Ogłoszenie upadłości Alżbiety Idryjan

train-station-1217841Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 stycznia 2017 r. Sygn. akt VI GU 148/16, w sprawie z wniosku Elżbiety Idryjan

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Idryjan nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jedlinie – Zdroju przy ul. Piastowska 60, PESEL 84101401124,

II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz – Rybak,

V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego,

VI stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego – Dz.Urz.UE.I,Nr 160, str. 1).

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 1/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 12 stycznia 2017 r.

Print Friendly

Sporządzenie I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Starzyk

chess-1223873Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój  (sygn. akt VI GUp 36/15 (of)) informuje, iż pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza drugą uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 0,00 zł
IV 2.913,17 zł
V 0,00 zł
RAZEM 2.913,17 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Sporządzenie I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny EUROBUD

book-1421245Syndyk masy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą we Wrocławiu (50-421), ul. Na grobli 16A/122 informuje o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika (Sygn. akt VIII GUp 77/15). Lista została złożona do akt postępowania w dniu 16 stycznia 2017 r.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – równiarki drogowej BAUKEMA – V postępowanie

Równiarka BAUKEMA 3Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomości dłużnika Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122,  50-421 Wrocław

I). Przedmiot sprzedaży

1). Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wyszczególniona w tabeli poniżej:

L.p. Nazwa Rok produkcji Typ/nr fabryczny Wartość (netto) Wysokość wadium/zadatku
1. Równiarka drogowa BAUKEMA 1983 334601 21.389,00 zł 2.100,00 zł

2). Cena wywoławcza wskazanej ruchomości wynosi 21.389,00 zł.

3). Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 693 034 043 bądź 731 220 244 lub 71 360 57 08, jak również mailowo: kancelaria@syndycy.eu.

II). Forma sprzedaży

1). Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych – Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 77/15 Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości należącej do dłużnika za cenę nie niższą niż wskazaną w punkcie I.2.

2). Sprzedaż przedmiotowych ruchomości z wolnej ręki odbędzie się w formie konkursu ofert – z zastrzeżeniem punktu V.

III). Sposób składania ofert

1). W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne z wyłączeniem syndyka i osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.233 t.j. ze zmianami) – dalej: p.u.i.n.

2). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia  08 lutego 2017 roku, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, Skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

3). Zawartość oferty:

a) jedna koperta z napisem: Sędzia Komisarz SSR Tomasz Poprawa,

b) druga koperta z napisem: Syndyk masy upadłości Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław – nie otwierać.

4). Oferty powinny być opatrzone sygnaturą akt: VIII GUp 77/15.

5). W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu.

6). Pisemna oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:

a). dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b). adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

c). oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie; w przypadku sprzedaży łącznej oferent winien określić proponowaną cenę sprzedaży oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży,

d). w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

e). wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

f). oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,

g). zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

h). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

i). numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku niewygrania konkursu,

j). dowód wpłaty wadium.

k). oświadczenie oferenta w przedmiocie zgody na częściowy wybór oferty – w przypadku oferty na zakup łączny przedmiotu postępowania.

7). Uczestnicy przetargu są związani złożoną ofertą do terminu wyłonienia nabywcy.

IV). Wadium

1). Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży ruchomości opisanej w pkt. I.1. jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100), na rachunek bankowy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław o numerze 65 1090 2590 0000 0001 3156 0121 z dopiskiem „Wadium VIII GUp 77/15”.

2). Termin wpłaty wadium upływa w dniu 08 lutego 2017 roku.

3). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy.

4). Wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone, na wskazany przez oferenta rachunek.

V). Wybór ofert

1). Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu
09 lutego 2017 roku o godzinie 10.00.

2). Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup opisanej w pkt. I.1 ruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty, Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną. W tym celu oferenci na podane przez nich adresy e-mail zostaną zaproszeni do licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu
10 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 na następujących warunkach:

a). cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b). licytacja odbywać się będzie przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w licytacji ustnej oraz głośne podanie oferowanej ceny,

c). oferta złożona w trakcie licytacji jest wiążąca do momentu złożenia oferty wyższej,

d). minimalna kwota postąpienia stanowi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100),

e). udziela się przybicia oferentowi, którego oferta po trzykrotnym jej powtórzeniu przez Syndyka pozostaje najwyższa.

3). W przypadku, w którym żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę pisemną zawierającą najwyższą cenę.

4). Z otwarcia ofert oraz licytacji ustnej syndyk sporządza protokół.

VI). Zawarcie umowy sprzedaży

1). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty.

2). Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości oferowaną kwotę (pomniejszoną o wpłacone wadium) najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

3). Na pisemny wniosek wygrywającego oferenta termin określony w punkcie VI.1 może zostać przesunięty, ale nie dłużej niż o tydzień.

4). Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty.

5). Wszelkie koszty sprzedaży ponosi nabywca (wygrywający oferent).

6). Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.

7). Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego zgodnie z unormowaniem art. 313 p.u.i.n.

VII). Informacje dodatkowe

1). Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

2). Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

3). W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

4). Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu oraz procedury sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby upadłego.

2017_W_003 – Regulamin sprzedaży ruchomości
2017_W_003 – BIMICOR – SKAN OGŁOSZENIA W GAZECIE WYBORCZEJ.PL

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny EUROBUD

blank-form-1183293Syndyk masy upadłości Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą we Wrocławiu (50-421), ul. Na grobli 16A/122 informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 27 grudnia 2016 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności

 

Print Friendly

Rekrutacja do pracy w dziale rachunkowym

accounting-calculator-tax-return-1241873

Poszukujemy osoby do pracy w dziale rachunkowym. Do zakresu zadań należeć będzie:
1). prowadzenie ewidencji rachunkowych i podatkowych (pełne księgi, podatkowe księgi przychodów i rozchodów),
2). prowadzenie rozliczeń z pracownikami oraz kontrahentami,
3). właściwe porządkowanie dokumentów,
4). wykonywanie pozostałych czynności niezbędnych z punktu widzenia pracy kancelarii syndyków / nadzorców sądowych / zarządców.

Wymagamy:
1). wysokiej kultury osobistej, sprawności działania oraz komunikatywności,
2). bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i aplikacji pakietu MS Office,
3). zorientowania na pracę w zespole.

Warunki pracy:
1). zatrudnienie w kancelarii na terenie miasta Wrocławia,
2). podstawowy czas pracy: pełen etat,
3). zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Uwaga: 
Dopuszczamy możliwość zatrudnienia osoby po pierwszym stopniu studiów oraz osoby bez doświadczenia w pracy w księgowości pod warunkiem dużego ukierunkowania rozwojowego na pracę w dziale rachunkowym i chęci dynamicznego rozwoju.

Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV wraz ze wskazaniem oczekiwanego uposażenia proszę przesłać na adres: kancelaria@syndycy.eu do dnia 31 stycznia 2017 r.

Print Friendly

Zatwierdzenie uzupełnienia listy wierzytelności

pile-of-old-books-1308995Syndyk masy upadłości Sławomira Muchy w upadłości, zam. ul. Królewska 9/9, 51-200 Wrocław (sygn. akt VI GUp 54/16) informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 05 grudnia 2016 r. Sąd zatwierdził uzupełnienie listy wierzytelności, złożone do akt postępowania w dniu 12 października 2016 r.

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – równiarki drogowej BAUKEMA – IV postępowanie

Równiarka BAUKEMA 3Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomości dłużnika Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122,  50-421 Wrocław

I). Przedmiot sprzedaży

1). Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wyszczególniona w tabeli poniżej:

L.p. Nazwa Rok produkcji Typ/nr fabryczny Wartość (netto) Wysokość wadium/zadatku
1. Równiarka drogowa BAUKEMA 1983 334601 23.765,00 zł 2.400,00 zł

2). Cena wywoławcza wskazanej ruchomości wynosi 23.765,00 zł.

3). Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 532 083 932 bądź 71 360 57 08.

II). Forma sprzedaży

1). Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych – Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 77/15 Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości należącej do dłużnika za cenę nie niższą niż wskazaną w punkcie I.2.

2). Sprzedaż przedmiotowych ruchomości z wolnej ręki odbędzie się w formie konkursu ofert – z zastrzeżeniem punktu V.

