Likwidacja elektronarzędzi

finishSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów na podstawie Postanowienia z dnia 03 lipca 2014 r.  Sygn akt VI GUp 4/14 informuje, iż posiada w sprzedaży następujące składniki majątku upadłego:

1). Niszczarkę – cena brutto 25,00 zł;
2). Taker – cena brutto 50,00 zł;
3). Wibrator do betonu – cena brutto 250,00 zł;
4). Piła lisi ogon – cena brutto 25,00 zł;
5). Szlifierka kątowa (brak tarczy) – cena brutto 40,00 zł;
6). Nagrzewnica – cena brutto 100,00 zł za sztukę (w posiadaniu 4 sztuki).

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty drogą mailową na adres kancelaria@syndycy.eu.

Print Friendly

100 tysięcy odsłon serwisu syndycy.eu

szampanInformujemy, iż w dniu 15 października 2014 r. osiągnęliśmy poziom 100 tysięcy odsłon naszego serwisu www.syndycy.eu. Oznacza to, iż od poprzedniego wpisu z dnia 06 czerwca 2014 r. oglądalność przyrosła o 60 tysięcy, co daje przyrost tempa oglądalności w okresie 3,5 miesiąca o blisko 500 procent miesięcznie.

Za wspólnie spędzony czas, edukację z zakresu przepisów prawa upadłościowego, ułatwienia i usprawnienia czynności związanych z procesem upadłościowym serdecznie dziękujemy!

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki – udziały w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości

68474Warunki postępowania na sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i piwnicy, o łącznej powierzchni 40,30 m2, wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości w postaci udziału w wysokości 407/10000 we wspólnych częściach budynku i terenu, objętych księgą wieczystą KW nr 257883 położonego w Jodłowniku nr budynku 27, lokal nr 20, 58-200 Dzierżoniów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00027973/8 —

— na podstawie Postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 07 października 2014 r., Sygn akt VI GUp 20/13.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i piwnicy o łącznej powierzchni 40,30 m2, wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości w postaci udziału w wysokości 407/10000 we wspólnych częściach budynku i terenu , objętych księgą wieczystą KW nr 25788, położonego w Jodłowniku nr budynku 27, lokal nr 20, 58-200 Dzierżoniów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00027973/8.

Warunki sprzedaży

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej w całości.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych, 00/100). Podana cena jest ceną netto; cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek od towarów i usług (VAT).

3). W przetargu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

  • oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,
  • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
  • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,
  • oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania, w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,
  • oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,
  • potwierdzenie zapłaty wadium.

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Oferty nabycia przedmiotu postępowania w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza winny wpłynąć do Kancelarii Syndyka na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy, Skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – do dnia 04 listopada 2014 r., listem poleconym, bezpośrednio, kurierem albo w inny sposób z dopiskiem na kopercie: „Oferta przetargowa, sygn. akt VI GUp 20/13 – NIE OTWIERAĆ”.

7). Przystępujący do postępowania winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy (oznaczenie rachunku: Katarzyna Surygała w upadłości likwidacyjnej, Os. XXV Lecia PRL 32A/27, 58-260 Bielawa, nr konta: 11 1090 2503 0000 0001 2241 7835) wadium w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) – do dnia 04 listopada 2014 r.

8). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż.

9). Wybory najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk.

10). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty.

11). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

12). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

13). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty, traci wadium, a skutki wyboru oferty wygasają.

14). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania postępowania na sprzedaż bez podania przyczyny.

 2014_W_073 – warunki postępowania na sprzedaż udziałów w mieszkaniu
2014_W_073 – warunki postępowania na sprzedaż udziałów w mieszkaniu (ogłoszenie do prasy)

Print Friendly

Zatwierdzenie uzupełniającej listy wierzytelności

krsSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 07 października 2014 r. Sygn. akt VI GUp 8/12 Sąd zatwierdził uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Ukończenie postępowania upadłościowego Jarosława Kawki

kalendarz1Syndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102  informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 14 października 2014 r. (Sygn. akt VI GUp 6/13) Sąd stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi odrębnym wpisem.

Print Friendly

Ogłoszenie o ukończeniu opisu i oszacowania wartości części masy upadłości

Dom Batorego 5Syndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 5/12) informuje o publikacji ogłoszenia o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17a oraz ruchomości, które ukazało się w dniu 14 października 2014 r., w Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski na stronie 10.

2014_W_236 – ogłoszenie

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego sprawozdania rachunkowego syndyka

cebula
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Artykułów Spożywczych, Warzyw i Owoców Świdnica Konzerven Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Granicy 13, 58-150 Strzegom (Sygn. akt VI GUp 14/09) informuje, iż Postanowieniem Sądu rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 września 2014 r. Sąd przyjął do wiadomości ostateczne sprawozdanie syndyka z podjętych czynności oraz zatwierdził ostateczne sprawozdanie rachunkowe.

W związku z powyższym, Syndyk wystąpił o stwierdzenie ukończenia postępowania upadłościowego dłużnika.

Print Friendly

Likwidacja ruchomości – drobne elektronarzędzia

Syndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów na podstawie Postanowienia z dnia 03 lipca 2014 r.  Sygn akt VI GUp 4/14 sprzeda z wolnej ręki następujące składniki majątku upadłego:

[I] [II] [III] [IV] [V]
l.p. Nr inwentarzowy – arkusz spisu z natury nr 1 Nazwa ilość Minimalna cena brutto za 1 sztukę
1 15 Niszczarka 1 25,00 zł
2 42 Taker 1 50,00 zł
3 43 Wibrator 1 250,00 zł
4 50 Szlifierka kątowa 1 150,00 zł
5 51 Mieszalnik 1 100,00 zł
6 52 Piła lisi ogon 1 25,00 zł
7 53 Szlifierka kątowa (brak tarczy) 1 40,00 zł
8 54 Młotowiertarka 1 100,00 zł
9 55 Nagrzewnica 4 100,00 zł
10 56 Bruzdownica Milwakee 1 300,00 zł
Łącznie:  1.440,00

- na następujących warunkach:

1). Sprzedaży podlegają składniki majątku upadłego, wymienione powyżej – łącznie lub odrębnie, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo w rozpatrywaniu mają oferty na zakup składników majątku łącznie. W przypadku braku ofert na zakup składników majątku łącznie, Syndyk przystąpi do rozpoznania złożonych ofert na zakup odrębnych składników majątku;

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę brutto, nie niższą niż określona kolumną nr V;

3). Oferty na zakup winny być przesłane drogą mailową na adres: kancelaria@syndycy.eu do dnia 14 października 2014 r., do godziny 12:00.

4). Oferta winna zawierać:

a). imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta,

b). adres,

c). oferowaną cenę zakupu,

d). wskazanie przedmiotu, którego oferta dotyczy,

e). oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.”

Dodatkowo, wiadomość mailowa winna być zatytułowana w sposób następujący: „OFERTA na zakup elektronarzędzi, Sygn. akt VI GUp 4/14”;

5). O wyborze oferty na zakup Syndyk zawiadomi mailowo oferenta w dniu 14 października 2014 r., do godziny 15:00.

6). Zawarcie umowy sprzedaży, zapłata oraz wydanie przedmiotów sprzedaży nastąpi w dniu 17 października 2014 r. o godzinie 12:00 we Wrocławiu.

7). W razie braku zapłaty ceny sprzedaży w całości, zgodnie z punktem 4 powyżej wybór oferty przestaje wiązać. W takim przypadku Syndyk może zdecydować o zawarciu umowy sprzedaży z oferentem, który złożył drugą najkorzystniejszą ofertę – za cenę przez niego zaoferowaną, z zachowaniem niniejszych warunków zbycia;

8). Ewentualne koszty sprzedaży w tym koszty sprawdzenia stanu przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie bez podania przyczyny.

Taker

nr 42Wibrator – zagęszczarka

nr 43Szlifierka kątowa

nr 50Mieszalnik
nr 51

 

Piła „lisi ogon”

nr 52

Szlifierka kątowa (bez tarczy)

nr 53

Młotowiertarka

nr 54Nagrzewnica – sztuk 4

DSC04666 DSC04667 DSC04668 DSC04669Bruzdownica

nr 56

 

 

Print Friendly

Nowa nieruchomość inwestycyjna położona w Kłodzku

domino 5 - ddSyndyk masy upadłości P.H. „DOMINO” Spółka Jawna Dziekan, Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 Kłodzko informuje o czynnościach zmierzających do zbycia zabytkowej nieruchomości inwestycyjnej (Sygn akt VI GUp 12/14).

Więcej na:  lofty.syndycy.eu.

Print Friendly

Zatwierdzenie uzupełniającej listy wierzytelności

chlebekSyndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102 informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 10 września 2014 r. Sygn. akt VI GUp 6/13 Sąd zatwierdził uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly