Warunki przetargu na sprzedaż domu mieszkalnego w Woliborzu

20170213_115203Warunki przetargu
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Waldemara Czerewatego w upadłości, zam. Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 11 stycznia 2018 r. Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Waldemara Czerewatego w upadłości, zam. Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz.

1). Przedmiotem sprzedaży łącznej są:

a). prawo własności działki gruntu nr 121/16 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w Przygórzu 193A, zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni 118,5 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00012444/7;

b). prawo własności niezabudowanej działki gruntu, nr 121/26 (AM-1), o powierzchni 0,0519 ha, położonej w Przygórzu, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00000017273/2.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 179.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100).

3). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości.

4). Przetarg jest dwuczęściowy i ma w pierwszej części charakter pisemny (ofertowy) zaś w drugiej części ustny (aukcja).

5). Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości do dnia 12 lutego 2018 r. wadium w wysokości 17.900,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: Waldemar Czerewaty w upadłości, Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz, nr rachunku: 97 1090 2590 0000 0001 3407 2427.

6). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

7). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty przez Sędziego – Komisarza, traci wadium, a skutki postanowienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wygasają.

8). W przetargu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

9). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu przetargu, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b). oznaczenie nieruchomości,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

e). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

f). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

g). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

h). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

i). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

j). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 8 niniejszych warunków przetargu,

k). potwierdzenie zapłaty wadium.

10). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

11). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Przetarg dotyczący Waldemara Czerewatego w upadłości VI GUp 7/17 – NIE OTWIERAĆ” winny wpłynąć do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do dnia 12 lutego 2018 r. listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, bądź  winny być złożone w biurze podawczym Sądu. Liczy się data wpływu do Sądu.

12). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 13:30,  ul. Słowackiego 11A, 58-300 Wałbrzych, sala nr 102.

13). W pierwszej części przetargu dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego – Komisarza.

14). Do części drugiej przetargu (aukcja) zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli oferty z najwyższą oferowaną ceną nabycia, a także oferenci, którzy złożyli drugą i trzecią co do wysokości oferowaną cenę nabycia.

15). Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1 % najwyższej oferowanej w toku przetargu pisemnego ceny nabycia zaokrąglonej do pełnych tysięcy złotych w górę.

16). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

17). Aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, o których mowa w punkcie 14 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nieobecności oferenta wiążącą będzie jego oferta pisemna.

18). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo na posiedzenie wskazane w pkt. 12 niniejszych warunków przetargu osoby albo osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu.

19). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku przetargu pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji. Przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą.

20). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, wybór ten będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego – Komisarza. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty Sędzia – Komisarz wyda na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty i przeprowadzono aukcję. Sędzia – Komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W tym przypadku postanowienie o wyborze ofert będzie podlegać obwieszczeniu.

21). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Opinia o wartości nieruchomości

2018_W_004 – BIMICOR – przetarg – WARUNKI

 

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości – domu mieszkalnego w Jedlinie – Zdrój – II postępowanie

20170203_105530Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Elżbiety Idryjan w upadłości, zam. ul. Piastowska 60, 58-330 Jedlina – