Uchylenie układu, otwarcie zakończonego postępowania upadłościowego i zmiana sposobu jego prowadzenia

wspólnik 1 - ddPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 lipca 2014 r. w przedmiocie uchylenia układu Sąd postanowił:

I. uchylić układ zawarty w dniu 20 listopada 2012 r. pomiędzy dłużnikami Jolantą Dziekan i Jackiem Dziekanem wspólników PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w Kłodzku a wierzycielami zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt VI GUp 7/11,

II. otworzyć zakończone postępowanie upadłościowe i zmienić sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłych,

III. ustanowić Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego,

IV. syndykiem wyznaczyć Michała Błaszczyszyna.

Upadłość toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 13/14.

Postanowienie o uchyleniu układu Jolanty Dziekan, Jacka Dziekana z dnia 08 lipca 2014 r.

Print Friendly

Uchylenie układu, otwarcie zakończonego postępowania upadłościowego i zmiana sposobu jego prowadzenia

domino 2 - ddPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 lipca 2014 r. w przedmiocie uchylenia układu Sąd postanowił:

I. uchylić układ zawarty w dniu 20 listopada 2012 r. pomiędzy dłużnikiem PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w Kłodzku a wierzycielami, zatwierdzony Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt VI GUp 5/11.

II. otworzyć zakończone postępowanie upadłościowe i zmienić sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego,

III. ustanowić Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego,

IV. syndykiem wyznaczyć Michała Błaszczyszyna.

Upadłość toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 12/14.

Postanowienie o uchyleniu układu SPÓŁKI JAWNEJ z dnia 08 lipca 2014 r.

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego planu podziału Jarosława Kawki w upadłości likwidacyjnej

krsSyndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 02 lipca 2014 r. (Sygn. akt VI GUp 6/13) Sąd zatwierdził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego planu podziału PP-H Świdnica Konzerven sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

len2Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Artykułów Spożywczych, Warzyw i Owoców Świdnica Konzerven Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Granicy 13, 58-150 Strzegom informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 02 lipca 2014 r. (Sygn. akt VI GUp 14/09) Sąd zatwierdził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Print Friendly

Sporządzenie uzupełniającej listy wierzytelności

info 1 - ddNadzorca sądowy Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 (Sygn akt VI GUp 23/13) informuje o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Uzupełniająca lista wierzytelności obejmuje łączną kwotę wierzytelności w wysokości 69.394,68 zł.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Nadzorca sądowy zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Syndyk sprzeda Renault Megane kombi oraz Peugeot Partner

car 1 - ddSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 27 czerwca 2014 r. (Sygn akt VI GUp 4/14) sprzeda z wolnej ręki:

1). samochód osobowy RENAULT Megane kombi, rok prod. 2000, nr rej. DDZ89VH; 1870 cm3 diesel;

– za cenę brutto nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług;

2). samochód ciężarowy PEUGEOT Partner, rok prod. 1997, nr. rej. DDZ56RS; 1360 cm3;

– za cenę brutto nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). W cenę wliczony podatek od towarów i usług 23 %.

na następujących warunkach:

1). Sprzedaż nastąpi w drodze pisemnych ofert, złożonych e-mailem na adres: kancelaria@syndycy.eu, na rzecz oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, jednak nie niższą od ceny minimalnej.

2). Cena nabycia winna zostać uiszczona w całości w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

3). W razie braku zapłaty ceny sprzedaży w całości zgodnie z punktem 2, wybór oferty przestaje wiązać.

4). Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.

5). Wyłącza się rękojmię za wady przedmiotu sprzedaży.

6). Termin składania ofert pisemnych – na adres kancelaria@syndycy.eu, – zawierających:
a). imię, nazwisko (nawę oferenta), adres zameldowania (siedziba firmy), NIP oferenta,
b). proponowaną cenę nabycia, nie niższą niż cena minimalna

08 lipca 2014 r., godz. 14:00.

7). Zawarcie umowy oraz wydanie przedmiotu postępowania na sprzedaż:

09 lipca 2014 r., godz. 09:00. Miejsce postoju pojazdów, zawarcia umowy i wydania przedmiotu postępowania: Zakład Mechaniki Pojazdowej Ossowski, ul. Komandorska 7-11, 50-021 Wrocław.

8). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2014_W_354 – OGŁOSZENIE – sprzedaż pojazdów

27052014649 27052014650 27052014651 27052014652 27052014645 27052014646 27052014647 27052014648

Print Friendly

Warunki przetargu – obwieszczenie o sprzedaży udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości

historiaZgodnie z warunkami zbycia w drodze przetargu, zatwierdzonymi przez Sędziego – Komisarza Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy Sygn. Akt VI GUp 20/13 z dnia 09 czerwca 2014 r. Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg polegający na wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 320, 321 i 322 Prawa upadłościowego i naprawczego na sprzedaż udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości.

Sprzedaży podlega udział w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i piwnicy, o łącznej powierzchni 40,30 m2 wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości w postaci udziału w wysokości 407/10000 we wspólnych częściach budynku i terenu, objętych księgą wieczystą KW nr 25788, położonego w Jodłowniku nr budynku 27, lokal nr 20, 58-200 Dzierżoniów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00027973/8,

na następujących warunkach:

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej jako całość.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych, 00/100). Podana cena jest ceną netto; cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek od towarów i usług (VAT).

3). Szczegółowy opis przedmiotu przetargu wskazany będzie w spisie udostępnionym przez syndyka masy upadłości.

4). W przetargu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

5). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu przetargu, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

h). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 4,

i). potwierdzenie zapłaty wadium.

6). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 5, nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

7). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta przetargowa sygn. akt VI GUp 20/13 – NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych – w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r., bezpośrednio lub listem poleconym, kurierem albo w winny sposób (decyduje data wpływu do Sądu).

8). Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości (oznaczenie rachunku: Katarzyna Surygała w upadłości likwidacyjnej, Os. XXV Lecia PRL 32A/27, 58-260 Bielawa, nr konta: 11 1090 2503 0000 0001 2241 7835) wadium w wysokości 4.200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych 00/100) – do dnia 14 sierpnia 2014 r.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

10). Przetarg jest dwustopniowy:

a). cześć pisemna, w której rozpatrywane są złożone oferty pisemne, na warunkach określonych w pkt 12,

b). część ustna (aukcja), przeprowadzona na warunkach określonych w pkt 13,

11). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 18 sierpnia 2014 r., o godz. 09:00, adres Sądu: 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 11, sala nr 204,

12). W pierwszej części przetargu dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego – Komisarza.

13). Do części ustnej przetargu (aukcja) zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli oferty z najwyższą oferowaną ceną nabycia, a także oferenci, którzy złożyli drugą i trzecią co do wysokości oferowaną cenę nabycia przy czym:

a). oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku przetargu pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji; przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą,

b). postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1 % najwyższej oferowanej w toku przetargu pisemnego ceny nabycia zaokrąglonej w górę do pełnego tysiąca złotych,

c). aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy oferentami dopuszczonymi do części ustnej przetargu i obecnymi na posiedzeniu, przy czym w przypadku nieobecności oferenta wiążącą będzie jego oferta pisemna,

d). warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo na posiedzenie wskazane w pkt 11 oferenta albo osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu.

14). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego – Komisarza; postanowienie zatwierdzające wybór oferty Sędzia – Komisarz wyda na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty i przeprowadzono aukcję; Sędzia – Komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień; w tym przypadku postanowienie o wyborze ofert będzie podlegać obwieszczeniu.

15). Syndyk zawrze umowę sprzedaży przedmiotu przetargu z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty.

16). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

17). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

18). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty przez Sędziego – Komisarza, traci wadium, a skutki postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty wygasają.

19). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn pod numerem telefonu 662 373 882 bądź Pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński pod numerem telefonu 532 083 932.

W sprawie udostępnienia szczegółowego opisu przedmiotu przetargu o którym mowa w pkt 3 niniejszych warunków oraz umówienia na obejrzenie przedmiotu przetargu można składać zapytania na adres e-mail kancelaria@syndycy.eu jak również pod numerem faksu 71 3 605 708.

2014_W_057 – BIMICOR – OGŁOSZENIE GW – 1 przetarg nieruchomości w Jodłowniku

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności

dach 2Nadzorca sądowy Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika Sygn. akt VI GUp 23/13). 

Print Friendly

Sporządzenie uzupełniającej listy wierzytelności

paperSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 8/12) informuje o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika obejmuje łączną kwotę wierzytelności w wysokości 13.438,32 zł

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Sporządzenie uzupełniającej listy wierzytelności

chlebSyndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102 (Sygn. akt VI GUp 6/13) informuje o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Uzupełniająca lista wierzytelności obejmuje łączną kwotę wierzytelności w wysokości 155.786,58 zł.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly