Publikacja obwieszczenia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

infoSyndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 informuje o publikacji obwieszczenia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Sygn. akt VI GUp 23/13.

Obwieszczenie ukazało się w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazeta Wyborcza, dodatek Dolnośląski z dnia 28 października 2014 r.) oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 listopada 2014 r., nr 225/2014, poz. 15540).

MSiG 225/2014 – zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
2014_W_092 – BIMICOR – publikacja obwieszczenia w gazecie

Print Friendly

Zostań Syndykiem, Nadzorcą Sądowym, Zarządcą

karieraW związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii poszukujemy osób chętnych i zdeterminowanych do wykonywania zawodu Syndyka, Nadzorcy sądowego, Zarządcy.

Od Kandydatów oczekujemy:

1). Jasnego i ostatecznego ukierunkowania planów zawodowych na pracę Syndyka, Nadzorcy sądowego, Zarządcy;
2). Chęci rozwoju i intensywnej nauki;
3). Uporu w dążeniu do zaplanowanych celów;
4). Dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel);
5). Komunikatywności, wysokiej kultury osobistej;
6). Lekkiego pióra;
7). Zdolności logicznego myślenia.

Opis stanowiska:

Osoba przyjęta na stanowisko w Kancelarii będzie wykonywać wszelkie czynności, towarzyszące zwykłej pracy Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy. Zakres obowiązków obejmuje:

  • czynności związane z obsługą korespondencji, dokumentów; tworzenie pism oraz wniosków adresowanych do Sądów, wierzycieli, dłużników, upadłych oraz pozostałych;
  • czynny udział w czynnościach wykonywanych przez Syndyka, Nadzorcę Sądowego, Zarządcę obejmujących przeze wszystkim pracę w terenie;
  • tworzenie dokumentacji ściśle wymaganej przepisami prawa upadłościowego i naprawczego

W przypadku pozytywnej weryfikacji w zwykłych czynnościach gwarantujemy uzyskanie niezbędnego stażu oraz pomożemy do przygotowania się do egzaminu na licencję syndyka. Po uzyskaniu licencji przewidujemy możliwość współpracy w charakterze Partnera w Kancelarii.

Współpraca rozpoczyna się bezpłatną, miesięczną praktyką. Osoba wykazująca się predyspozycjami do wykonywania zawodu syndyka będzie miała możliwość ewentualnego zatrudnienia w ramach dalszej współpracy.

Preferujemy:

Młodych ludzi, słuchaczy 1-2 roku studiów II stopnia (ekonomia, finanse, prawo) bądź IV-V roku dla słuchaczy studiów jednolitych.

CV oraz list motywacyjny proszę przesłać na adres mailowy: kancelaria@syndycy.eu
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Print Friendly

Posiedzenie Rady Wierzycieli Czesława i Haliny Botwiny

wspólnik 2 - ddSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 5/12) na podstawie art. 208 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n zwołuje posiedzenie Rady Wierzycieli. Termin: 05 grudnia 2014 r., godz. 12:00; miejsce: Kancelaria Adwokacka Barbara Tumidalska – Człapa, ul. Słowackiego 13/5, 58-300 Wałbrzych.

Po bezskutecznym wezwaniu dłużników do dobrowolnego wydania nieruchomości, realizując wolę Rady Wierzycieli, w dniu 20 sierpnia 2014 r. Syndyk został wprowadzony w posiadanie majątku upadłego – domu mieszkalnego przy ul. Batorego 17A w Wałbrzychu przez komornika sądowego.

W dniach 26 – 28 sierpnia 2014 r. dokonano częściowego spisu inwentarza obejmującego piętnaście stron arkusza spisu z natury ruchomości znajdujących się w domu przy ul. Batorego 17A w Wałbrzychu i przedłożono Sędziemu – Komisarzowi. Syndyk objął masą upadłości wszystkie składniki majątku ujawnione w drodze spisu z inwentarza – za wyjątkiem składników majątku wolnych od egzekucji na podstawie art. 829 k.p.c.

Dodatkowo, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym biegły sądowy dokonał opisu i oszacowania wartości nieruchomości przy ul. Batorego 17A w Wałbrzychu, określając jej wartość rynkową netto na 473.000,00 zł, powiększona o wartość wyposażenia.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r. Syndyk masy upadłości przedłożył do Sądu oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości objętych księgami wieczystymi nr SW1W/00022310/5, SW1W/00051334/1, SW1K/00016222/6, SW1K/00016223/3, SW1K/00051583/1, SW1K/00024300/6, SW1K/00079562/0, SW1K/00016224/0, SW1K/00090472/5, SW1K/00084247/4, SW1K/00066334/9, SW1W/00019077/5, które to oddzielne plany podziału oczekują na zatwierdzenie przez Sędziego – Komisarza.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1). Przedstawienie czynności dokonanych przez Syndyka w toku postępowania upadłościowego począwszy od dnia 05 maja 2014 r.,
2). Omówienie planowanych czynności Syndyka w postępowaniu upadłościowym,
3). Podjęcie uchwały, w przedmiocie zezwolenia Syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości objętej księgą wieczystą nr SW1W/00018773/7 położoną w Wałbrzychu przy ul. Batorego 17A na warunkach ustalonych przez Radę Wierzycieli,
4). Wolne wnioski.

Stosowna informacja nie uchybia zawiadomieniu Członków Rady Wierzycieli listami poleconymi zgodnie z brzmieniem art. 208 ust 1 p.u.i.n.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz ustalenie planu likwidacyjnego

notebookSyndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 (sygn. akt VI GUp 23/13) informuje, iż pismem z dnia 17 listopada 2014 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,

2). Oszacowanie wartości masy upadłości,

3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej,

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Oferta na zakup udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego

cośtamSyndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL-MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa informuje, iż w toku prowadzonego (na podstawie postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 07 października 2014 r., Sygn. akt VI GUp 20/13) postępowania na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i piwnicy, o łącznej powierzchni 40,30 m2, wraz z prawami związanymi z własnością nieruchomości w postaci udziału w wysokości 407/10000 we wspólnych częściach budynku i terenu, objętych księgą wieczystą KW nr 257883 położonego w Jodłowniku nr budynku 27, lokal nr 20, 58-200 Dzierżoniów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00027973/8 została złożona jedna oferta dająca zadość warunkom sprzedaży.

W konsekwencji, Syndyk przystępuje do czynności związanych bezpośrednio z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu postępowania.

Print Friendly

Warunki sprzedaży pojazdu – Toyota Corolla Verso

euroSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 13 października 2014 r. Sygn akt VI GUp 8/12 sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Toyota Corolla Verso, rok produkcji 2005, za cenę brutto nie niższą niż 15.000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Warunki sprzedaży:

1). Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę brutto po jednokrotnym ogłoszeniu w prasie o zasięgu lokalnym (wałbrzyskim).

2). Sprzedaż nastąpi za najwyższą możliwą do uzyskania na rynku cenę, nie niższą niż wyżej określona cena minimalna, najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona w trakcie ustnej licytacji (aukcji).

3). Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do niej wpłacić wadium w wysokości 1.000,00 złotych.

4). Wadium podlega zaliczeniu na cenę nabycia; oferentom, których oferta nie została wybrana wadium zostanie zwrócone niezwłocznie bez odsetek.

5). Cena sprzedaży winna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (udzielenia przybicia).

6). W razie braku zapłaty ceny sprzedaży w całości zgodnie z punktem 5 wybór oferty przestaje wiązać, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości; w takim przypadku Syndyk może zdecydować zawarciu umowy sprzedaży z oferentem, który złożył drugą, najkorzystniejsza ofertę – za cenę przez niego zaoferowaną, z zachowaniem niniejszych warunków sprzedaży.

7). Wybór oferty i zawarcie umowy sprzedaży, po skutecznym spełnieniu warunków z punktu 5, Syndyk potwierdzi na piśmie.

8). Ewentualne koszty umowy sprzedaży, w tym koszty sprawdzenia stanu przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.

9). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10). Termin i miejsce aukcji: 17 listopada 2014 r., godz. 12:00, Zakład Mechaniki Pojazdowej Ossowski, ul. Komandorska 7-11, 50-021 Wrocław,

11). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2014_W_099 – PONOWNE warunki sprzedaży Toyota Corolla Verso

! 20141107_102457 ! 20141107_102510

Print Friendly

Zatwierdzenie oddzielnych planów podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenie

newsSyndyk masy upadłości Spółki Jawnej MIRJAN M.J. Olendzcy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wojska Polskiego 14, 58-160 Świebodzice informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 30 października 2014 r. Sygn. akt VI GUp 14/10 Sąd zatwierdził oddzielne plany podziału:

a). sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1S/00030134/3;

b). sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1S/00025960/4.

Postanowienie z 30.10.2014 – zatwierdzenie oddzielnych planów podziału

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o dokonaniu zmian na listach wierzytelności

lwSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych informuje o publikacji ogłoszenia  – obwieszczenia o dokonaniu zmian na listach wierzytelności Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w postępowaniu upadłościowym VI GUp 5/12.

Ogłoszenie ukazało się z poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazecie Wyborczej – Dodatek Dolnośląski) z dnia 04 listopada 2014 r., strona 10.

GW – dokonanie zmian na listach wierzytelności

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ukończeniu postępowania upadłościowego

pdfSyndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Artykułów Spożywczych, Warzyw i Owoców Świdnica Konzerven Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Granicy 13, 58-150 Strzegom informuje o publikacji obwieszczenia o ukończeniu postępowania upadłościowego Sygn. akt VI GUp 14/09.

Obwieszczenie zostało ogłoszone w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym – Gazecie Wyborczej (Dodatek dolnośląski) w dniu 28 października 2014 r. (strona 17) oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 października 2014 r., numer 212/2014, poz. 14726.

2014_W_074 – BIMICOR – obwieszczenie w gazecie
MSiG – Obwieszczenie – zakończenie postepowania upadłościowego

Print Friendly

Obwieszczenie o dokonaniu zmian listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Haliny Botwiny

plnOBWIESZCZENIE
o dokonaniu zmian listy wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym Haliny Botwiny
w upadłości likwidacyjnej
ul. Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych
sygn. akt VI GUp 5/12

 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 14 października 2014 r. Sąd postanowił zmienić listę wierzytelności złożoną w postępowaniu upadłościowym Haliny Botwiny w zakresie wierzytelności zgłoszonej przez Skarb Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu i uznanej na liście wierzytelności pod pozycją 13 w ten sposób, że:

1). wysokość uznanej na tej liście należności głównej oznaczono na kwotę 178.274,90 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 90/100) – w miejsce dotychczasowej kwoty 182.065,10 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 10/100),

2). wysokość uznanej na tej liście należności ubocznej (odsetki i koszty postępowania) oznaczono na kwotę 30.683,41 zł (trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 41/100) – w miejsce dotychczasowej kwoty 30.713,11 zł (trzydzieści tysięcy siedemset trzynaście złotych 11/100),

3). łączną wysokość uznanej na tej liście w kategorii III należności oznaczono na kwotę 208.958,21 zł (dwieście osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 21/100) – w miejsce dotychczasowej kwoty 212.778,21 zł (dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 21/100).

Print Friendly