

­ Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 53.130,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych, 00/100).

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 5.313,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: Aneta Babirecka w upadłości likwidacyjnej, ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko, nr rachunku: 25 1090 2590 0000 0001 3106 4977.

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

10). Oferta winna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

– oferowaną cenę zakupu,

– w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEiIDG); w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne: podanie nr PESEL,

– wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

– dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

12). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Anety i Jarosława Babireckich – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 12 maja 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

13). Rozpoznanie ofert nastąpi w miejscu ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko, w dniu 13 maja 2016 r. o godzinie 12:00, w obecności wszystkich zainteresowanych.

14). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

15). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Jakub Kamiński (532 083 932) lub pełnomocnik Syndyka Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

2016_W_014 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki 3 postępowanie – WARUNKI SPRZEDAŻY

2016_W_014 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki 3 postępowanie – OGŁOSZENIE Z GW

Print Friendly

Informacja o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości – garażu w Szczawnie – Zdroju

shaking-hands-1240911-640x480Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój informuje, iż na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Sygn. akt VI GUp 36/15 z dnia 25 lutego 2016 r. sprzedał nieruchomość w postaci prawa własności działki gruntu nr 714, zabudowanej garażem o pow. użytkowej 19,53 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00024817/3, położonej przy ul. Zacisze w Szczawnie – Zdroju za cenę 19.000,00 zł.

Przedmiot sprzedaży został wydany Nabywcy w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Na obecnym etapie postępowania Syndyk dokonuje dalszych czynności likwidacji masy upadłości.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janiny Konopki

book-1558780Syndyk masy upadłości Janiny Konopki w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Piastowska 20/5, 58-240 Piława Górna informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności (Sygn akt VI GUp 26/15 (of)).

Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 57/2016 z dnia 23 marca 2016 r., poz. 6611.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do uzupełniającej listy wierzytelności.

monitor_2016_57 – ULW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Cygnarowicz- Majchrzak

OLYMPUS DIGITAL CAMERASyndyk masy upadłości Beaty Cygnarowicz – Majchrzak w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. J. Kusocińskiego 1/8, 57-300 Kłodzko informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności (Sygn akt VI GUp 3/15 (of)).

Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 52/2016 z dnia 16 marca 2016 r., poz. 5938.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do uzupełniającej listy wierzytelności.

MSiG 2016_52 – obwieszczenie o sporządzeniu ULW

Print Friendly

Zatwierdzenie uzupełniających list wierzytelności Edyty Tomczak i Zbigniewa Tomczak

newspaper-1173913Syndyk masy upadłości Edyty i Zbigniewa Tomczak w upadłości likwidacyjnej, ul. Spółdzielcza 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn. Akt VI GUp 33/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 16 lutego 2016 r. Sąd zatwierdził uzupełniające listy wierzytelności sporządzone w postępowaniu upadłościowym dłużników, które zostały złożone do akt postępowania 30 marca 2016 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do uzupełniających list wierzytelności.

Print Friendly