III). Sposób składania ofert

1). W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne z wyłączeniem syndyka i osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.233 t.j. ze zmianami) – dalej: p.u.i.n.

2). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 09 stycznia 2017 roku, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, Skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

3). Zawartość oferty:

a) jedna koperta z napisem: Sędzia Komisarz SSR Tomasz Poprawa,

b) druga koperta z napisem: Syndyk masy upadłości Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław – nie otwierać.

4). Oferty powinny być opatrzone sygnaturą akt: VIII GUp 77/15.

5). W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu.

6). Pisemna oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:

a). dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b). adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

c). oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie; w przypadku sprzedaży łącznej oferent winien określić proponowaną cenę sprzedaży oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży,

d). w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

e). wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

f). oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,

g). zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

h). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

i). numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku niewygrania konkursu,

j). dowód wpłaty wadium.

k). oświadczenie oferenta w przedmiocie zgody na częściowy wybór oferty – w przypadku oferty na zakup łączny przedmiotu postępowania.

7). Uczestnicy przetargu są związani złożoną ofertą do terminu wyłonienia nabywcy.

IV). Wadium

1). Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży ruchomości opisanej w pkt. I.1. jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100), na rachunek bankowy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław o numerze 65 1090 2590 0000 0001 3156 0121 z dopiskiem „Wadium VIII GUp 77/15”.

2). Termin wpłaty wadium upływa w dniu 09 stycznia 2017 r. roku.

3). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy.

4). Wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone, na wskazany przez oferenta rachunek.

V). Wybór ofert

1). Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu
10 stycznia 2017 roku o godzinie 10.00.

2). Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup opisanej w pkt. I.1 ruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty, Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną. W tym celu oferenci na podane przez nich adresy e-mail zostaną zaproszeni do licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu
11 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 na następujących warunkach:

a). cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b). licytacja odbywać się będzie przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w licytacji ustnej oraz głośne podanie oferowanej ceny,

c). oferta złożona w trakcie licytacji jest wiążąca do momentu złożenia oferty wyższej,

d). minimalna kwota postąpienia stanowi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100),

e). udziela się przybicia oferentowi, którego oferta po trzykrotnym jej powtórzeniu przez Syndyka pozostaje najwyższa.

3). W przypadku, w którym żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę pisemną zawierającą najwyższą cenę.

4). Z otwarcia ofert oraz licytacji ustnej syndyk sporządza protokół.

VI). Zawarcie umowy sprzedaży

1). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty.

2). Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości oferowaną kwotę (pomniejszoną o wpłacone wadium) najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

3). Na pisemny wniosek wygrywającego oferenta termin określony w punkcie VI.1 może zostać przesunięty, ale nie dłużej niż o tydzień.

4). Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty.

5). Wszelkie koszty sprzedaży ponosi nabywca (wygrywający oferent).

6). Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.

7). Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego zgodnie z unormowaniem art. 313 p.u.i.n.

VII). Informacje dodatkowe

1). Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

2). Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

3). W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

4). Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu oraz procedury sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby upadłego.

—-> Pobierz regulamin sprzedaży <—-
—-> Skan ogłoszenia w prasie  <—-
Ogłoszenie w serwisie www.otomoto.pl  —> Kliknij po więcej  <—

 

 

Równiarka BAUKEMA 7 Równiarka BAUKEMA 1Równiarka BAUKEMA 6 Równiarka BAUKEMA 2Równiarka BAUKEMA 3Równiarka BAUKEMA 5 Równiarka BAUKEMA 4

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Anny Skoczylas w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Anny Skoczylas w upadłości, 58-100 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 61/6, (sygn. akt VI GUp 75/16) informuje, iż w  dniu 14 grudnia 2016 r. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

 

Print Friendly

Ustalenie planu spłaty wierzycieli ZbigniewaTomczak

pile-of-old-books-1308995Syndyk masy upadłości Edyty i Zbigniewa Tomczak, zam. ul. Spółdzielcza 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn akt VI GUp 33/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 05 grudnia 2016 r. Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Pana Zbigniewa Tomczak na okres 36 miesięcy.

Syndyk informuje, iż uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

 

Print Friendly