Zatwierdzenie uzupełniającej listy wierzytelności Beaty Cygnarowicz – Majchrzak

signed-away-2-1549841Syndyk masy upadłości Beaty Cygnarowicz-Majchrzak w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Kusocińskiego 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn. Akt VI GUp 3/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 07 kwietnia 2016 r. Sąd zatwierdził uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 01 marca 2016 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelności.

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego sprawozdania rachunkowego syndyka Stanisława Konopki

books-and-window-1219757Syndyk masy upadłości Stanisława Konopki w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Piastowska 20/5, 58-240 Piława Górna (Sygn. akt VI GUp 26/15) informuje, iż Postanowieniem Sądu rejonowego w Wałbrzychu z dnia 23 marca 2016 r. Sąd przyjął do wiadomości ostateczne sprawozdanie syndyka z podjętych czynności oraz zatwierdził ostateczne sprawozdanie rachunkowe.

Print Friendly

Zatwierdzenie uzupełniającej listy wierzytelności Janiny Konopki

signed-away-2-1549841Syndyk masy upadłości Janiny Konopki w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Piastowska 20/5, 58-240 Piława Górna (Sygn. Akt VI GUp 26/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 05 maja 2016 r. Sąd zatwierdził uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 07 marca 2016 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelności.

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Kłodzku – IV postępowanie

Foto - blokWarunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, wchodzącej w skład majątku Anety i Jarosława Babireckich, zam. ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00093188/8.

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Sygn. akt VI GUp 22/15 z dnia 29 stycznia 2016 r. Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki składnik majątku upadłych w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8

­ Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 45.540,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych, 00/100).

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 4.554,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote, 00/100). Oznaczenie rachunku: Aneta Babirecka w upadłości likwidacyjnej, ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko, nr rachunku: 25 1090 2590 0000 0001 3106 4977.

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

10). Oferta winna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

– oferowaną cenę zakupu,

– w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEiIDG); w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne: podanie nr PESEL,

– wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

– dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

12). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Anety i Jarosława Babireckich – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 08 czerwca 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

13). Rozpoznanie ofert nastąpi w miejscu ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko, w dniu 09 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00, w obecności wszystkich zainteresowanych.

14). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

15). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Jakub Kamiński (532 083 932) lub pełnomocnik Syndyka Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

2016_W_017 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki 4 postępowanie – WARUNKI SPRZEDAŻY

Print Friendly

Syndyk wydzierżawi nieruchomości w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26

DSC04262Syndyk wydzierżawi nieruchomości w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26

Syndyk masy upadłości Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 wydzierżawi nieruchomości:

 1. Grunt zabudowany budynkiem warsztatowo – biurowym, działka nr 209/31, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 2314,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 2533/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;
 2. Grunt zabudowany budynkami użytkowymi, działka nr 209/32, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1816,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1987/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;
 3. Grunt niezabudowany, działka nr 209/33, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 3760,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 4115/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;
 4. Grunt niezabudowany, działka nr 209/34, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1248,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1365/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu dzierżawy.

Wyciąg z podziału nieruchomości

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 – II postępowanie

DSC04048

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu,ul. Antka Kochanka 26

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Sygn akt VI GUp 23/13) Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26.

Przedmiotem sprzedaży łącznej bądź oddzielnej jest:

A). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu zabudowanego budynkiem warsztatowo – biurowym, nr 209/31, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 2314,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 2533/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

B). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu zabudowanego budynkami użytkowymi, nr 209/32, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1816,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1987/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

C). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/33, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 3760,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 4115/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

D). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/34, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1248,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1365/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek wymieniony wyżej w pkt A – D łącznie lub odrębnie.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, jednak nie niższą niż:

 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 233.320,00 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych, 00/100),
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 140.928,00 zł (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100),
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem C powyżej – 152.016,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące szesnaście złotych, 00/100),
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem D powyżej – 79.728,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych, 00/100).

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ma sprzedaż w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

h). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,

i). potwierdzenie zapłaty wadium,

j). w przypadku oferty łącznej na zakup nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożone według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej nieruchomości pozostałych.”

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Brak oświadczenia o którym mowa w pkt 4 ppkt j), traktowany jest jako brak zgody na uznanie oferty za wiążącą jedynie w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku opisanym powyżej.

7). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Lesława Bartoszka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 30 maja 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

8). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Zakład Remontowo – Budowlany BART-BUD Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Antka Kochanka 26,
58-300 Wałbrzych, numer rachunku: 40 1090 2271 0000 0005 8400 2608 wadium w wysokości:

 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 23.332,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote, 00/100);
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 14.092,80 zł (czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote, 80/100);
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem C powyżej – 15.201,60 zł (piętnaście tysięcy dwieście jeden złotych, 60/100);
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem D powyżej – 7.972,80 zł (siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote, 80/100),

do dnia 30 maja 2016 r.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2016 r., godz. 11:00 w miejscu: Wałbrzych, ul. Antka Kochanka 26 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

11). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty.

12). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

13). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

14). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postepowania.

15).  Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

16). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży wskazany jest w spisie udostępnionym przez Syndyka masy upadłości.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2016_W_066 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki II postępowanie – WARUNKI
Wyciąg z podziału nieruchomości

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – równiarki drogowej BAUKEMA

Równiarka BAUKEMA 3Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomości dłużnika Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122,  50-421 Wrocław

I). Przedmiot sprzedaży

1). Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wyszczególniona w tabeli poniżej:

L.p. Nazwa Rok produkcji Typ/nr fabryczny Wartość (netto) Wysokość wadium/zadatku
1. Równiarka drogowa BAUKEMA 1983 334601 29.340,00 zł 3.000,00 zł

2). Cena wywoławcza wskazanej ruchomości wynosi 29.340,00 zł.

3). Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 532 083 932 bądź 71 360 57 08.

II). Forma sprzedaży

1). Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych – Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 77/15 Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości należącej do dłużnika za cenę nie niższą niż wskazaną w punkcie I.2.

2). Sprzedaż przedmiotowych ruchomości z wolnej ręki odbędzie się w formie konkursu ofert – z zastrzeżeniem punktu V.

III). Sposób składania ofert

1). W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne z wyłączeniem syndyka i osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.233 t.j. ze zmianami) – dalej: p.u.i.n.

2). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 23 maja 2016 roku, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, Skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

3). Zawartość oferty:

 1. a) jedna koperta z napisem: Sędzia Komisarz SSR Tomasz Poprawa,
 2. b) druga koperta z napisem: Syndyk masy upadłości Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław – nie otwierać.

4). Oferty powinny być opatrzone sygnaturą akt: VIII GUp 77/15.

5). W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu.

6). Pisemna oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:

a). dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b). adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

c). oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie; w przypadku sprzedaży łącznej oferent winien określić proponowaną cenę sprzedaży oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży,

d). w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

e). wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

f). oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,

g). zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

h). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

i). numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku niewygrania konkursu,

j). dowód wpłaty wadium.

k). oświadczenie oferenta w przedmiocie zgody na częściowy wybór oferty – w przypadku oferty na zakup łączny przedmiotu postępowania.

7). Uczestnicy przetargu są związani złożoną ofertą do terminu wyłonienia nabywcy.

IV). Wadium

1). Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży ruchomości opisanej w pkt. I.1. jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), na rachunek bankowy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław o numerze 65 1090 2590 0000 0001 3156 0121 z dopiskiem „Wadium VIII GUp 77/15”.

2). Termin wpłaty wadium upływa w dniu 23 maja 2016 roku.

3). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy.

4). Wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone, na wskazany przez oferenta rachunek.

V). Wybór ofert

1). Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 24 maja 2016 roku o godzinie 11.00.

2). Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup opisanej w pkt. I.1 ruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty, Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną. W tym celu oferenci na podane przez nich adresy e-mail zostaną zaproszeni do licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 30 maja 2016 roku o godzinie 11.00 na następujących warunkach:

a). cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b). licytacja odbywać się będzie przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w licytacji ustnej oraz głośne podanie oferowanej ceny,

c). oferta złożona w trakcie licytacji jest wiążąca do momentu złożenia oferty wyższej,

d). minimalna kwota postąpienia stanowi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100),

e). udziela się przybicia oferentowi, którego oferta po trzykrotnym jej powtórzeniu przez Syndyka pozostaje najwyższa.

3). W przypadku, w którym żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę pisemną zawierającą najwyższą cenę.

4). Z otwarcia ofert oraz licytacji ustnej syndyk sporządza protokół.

VI). Zawarcie umowy sprzedaży

1). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty.

2). Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości oferowaną kwotę (pomniejszoną o wpłacone wadium) najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

3). Na pisemny wniosek wygrywającego oferenta termin określony w punkcie VI.1 może zostać przesunięty, ale nie dłużej niż o tydzień.

4). Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty.

5). Wszelkie koszty sprzedaży ponosi nabywca (wygrywający oferent).

6). Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.

7). Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego zgodnie z unormowaniem art. 313 p.u.i.n.

VII). Informacje dodatkowe

1). Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

2). Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

3). W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

4). Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu oraz procedury sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby upadłego.

2016_W_054 – Regulamin sprzedaży ruchomości – równiarka

Ogłoszenie w serwisie www.otomoto.pl  —> Kliknij po więcej  <—


Równiarka BAUKEMA 7 Równiarka BAUKEMA 1Równiarka BAUKEMA 6 Równiarka BAUKEMA 2Równiarka BAUKEMA 3Równiarka BAUKEMA 5 Równiarka BAUKEMA 4

Print Friendly

Upadek zabezpieczenia roszczenia poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad Perfekt Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

signed-away-2-1549841Były Zarządca Przymusowy przedsiębiorstwa spółki pod firmą Perfekt Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż Postanowieniem Sądu Okręgowego w Legnicy Wydział VI Gospodarczy z dnia 11 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI Gz 98/16 Sąd zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt VI GC 661/15 o zabezpieczeniu roszczenia w postaci ustanowienia zarządu przymusowego w ten sposób, że oddalił wniosek.

Ostatecznie zarząd przymusowy nad spółką pod firmą Perfekt Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ustał.

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26

DSC04048

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu,ul. Antka Kochanka 26

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Sygn akt VI GUp 23/13) Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26.

Przedmiotem sprzedaży łącznej bądź oddzielnej jest:

A). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu zabudowanego budynkiem warsztatowo – biurowym, nr 209/31, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 2314,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 2533/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

B). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu zabudowanego budynkami użytkowymi, nr 209/32, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1816,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1987/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

C). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/33, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 3760,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 4115/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

D). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/34, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1248,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1365/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek wymieniony wyżej w pkt A – D łącznie lub odrębnie.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, jednak nie niższą niż:

 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 262.485,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych, 00/100),
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 158.544,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote, 00/100),
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem C powyżej – 171.018,00 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych, 00/100),
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem D powyżej – 89.694,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 00/100).

Podana cena jest ceną netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ma sprzedaż w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

h). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,

i). potwierdzenie zapłaty wadium,

j). w przypadku oferty łącznej na zakup nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożone według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej nieruchomości pozostałych.”

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Brak oświadczenia o którym mowa w pkt 4 ppkt j), traktowany jest jako brak zgody na uznanie oferty za wiążącą jedynie w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku opisanym powyżej.

7). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Lesława Bartoszka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 09 maja 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

8). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Zakład Remontowo – Budowlany BART-BUD Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Antka Kochanka 26,
58-300 Wałbrzych, numer rachunku: 40 1090 2271 0000 0005 8400 2608 wadium w wysokości:

 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 26.248,50 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych, 50/100);
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 15.854,40 zł (piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote, 40/100);
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem C powyżej – 17.101,80,00 zł (siedemnaście tysięcy sto jeden złotych, 80/100);
 • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem D powyżej – 8.969,40 zł (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, 40/100),

do dnia 09 maja 2016 r.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2016 r., godz. 12:00 w miejscu: Wałbrzych, ul. Antka Kochanka 26 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

11). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty.

12). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

13). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

14). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postepowania.

15).  Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

16). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży wskazany jest w spisie udostępnionym przez Syndyka masy upadłości.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2016_W_061 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki – WARUNKI
2016_W_061 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki – SKAN OGŁOSZENIA

Wyciąg z podziału nieruchomości

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki 35 samochodów łącznie

Image00015Warunki sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – 35 pojazdów, wchodzących w skład majątku CEMPOL Sp. z o.o. Spółki Komandytowej w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych.

Syndyk masy upadłości CEMPOL Sp. z o.o. Spółki Komandytowej w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 19 kwietnia 2016 r. sprzeda z wolnej ręki pojazdy wymienione w punktach 1 – 35, określone kolumnami nr II – VI tabeli poniżej, za cenę netto nie niższą niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

[I] [II] [III] [IV] V [VI]
L.p.  Określenie składnika majątku  Nazwa  Rok produkcji Nr rejestr.  Wartość oszacowania
1  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 75269 6 500,00 zł
2  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 74382 3 500,00 zł
3  samochód osobowy  OPEL CORSA 1997 DB 0053A 1 650,00 zł
4  samochód osobowy  OPEL CORSA 1993 DB 0076A 1 400,00 zł
5  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98862 7 500,00 zł
6  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98854 7 500,00 zł
7  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98855 7 500,00 zł
8  samochód osobowy  SUZUKI SWIFT 1994 DB 49980 1 400,00 zł
9  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 97690 1 500,00 zł
10  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 97691 1 500,00 zł
11  samochód osobowy  OPEL CORSA 1994 DB 97868 1 400,00 zł
12  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98129 1 500,00 zł
13  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98246 1 500,00 zł
14  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98523 1 500,00 zł
15  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 99284 1 500,00 zł
16  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 1246A 1 500,00 zł
17  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1689A 1 900,00 zł
18  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1447A 1 500,00 zł
19  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 1730A 1 500,00 zł
20  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2003 DBAW 806 4 500,00 zł
21  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2006 DB 73371 1 500,00 zł
22  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2007 DB 89758 6 500,00 zł
23  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 0052A 1 500,00 zł
24  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 0167A 1 500,00 zł
25  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98489 7 500,00 zł
26  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 99496 7 500,00 zł
27  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 84719 7 500,00 zł
28  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98685 7 500,00 zł
29  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 0790C 7 500,00 zł
30  samochód ciężarowy  OPEL COMBO 2008 DB 98313 7 500,00 zł
31  samochód osobowy  OPEL CORSA 1997 DB 14240 1 650,00 zł
32  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 98247 1 500,00 zł
33  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 98492 1 500,00 zł
34  samochód osobowy  OPEL CORSA 1996 DB 0931A 1 500,00 zł
35  samochód osobowy  OPEL CORSA 1995 DB 5856A 1 500,00 zł

– łącznie na następujących warunkach:

1). sprzedaż nastąpi z wolnej ręki,

2). sprzedaż obejmuje składniki majątku upadłego wymienione w pkt 1 – 35 łącznie,

3). sprzedaż może nastąpić za cenę netto nie niższą niż 60.000,- zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) na rzecz oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,

4). oferty nabycia składników majątku upadłego należy złożyć na ręce Syndyka masy upadłości w dniu 28 kwietnia 2016 r., w miejscu: ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych, do godziny 10:00.

5). oferent winien pod rygorem pominięcia jego oferty, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 6.000,- zł (sześć tysięcy złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: CEMPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych, nr rachunku: 24 1090 2590 0000 0001 3102 9202,

6). oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta (nazwa, siedziba, forma prawna),

b). proponowaną cenę przedmiotu przetargu,

c). podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

e). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

f). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

g). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

h). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa,

i). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

j). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert i aukcji,

k). potwierdzenie zapłaty wadium,

7). oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 6, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

8). rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016 r., w miejscu: ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych, o godzinie 10:00 w obecności wszystkich zainteresowanych.

9). wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk w wyniku ustnej aukcji, chyba że ofertę złoży tylko jednej oferent,

10). wybór najkorzystniejszej oferty syndyk potwierdzi na piśmie,

11). cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

12). wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru oferty,

13). jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

14). koszty sprowadzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

15). kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,

16). w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

17). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu.

2016_W_134 – BIMICOR – Warunki sprzedaży pojazdów

Print Friendly