Posiedzenie Rady Wierzycieli Czesława i Haliny Botwiny

historiaSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny Sygn. akt VI GUp 5/12, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych na podstawie art. 208 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n zwołuje posiedzenie Rady Wierzycieli. Termin: 05 maja 2014 r., godz. 12:00; miejsce: Kancelaria Adwokacka Barbara Tumidalska – Człapa, ul. Słowackiego 13/5, 58-300 Wałbrzych.

Porządek obrad:

1). Przedstawienie czynności dokonanych przez Syndyka w toku postępowania upadłościowego począwszy od dnia 24 marca 2014 r.,
2). Omówienie planowanych czynności Syndyka w postępowaniu upadłościowym,
3). Podjęcie Uchwały nr 14 wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości – po pozytywnym zaopiniowaniu zatrzymania uprzednio wpłaconego wadium,
4). Wolne wnioski.

Stosowna informacja nie uchybia zawiadomieniu Członków Rady Wierzycieli listami poleconymi zgodnie z brzmieniem art. 208 ust 1 p.u.i.n.

Print Friendly

Oddzielne plany podziału sum pozyskanych ze zbycia praw bądź rzeczy na których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe

euro2Syndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Batorego 17a (Sygn akt VI GUp 5/12) informuje o złożeniu do akt postępowania sądowego dokumentu pt. „Wprowadzenie do sporządzenia oddzielnych planów podziału sum pozyskanych z likwidacji składników masy upadłości”.

Ze względu na konieczność równoczesnego sporządzenia 23 oddzielnych planów podziału sum pochodzących ze zbycia praw i rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenie, Syndyk przedłożył szczegółowe uzasadnienie podziału sumy 5.000.000,00 zł na poszczególne nieruchomości. I tak:

I). W dniu 13 marca 2014 r. w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu, przy ul. Marii Konopnickiej 14 przed Notariuszem Marią Demską – Gnat została zawarta umowa przeniesienia praw objętych masą upadłości Haliny i Czesława Botwiny w upadłości likwidacyjnej.

II). Ze sprzedaży składników masy upadłości objętych przedmiotowym aktem notarialnym wpłynęła kwota 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu zbycia praw bądź rzeczy na których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe wpłynęły następujące sumy:

1). SW1K/00084247/4 – 336 555,03 zł
2). SW1K/00079562/0 – 110 139,93 zł
3). SW1K/00016222/6 – 176 765,74 zł
4). SW1K/00016223/3 – 158 841,06 zł
5). SW1K/00051583/1 – 669 435,85 zł
6). SW1K/00090472/5 – 24 751,02 zł
7). SW1K/00066334/9 – 190 528,22 zł
8). SW1K/00016224/0 – 134 008,49 zł
9). SW1K/00024300/6 – 96 566,79 zł
10). SW1W/00022310/5 – 931 481,45 zł
11). SW1W/00051334/1 – 388 012,61 zł
12). SW1W/00019077/5 – 106 021,77 zł

Dodatkowo, z tytułu zbycia pozostałych składników wchodzących w skład masy upadłości wpłynęły następujące sumy:

1). Maszyny i urządzenia - 96 818,93 zł
2). Wyposażenie - 35 228,12 zł
3). Pozostałe wchodzące w skład przedsiębiorstwa prawa majątkowe w postaci wartości firmy – 1 544 844,99 zł

III). Syndyk przypomina, iż zgodnie z brzmieniem art. 345 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami), wierzytelności zabezpieczone hipoteką podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości. Zabezpieczone wierzytelności i prawa są zaspokajane w kolejności przysługującego im pierwszeństwa.

W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Przypadającą wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na należność główną, następnie na odsetki i pozostałe roszczenia o świadczenia uboczne, z tym że koszty postępowania uwzględnia się w ostatniej kolejności.

Jednocześnie, celem zapewnienia pragmatyki postępowania Syndyk wszystkim wierzycielom, którym przysługują ewentualne zarzuty do planów podziału – na ich wniosek wystosowany mailem na adres kancelarii – udostępni szczegółowe uzasadnienie podziału sumy przypadającej na poszczególne nieruchomości.

Print Friendly

Publikacja postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika

almabud4Syndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów informuje, iż zgodnie z wymogami określonymi w art. 53 ust 1 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami):

1). W dniu 08 kwietnia 2014 r. w Gazecie Wyborczej – części lokalnej (dolnośląskiej) ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika (Sygn. akt VI GU 6/14). Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 4/14);

2). W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie 12 ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika (poz. 4370).

Postanowienie z dnia 31 marca 2014 r. o ogłoszeniu upadłości dłużnika – ogłoszenie GW
Postanowienie z dnia 31 marca 2014 r. o ogłoszeniu upadłości dłużnika – MSiG

Print Friendly

Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości

groszeSyndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102 informuje o sporządzeniu i przedłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (Sygn akt VI GUp 6/13).

Ze względu na stan funduszów masy upadłości Syndyk przewiduje pokrycie jedynie kosztów postępowania upadłościowego, a wierzytelności uznane w kategoriach od II do V nie będą zaspokojone.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika

krzesłaSyndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL-MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa informuje, sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika (Sygn. akt VI GUp 20/13). W poszczególnych kategoriach listy wierzytelności Syndyk uznał odpowiednio:

1). Kategoria I – 0,00 zł
2). Kategoria II – 22.010,46 zł
3). Kategoria III – 43.728,83 zł
4). Kategoria IV – 88.151,42 zł
5). Kategoria V – 210,04 zł.

Łączna suma uznanych wierzytelności wynosi 154.100,75 zł.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Słowackiego 11 (pok. 103), a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do listy wierzytelności na ręce Sędziego – Komisarza.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi odrębnym wpisem

Print Friendly

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika ALMABUD Sp. z o.o.

almabud3Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2014 r. (sygn. akt. GU 6/14) Sąd postanowił:

I ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika „ALMABUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 315030,

II wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia  o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza,

V wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna.

Po dniu ogłoszenia upadłości sprawa toczy się pod sygnaturą VI GUp 4/14

Postanowienie z dnia 31 marca 2014 r. o ogłoszeniu upadłości dłużnika
Wzór zgłoszenia wierzytelności

Print Friendly

Oferta na zakup przedsiębiorstwa w myśl art. 55(1) k.c.

krówkaSyndyk masy upadłości Spółki Jawnej MIRJAN M.J. Olendzcy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wojska Polskiego 14, 58-160 Świebodzice informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na sprzedaż z wolnej przedsiębiorstwa jako całości w myśl art. 55(1) k.c. upadłej Spółki Jawnej MIRJAN M.J. Olendzcy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożona oferta obejmuje cenę 661.000,00 zł.

Jednocześnie Syndyk wystąpił do Sędziego – Komisarza z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru dokonanego przez Syndyka w myśl Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 14 stycznia 2014 r. Sygn akt VI GUp 14/10.

Print Friendly

Sprzedaż wierzytelności w postepowaniu upadłościowym PP-H Świdnica – Konzerven Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

euro2Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 12 marca 2014 r. Sygn akt VI GUp 14/09 Syndyk masy upadłości spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Artykułów Spożywczych, Warzyw i Owoców Świdnica Konzerven Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Granicy 13, 58-150 Strzegom sprzeda z wolnej ręki wierzytelności przysługujące upadłemu w łącznej kwocie 75.945,72  zł, za cenę możliwą do uzyskania na rynku, na następujących warunkach:

a). sprzedaż obejmuje wymienione wierzytelności jako całość;
b). zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do jednego miesiąca od dnia wyboru oferty;
c). zapłata całości ceny sprzedaży winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży;
d). kupujący ponosi wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży;
e). wyłącza się uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu sprzedaży.

Oferty winny wpłynąć do dnia 03 kwietnia 2014 r., na adres: kancelaria@syndycy.eu.

Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ofertowego w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc.

Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż wierzytelności.

Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu.

Print Friendly

Sprzedaż wierzytelności w postępowaniu upadłościowym KAWBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

euroNa podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 18 marca 2014 r. Sygn akt VI GUp 8/12 Syndyk masy upadłości spółki z o.o. KAWBUD z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A sprzeda z wolnej ręki wierzytelności przysługujące upadłemu w łącznej kwocie 434.193,84 zł, za cenę możliwą do uzyskania na rynku, na następujących warunkach:

a). sprzedaż obejmuje wymienione wierzytelności jako całość;
b). zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do jednego miesiąca od dnia wyboru oferty;
c). zapłata całości ceny sprzedaży winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży;
d). kupujący ponosi wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży;
e). wyłącza się uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu sprzedaży.

Oferty winny wpłynąć do dnia 03 kwietnia 2014 r., na adres: kancelaria@syndycy.eu.

Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ofertowego w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc.

Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż wierzytelności.

Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu.

Print Friendly

Rekrutacja na stanowisko: Pracownik administracyjno – biurowy (wspieranie pracy kancelarii)

cośtamPoszukujemy osoby wspomagającej pracę biura. Do zakresu zadań należeć będzie:
1). wspieranie pracy członków kancelarii w czynnościach administracyjnych,
2). zapewnienie właściwego obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących,
3). właściwa archiwizacja dokumentów,
4). wykonywanie pozostałych czynności niezbędnych z punktu widzenia dotrzymania terminów sądowych.

Wymagamy:

1). wysokiej kultury osobistej, sprawności działania oraz komunikatywności,
2). bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i aplikacji pakietu MS Office,
3). zorientowania na pracę w zespole.

Warunki pracy:

1). zatrudnienie w kancelarii na terenie miasta Wrocławia,
2). podstawowy czas pracy: 10 godzin tygodniowo w podziale na dwa dni robocze,
3). zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Uwaga:

Ukierunkowanie rozwojowe na pracę w charakterze syndyka/nadzorcy sądowego/zarządcy będzie dodatkowym atutem.

Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV proszę przesłać na adres: kancelaria@syndycy.eu do dnia 31 marca 2014 r.

Print Friendly