Obwieszczenie o sprzedaży zorganizowanej części STEILMANN Sp. z o.o. w upadłości

20160627_134218OBWIESZCZENIE

o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki z ograniczona odpowiedzialnością Steilmann z siedzibą w Świebodzicach,
ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Zgodnie z zatwierdzonymi Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 11 października 2016 r. Sygn. akt VI GUp 35/16 warunkami przetargu Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg polegający na wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 320 i 321 Prawa upadłościowego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w brzmieniu art. 551 k.c upadłej Spółki działającej pod firmą Steilmann Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Świebodzicach

‑ na następujących warunkach:

1). Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. upadłej Spółki działającej pod firmą Steilmann Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Świebodzicach, jako zorganizowanego zespołu składników materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W skład przedsiębiorstwa wchodzą, maszyny, meble, komputery i wyposażenie.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 483.184,00 złotych (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote, 00/100). Podana cena jest ceną netto, cena zostanie powiększona o obowiązujący w momencie sprzedaży podatek VAT. Na dzień niniejszego obwieszczenia sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

3). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży jest udostępniony przez syndyka masy upadłości.

4). Przetarg jest dwuczęściowy i ma w pierwszej części charakter pisemny (ofertowy) zaś w drugiej części ustny (aukcja).

5). Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium do dnia 27 października 2016 r. w wysokości 48.300,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych, 00/100). Numer rachunku: 92 1090 2590 0000 0001 3296 4486.

6). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

7). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty przez Sędziego – Komisarza, traci wadium, a skutki postanowienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wygasają.

8). W przetargu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

9). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 8 niniejszych warunków przetargu,

– potwierdzenie wpłaty wadium,

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

10). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Przetarg dotyczący Steilmann Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Świebodzicach – NIE OTWIERAĆ” winny wpłynąć do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do dnia 27 października 2016 r. listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, bądź winny być złożone biurze podawczym Sądu (decyduje data wpływu do sądu).

11). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 28 października 2016 r. o godz. 9:00, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, sala nr 19.

12). W pierwszej części przetargu dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego – Komisarza.

13). Do części drugiej przetargu (aukcja) zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli oferty z najwyższą oferowaną ceną nabycia, a także oferenci, którzy złożyli drugą i trzecią co do wysokości oferowaną cenę nabycia.

14). Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1 % najwyższej oferowanej w toku przetargu pisemnego ceny nabycia zaokrąglonej do pełnych tysięcy złotych w górę.

15). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

16). Aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, o których mowa w punkcie 13 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nieobecności oferenta wiążącą będzie jego oferta pisemna.

17). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo na posiedzenie wskazane w pkt. 11 niniejszych warunków przetargu osoby albo osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu.

18). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku przetargu pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji. Przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą.

19). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk. Wybór podlega zatwierdzeniu przez Sędziego – Komisarza. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty Sędzia – Komisarz wyda na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty i przeprowadzono aukcję. Sędzia – Komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W tym przypadku postanowienie o wyborze ofert będzie podlegać obwieszczeniu.

20). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882), bądź pełnomocnik Syndyka Daniel Tyzenhauz (kom:731 220 244) mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Obwieszczenie o sprzedaży przedsiębiorstwa

Spis ruchomości podlegających sprzedaży

Print Friendly

Przedłożenie uzupełnienia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika Sławomira Muchy

sunroof-sony-center-1217242Syndyk masy upadłości Stanisława Muchy w upadłości, zam. ul. Królewska 9/9, 51-200 Wrocław, informuje, iż pismem z dnia 12 października 2016 r. przedłożył Sędziemu – Komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 64.278,60 zł
III 5.408,95 zł
IV 0,00 zł
RAZEM 69.687,55 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Pisemne sprawozdanie ogólne, spis inwentarza, oszacowanie wartości masy oraz plan likwidacyjny Spółki „SANATEX” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości

ship-log-book-1563951Syndyk masy upadłości Spółki „SANATEX” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości, ul. Małachowskiego 12/16, 50-084 Wrocław (sygn. akt VI GUp 55/16) informuje, iż Pismem z dnia 03 października 2016 r. na podstawie art. 306 oraz 307 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) – dalej: pr.up. – przedłożył Sędziemu – Komisarzowi pisemne sprawozdanie ogólne o stanie masy upadłości oraz o możliwości zaspokojenia wierzycieli zawierające:
a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Print Friendly

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Spółki z o.o. „SANATEX” w likwidacji

20160928_113738Syndyk masy upadłości Spółki „SANATEX” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości, ul. Małachowskiego 12/16, 50-084 Wrocław, informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189/2016, poz. 24617 w dniu 29 września 2016 r. ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika (sygn. akt VI GUp 55/16).

MSiG – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości z dnia 29.09.2016 r.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużników Zygmunta i Urszuli Augustyn

notatnikSyndyk masy upadłości Zygmunta i Urszuli Augustyn w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów (sygn. akt VI GUp 16/16), informuje, iż w dniu 29 września 2016 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189, pod poz. 24627 obwieszczenie o sporządzeniu list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Augustyn i Urszuli Augustyn.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać listy wierzytelności
w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG – obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności z dnia 29 września 2016 r.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Edwarda Smoły w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Edwarda Smoły w upadłości, zam. ul. Zdrojowa 7/3, 57-320 Polanica – Zdrój, (sygn. akt VI GUp 53/16) informuje, iż w  dniu 26 września 2016 r. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

MSiG – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości z dnia 12.09.2016 r.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości dłużników Zygmunta i Urszuli Augustyn

sky-reflected-2-1218290Syndyk masy upadłości Zygmunta i Urszuli Augustyn w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów (sygn. akt VI GUp 16/16), informuje, iż w dniu 15 września 2016 r. w Gazecie Wyborczej – dodatku dolnośląskim opublikowano obwieszczenie o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości położonych w Dzierżoniowie (58-200), ul. Podwalna 11 w postępowaniu upadłościowym Zygmunta i Urszuli Augustyn.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie nieruchomości w sekretariacie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Słowackiego 10, pokój 213, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia mogą złożyć zarzuty przeciwko operatowi.

Obwieszczenie o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 15 września 2016 r.

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki stanów magazynowych – materiałów oraz akcesoriów krawieckich

20160708_112533Warunki sprzedaży z wolnej ręki

składnika majątku upadłego  – Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 07 września 2016 r. Sygn akt VI GUp 35/16 Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego – Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku upadłego w postaci końcówki stanów magazynowych, tj:

I II III IV V VI
l.p. nr składnika masy opis ruchomości jednostka miary ilość wartość oszacowania
1 599 nici Agilon szt. 326 163,00 zł
2 600 guma szt. 142 71,00 zł
3 601 klamry ozdobne kg 116,5 582,50 zł
4 602 zamek zwykły kg 75 375,00 zł
5 603 zamek VEGA kg 72  360,00 zł
6 604 zamki kostkowe kg 112,2  561,00 zł
7 605 zamki ozdobne kg 105,6  528,00 zł
8 606 zamki ozdobne II VEGA kg 174,9  874,50 zł
9 607 zamki kryte kg 54  270,00 zł
10 608 zamki kryte kg 99  495,00 zł
11 609 zamki metalowe kg 192  960,00 zł
12 610 zamki metalowe krótkie kg 264  1 320,00 zł
13 611 nici ZG SERAFIL szt. 360  180,00 zł
14 612 klamry ozdobne kg 94  470,00 zł
15 613 klejonki szafa 1  100,00 zł
16 614 klejonki szafa 1  100,00 zł
17 615 guma okrągła sznurek półki 4  100,00 zł
18 616 nici DIPOLIN szt. 193  96,50 zł
19 617 tasiemki ozdobne szafa 1  100,00 zł
20 618 tasiemki ozdobne szafa 1  100,00 zł
21 619 tasiemki ozdobne szafa 1  100,00 zł
22 620 guziki kg 46,6  233,00 zł
23 621 guziki kg 65  325,00 zł
24 622 guziki kg 37,25  186,25 zł
25 623 guziki kg 68,4  342,00 zł
26 624 guziki kg 46,4  232,00 zł
27 625 motywy do naprasowania szuflada 7,5  187,50 zł
28 626 sciągacze do tkanin szuflada 4  100,00 zł
29 627 koronki szuflada 2  50,00 zł
30 628 taśma ozdobna szuflada 0,5  12,50 zł
31 629 taśma ozdobna szuflada 3  75,00 zł
32 630 rzepy szuflada 2,5  62,50 zł
33 631 taśma ozdobna szuflada 0,5  12,50 zł
34 632 nici ozdobne półki 3  75,00 zł
35 633 sznurki półki 1  25,00 zł
36 634 taśma lamówka półki 1  25,00 zł
37 635 nici SERAFIL szt. 112  56,00 zł
38 636 taśma wieszaczkowa szt. 34  17,00 zł
39 637 nici SABA pudełka 18  90,00 zł
40 638 nici SERAFIL pudełka 96  480,00 zł
41 639 nici ALTERFIL pudełka 534  2 670,00 zł
42 640 nici COATS pudełka 3  15,00 zł
43 641 nici ACKERMANN pudełka 4  20,00 zł
44 643 motyw do naprasowania kartony 2  20,00 zł
45 644 nici SABA pudełka 23  115,00 zł
46 646 zamki kartony 1  25,00 zł
47 647 dodatki krawieckie (asort) szt. 1  100,00 zł
48 648 nici ZG80 kg 627,3  3 136,50 zł
49 649 nici ZG50 kg 189,6  948,00 zł
50 650 nici ZG30 kg 187,2  936,00 zł
51 651 nici ZG 120 kg 572,8  2 864,00 zł
52 652 guziki kg 243  1 215,00 zł
53 653 poduszki (wg specyfikacji) czarne i białe szt. 5787  578,70 zł
54 654 ozdobne zawieszki do zamka regał 1  100,00 zł
55 655 nity, druki, oczka, patenty regał 1  100,00 zł
56 656 nity, druki, patenty regał 1  100,00 zł
57 657 oczka, maszynki, guziki patentowe PK regał 1  100,00 zł
58 658 nici ACKERMANN Isalon pudełka 366  1 830,00 zł
59 659 nici ACKERMANN Isacord pudełka 70  350,00 zł
60 660 nici różne pudełka 9  45,00 zł
61 661 nici ACKERMANN Isalon pudełka 36  180,00 zł
62 662 nici różne pudełka 7  35,00 zł
63 663 nici ISACORD pudełka 10  50,00 zł
64 673 końcówki materiałów kartony 43  43,00 zł
65 684 materiały – końcówki stanów magazynowych mb. 71 831,19  35 915,60 zł

o łącznej wartości 61 984,55 zł,

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). sprzedaży podlegają ruchomości wymienione w kolumnie nr III powyżej łącznie, bądź odrębnie, w ilości określonej kolumną nr V powyżej.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę brutto nie niższą niż określona kolumną nr VI powyżej.

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

 • dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
 • oferowaną cenę – w podziale na poszczególne przedmioty postępowania. W przypadku oferty łącznej na zakup ruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup ruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej pozostałych ruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakichkolwiek ruchomości będących przedmiotem oferty, złożone według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek ruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej ruchomości pozostałych.”
 • w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
 • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,
 • oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
 • oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,
 • potwierdzenie zapłaty wadium,

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż składników majątku upadłego – Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 29 września 2016 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

7). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości 52 1910 1064 2008 6789 4121 0001 prowadzony w Deutsche Bank Polska S.A., którego właścicielem jest upadła Spółka z o.o. „STEILMANN” z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 38, wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu / przedmiotów których oferta dotyczy do dnia 29 września 2016 r.

8). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 września 2016 r., godz. 12:00 w miejscu: Świebodzice, ul. Wałbrzyska – siedziba spółki Steilmann Sp. z o.o. w upadłości – 38 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

10). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie dwóch tygodni od daty wyboru oferty.

11). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

12). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert.

13). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postepowania.

14). Koszty sprowadzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący;

15). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;

16). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

17). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2016_w_177-BIMICOR-obwieszczenie-o-sprzedaży-stanów-magazynowych-warunki

 

Print Friendly

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Edwarda Smoły

folders-1238026-1920x1280Syndyk masy upadłości Edwarda Smoły w upadłości, zam. ul. Zdrojowa 7/3, 57-320 Polanica – Zdrój, informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176/2016, poz. 22888 w dniu 12 września 2016 r. ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika (sygn. akt VI GUp 53/16).

MSiG – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości z dnia 12.09.2016 r.

Print Friendly

Opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości dłużnika Urszuli Augustyn

notatnik 2Syndyk masy upadłości Urszuli Augustyn w upadłości, zam. ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów (sygn. akt VI GUp 16/16), informuje, iż pismem z dnia 09 września 2016 r. przedłożył Sędziemu – Komisarzowi opis i oszacowanie wartości nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego wchodzących w skład masy upadłości, sporządzony w dniu 02 września 2016 r. położonych w Dzierżoniowie (58-200), ul. Podwalna 11, o numerach ksiąg wieczystych KW SW1D/00033376/8 oraz KW SW1D/00014777/0.

Print Friendly