Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika

cempol 2Syndyk masy upadłości CEMPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej, ul. M. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych (Sygn. akt VI GUp 15/15) informuje o publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 143/2015 (4774) w dniu 27 lipca 2015 r. pod pozycją 10989 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 21 lipca 2015 r. , s. 5.

MSiG – obwieszczenie ogłoszenie upadłości
GW – obwieszczenie ogłoszenie upadłości

Print Friendly

Przełożenie listy wierzytelności – SPORT-EXPERT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

DCF 1.0Syndyk masy upadłości „SPORT – EXPERT” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tenisowa 18, 53-033 Wrocław (sygn. akt VIII GUp 18/15) informuje, iż pismem z dnia 26 maja 2015 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 0,00 zł
IV 153.610,62 zł
V 13.202,72 zł
RAZEM 166.813,34 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Wytoczenie powództwa przeciwko Gminie Miejskiej Kłodzko

nieruchomość 2 - ddSyndyk masy upadłości Spółki Jawnej PH DOMINO Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej (Sygn akt VI GUp 12/14), ul. Łukasińskiego 28, 57-300 Kłodzko informuje o wytoczeniu w dniu 13 sierpnia 2015 r. powództwa przeciwko Gminie Miejskiej Kłodzko w sprawie o zapłatę z tytułu odszkodowania za utracone korzyści finansowe i doprowadzenie spółki do upadłości. Wartość przedmiotu sporu: 1.992.981,75 zł plus odsetki liczone od dnia 01 stycznia 2011 r.

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – domu mieszkalnego w Wałbrzychu

ogród - widok z tarasu przy wejściu do domuWarunki sprzedaży z wolnej ręki

składnika majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 10 kwietnia 2015 r. (Sygn akt VI GUp 23/13) Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości – działek gruntu nr 174/7 i 178/35, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, położonej w Wałbrzychu, ul. Makowa 8, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00030359/9.

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, jednak nie niższą niż 395.200,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych, 00/100);

Podana cena jest ceną netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania nie niższą niż cena minimalna, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ofertowego w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3 niniejszych warunków sprzedaży,

– potwierdzenie zapłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Lesława Bartoszka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 08 września 2015 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Makowa 8, 58-306 Wałbrzych, numer rachunku: 79 1090 2271 0000 0001 1385 5322 wadium w wysokości 39.520,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych, 00/100);

7). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

8). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09 września 2015 r., godz. 11:00 w miejscu: Wałbrzych, ul. Makowa 8 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

9). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty.

10). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

11). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

12). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium, a skutki wyboru oferty wygasają.

13).  Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2015_W_188 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 3 postępowanie MAKOWA – SKAN OGŁOSZENIA W PRASIE

Print Friendly

Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości

nieruchomość 2 - ddSyndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL-MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa informuje o sporządzeniu i przedłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (Sygn. akt VI GUp 20/13). W toku postępowania upadłościowego syndyk złożył i wykonał oddzielne plany podziału:

W toku postępowania upadłościowego syndyk złożył i wykonał oddzielne plany podziału:

a). sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości położonej w Jodłowniku nr budynku 27, lokal nr 20, 58-200 Dzierżoniów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00027973/8;

b). sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w wysokości 51/100 w prawie własności pojazdu – samochodu ciężarowego marki Ford 2AW Ranger, rok prod. 2008, numer rejestracyjny DDZ77VR;

c). sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w wysokości 49/100 w prawie własności pojazdu – samochodu ciężarowego marki Ford 2AW Ranger, rok prod. 2008, numer rejestracyjny DDZ77VR – 16 stycznia 2015 r.

Ostatecznie, syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości określając, iż dotyczy on wierzytelności I kategorii, realizowanych w wysokości 100 %.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Syndyk sprzeda z wolnej ręki pojazdy specjalistyczne – 4 postępowanie

11 Podnośnik koszowy Star 200A02, DB 05922 - OPONA 1 (Kopiowanie)Warunki sprzedaży maszyn i pojazdów

Syndyk masy upadłości Lesława Bartoszka (Sygn akt VI GUp 23/13), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 na podstawie:

a). Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 28 maja 2015 r. sprzeda z wolnej ręki ruchomości wymienione w punktach 1 – 7, określone kolumną nr II tabeli poniżej, za cenę netto nie niższą niż opisana w kolumnie nr III;

b). Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 31 marca 2015 r. sprzeda z wolnej ręki ruchomość opisaną w punkcie 8, określoną kolumną nr II tabeli poniżej, za cenę netto nie niższą niż opisana w kolumnie nr III;

[I] [II]  [III] [IV] [V]
L.p. Nazwa  Cena netto  Wysokość wadium / zadatku Postąpienie
1 Żuraw samochodowy Jelcz P 325 DB 07682, rok prod. 1987 8 000,00 zł 800,00 zł 200,00 zł
2 Samochód ciężarowy Star 1142, DB 32636 3 000,00 zł 300,00 zł 100,00 zł
3 Samochód ciężarowy Star 3W200, DB 82019 3 000,00 zł 300,00 zł 100,00 zł
4 Podnośnik koszowy Star 200, DB 8380A 2 400,00 zł 250,00 zł 100,00 zł
5 Samochód ciężarowy Mercedes – Benz, DB 28489 250,00 zł 50,00 zł 10,00 zł
6 Samochód osobowy Volkswagen Transporter, DB 31424 1 600,00 zł 150,00 zł 50,00 zł
7 Samochód osobowy Volkswagen Transporter 2.4 D, DB 46899 3 400,00 zł 350,00 zł 150,00 zł
8 Samochód ciężarowy Żuk, DBA N328 500,00 zł 100,00 zł 20,00 zł

            na następujących warunkach:

1). Postępowanie na sprzedaż majątku z wolnej ręki ma charakter dwustopniowy:

a). cześć pisemna, w której rozpatrywane są złożone oferty pisemne, na warunkach określonych w pkt 9,

b). część ustna (aukcja), przeprowadzona na warunkach określonych w pkt 10.

2). Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę netto po jednokrotnym ogłoszeniu w prasie o zasięgu lokalnym (wałbrzyskim).

3). Sprzedaż dokonywana będzie na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę netto, która nie będzie niższa niż cena minimalna wskazana w kolumnie III powyżej.

4). Oferta winna zawierać:

  1. oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postepowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,
  2. oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
  • oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
  2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,
  3. potwierdzenie zapłaty wadium.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, winny wpłynąć do dnia 27 sierpnia 2015 r. na adres mailowy Kancelarii Syndyka: kancelaria@syndycy.eu

6). Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium określone kolumną IV tabeli powyżej, do dnia 27 sierpnia 2015 r. Oznaczenie rachunku bankowego:

Zakład Remontowo – Budowlany „BART-BUD” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, 58-305 Wałbrzych;

Numer rachunku: 40 1090 2271 0000 0005 8400 2608

7). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż.

8). Rozpoznanie ofert nastąpi w miejscu: Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, dnia 28 sierpnia 2015 r., godzina 13:00.

9). W pierwszej części postępowania na sprzedaż dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami sprzedaży określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi Syndyk.

10). Do części ustnej przetargu (aukcji) zostaną dopuszczeni wszyscy zainteresowani oferenci, przy czym:

a). oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku postępowania pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji; przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą,

b). postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości określonej kolumną nr V tabeli powyżej, odpowiednio dla każdego z przedmiotów sprzedaży,

c). aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, przy czym w przypadku nieobecności oferenta który złożył ofertę pisemną, wiążącą będzie jego oferta pisemna,

d). warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo w miejscu i o godzinie przeprowadzenia aukcji oferenta albo osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu,

e). czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26, 28 sierpnia 2015 r., godzina 13:30.

f). przystępujący do aukcji, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej winien wpłacić wadium określone kolumną IV tabeli powyżej, najpóźniej przed rozpoczęciem aukcji.

g). przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

11). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk.

12). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie do dnia 02 września 2015 r. Umowa sprzedaży będzie zawarta na piśmie, przy czym ze względu na to, iż ustał byt prawny podatnika na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej, transakcja nie podlega przepisom Ustawy o podatku od towarów i usług.

13). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

14). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

15). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w terminie do dnia 02 września 2015 r. traci wadium, a skutki postępowania wygasają.

16). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

Print Friendly

Ostateczne sprawozdanie rachunkowe Syndyka

skarb 2Syndyk masy upadłości Spółki Jawnej MIRJAN M.J. Olendzcy w upadłości likwidacyjnej informuje, iż pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza ostateczne sprawozdanie rachunkowe Syndyka (Sygn akt VI GUp 14/10).

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości CEMPOL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Wałbrzychu

cempol 3Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 13 lipca 2015 r. Sygn. akt VI GU 42/15, sprawie z wniosku Raiffeisen Bank Polska SA Warszawa, ING Bank Śląski SA w Katowicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu

 Sąd postanowił:

I). ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika CEMPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Wałbrzychu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 374139,

II). wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III). wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV). wyznaczyć sędziego — komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza,

V). wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 15/15.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie z dnia 13 lipca 2015 r. o ogłoszeniu upadłości

Print Friendly

Zatwierdzenie II uzupełniającej listy wierzytelności

krsSyndyk masy upadłości Jolanty Dziekan, Jacka Dziekana – wspólników  „P.H DOMINO Spółka Jawna Dziekan, Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 (Sygn. Akt VI GUp 13/14) Kłodzko informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 29 lipca 2015 r. Sąd zatwierdził II uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 02 czerwca 2015 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do uzupełniającej listy wierzytelności.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ukończeniu postępowania upadłościowego

karieraSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych (Sygn. akt VI GUp 8/12) informuje o publikacji obwieszczenia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 109/2015 (4740) w dniu 09 czerwca 2015 r. pod pozycją 7994 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 02 czerwca 2015 r. r., s.10.

monitor_2015_109 – ukończenie postępowania upadłościowego
GW – ukończenie postepowania upadłościowego.pdf

Print Friendly