Sprzedaż z wolnej ręki składników majątku Spółki Jawnej PH DOMINO w upadłości likwidacyjnej

news

 Warunki sprzedaży z wolnej ręki

majątku wchodzącego w skład masy upadłości Spółki Jawnej działającej pod firmą PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Łukasińskiego 28-30.

 

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 06 marca 2017 r., sygn. akt VI GUp 12/14 Syndyk masy upadłości Spółki Jawnej PH DOMINO Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 Kłodzko sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości

— łącznie, na następujących warunkach:

1). Przedmiotem sprzedaży jest:

— prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu numer 48, położonej w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 28-30 o powierzchni 0,3243 ha, wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej działce stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00038488/8,

— środki trwałe oraz wyposażenie.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 631.350,75 złotych (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych, 75/100). Podana cena jest ceną netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.

3). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości.

4). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę netto nie niższą niż cena minimalna.

5). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

6). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postepowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 5 niniejszych warunków postepowania,

– zaświadczenie z banku o uiszczeniu wadium,

7). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 6, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

8). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż składników majątku upadłego – PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 28 marca 2017 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

9). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości (oznaczenie rachunku: PH DOMINO Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 Kłodzko, numer rachunku: 57 1500 1764 1217 6006 6436 0000) wadium do dnia 28 marca 2017 r. w wysokości 63.135,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych, 00/100)

10). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

11). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2017 r. w kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

12). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie dwóch miesięcy od daty wyboru oferty.

13). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

14). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert.

15). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.

16). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący;

17). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;

18). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

19). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882), pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (693 034 043) oraz aplikant w Kancelarii Syndyka Daniel Tyzenhauz (731 220 244), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Opis nieruchomości

2017_W_020 – BIMICOR – Sprzedaż z wolnej ręki I postępowanie – WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Renaty Dec w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Renaty Dec w upadłości, zam. ul. Zielona 5/54, 57-550 Stronie Śląskie, (sygn. akt VI GUp 10/17) informuje, iż w dniu 02 marca 2017 r. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

 

Print Friendly

Postępowanie na sprzedaż lokalu mieszkalnego (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, piwnica)

20160419_123352Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu Beaty Zubowskiej w upadłości, zam. ul. Pocztowa 6/5, 58-302 Wałbrzych

Syndyk masy upadłości Beaty Zubowskiej w upadłości, zam., ul. Pocztowa 6/5, 58-302 Wałbrzych na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 30 stycznia 2017 r. (Sygn akt VI GUp 22/16) ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Beaty Zubowskiej w upadłości, zam. ul. Pocztowa 6/5, 58-302 Wałbrzych.

Przedmiotem sprzedaży łącznej jest:

a). nieruchomość – lokal mieszkalny położony przy ul. Pocztowej 6/5 w Wałbrzychu, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, położonego na 2 kondygnacji o łącznej powierzchni 52,87 m2 oraz z przynależnością w postaci piwnicy o powierzchni 4,93 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00054193/1

b). udziału w wysokości 584/10000 w prawie własności działki gruntu zabudowanej budynkiem i częściach wspólnych, położonej przy ul. Pocztowej 6 w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00040973/2.

1). Sprzedaży łącznej podlega majątek wskazany powyżej.

2). Sprzedaż łączna składników majątku wymienionych powyżej może nastąpić za cenę nie niższą niż 68.310,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100);

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić wadium tytułem: „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Beaty Zubowskiej”, na rachunek bankowy masy upadłości:

Beata Zubowska w upadłości
ul. Pocztowa 6/5
58-302 Wałbrzych
Nr rachunku: 32 1090 2590 0000 0001 3255 4189

do dnia 21 marca 2017 r. w wysokości 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych, 00/100) .

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

10). Oferta winna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

– oferowaną cenę zakupu,

– w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEiIDG); w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne: podanie nr PESEL,

– wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

– dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

12). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Beaty Zubowskiej – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do 21 marca 2017 r. na adres:

Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

Liczy się data wpływu oferty na adres skrytki pocztowej.

13). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2017 r. godz. 10.00, w kancelarii Syndyka. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

14). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

15). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Daniel Tyzenhauz (731 220 244), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2017_W_006 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki POCZTOWA – WARUNKI – 1 postępowanie

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Renaty Dec

krs

Syndyk masy upadłości Renaty Dec w upadłości, zam. ul. Zielona 5/54, 57-550 Stronie Śląskie (sygn. akt VI GUp 10/17 (of)) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42/2017 w dniu 01 marca 2017 r. pod pozycją nr 7445.

MSiG – postanowienie o ogłoszeniu upadłości – monitor_2017_42

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Violetty Juckiewicz w upadłości

book-1558780Syndyk masy upadłości Violetty Juckiewicz w upadłości, ul. Krzywoustego 23A/1, 58-300 Wałbrzych, (sygn. akt VI GUp 8/17) informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 r. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Waldemara Czerewatego w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Waldemara Czerewaty w upadłości, zam. Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz, (sygn. akt VI GUp 7/17) informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 r. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Agnieszki Dobrychłop w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Agnieszki Dobrychłop w upadłości, ul. Krasińskiego 30/7, 58-309 Wałbrzych, (sygn. akt VI GUp 6/17) informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 r. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

 

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa

newsWARUNKI sprzedaży z wolnej ręki

przedsiębiorstwa jako całości w rozumieniu art. 551 k.c., przedsiębiorstwa Spółki działającej pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, jako zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

Na podstawie Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt VI GUp 40/15 Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości w brzmieniu art. 551 k.c., przedsiębiorstwa upadłej Spółki działającej pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo jako całość w rozumieniu art. 551 k.c. dłużnej Spółki działającej pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem środków finansowych zgromadzonych w kasie i na rachunku bankowym upadłego oraz roszczeń przysługujących upadłemu. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

— prawo wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu numer 553/2, 553/6, 553/8, 553/9, 553/17, 553/20, 553/11, 553/24, 553/25, 553/28 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tych działkach stanowiących odrębną nieruchomość oraz prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu numer 553/15, 553/19, 553/22, 553/23, położonych w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 1 o łącznej powierzchni 2,2667 ha, dla których to Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/44490/0.

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega przedsiębiorstwo jako całość w rozumieniu art. 551 k.c. opisane powyżej.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 907.500,00 złotych (słownie: dziewięćset siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100). Podana cena jest ceną netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT. Na dzień niniejszego obwieszczenia sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Przystępujący do postępowania winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium do dnia 16 marca 2017 r. w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Oznaczenie rachunku:

Lniarski Kompleks Włókienniczy „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu. ul. Armii Krajowej 54, 50-451 Wrocław, numer rachunku: 60 1090 2590 0000 0001 3202 3580

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

8). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż z wolnej ręki nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

10). Oferta winna zawierać:

  1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
  2. oferowaną cenę sprzedaży,
  3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
  4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
  5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
  8. dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania

12). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż przedsiębiorstwa Lniarskiego Kompleksu Włókienniczego „LECH-2″ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ” winny do dnia 16 marca 2017 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

13). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2017 r., godz. 12:00 w kancelarii Syndyka.

14). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

15). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

16). Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy syndyk potwierdzi na piśmie,

17). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

18). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego

19). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub Pełnomocnik Syndyka Daniel Tyzenhauz
(kom. 731 220 244), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

2017_W_017 – BIMICOR – postępowanie na sprzedaż LECH PRZEDSIĘBIORSTWO – WARUNKI SPRZEDAŻY

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Violetty Juckiewicz

krs

Syndyk masy upadłości Violetty Juckiewicz w upadłości, ul. Krzywoustego 23A/1, 58-300 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 8/17 (of)) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 39/2017 w dniu 24 lutego 2017 r. pod pozycją nr 6910.

MSiG – postanowienie o ogłoszeniu upadłości – monitor_2017_39

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Ryszarda Dobrochowskiego w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Ryszarda Dobrochowskiego w upadłości, ul. Parkowa 2/3, 58-379 Czarny Bór, (sygn. akt VI GUp 4/17) informuje, iż w  dniu 24 lutego 2017 r. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

 

Print Friendly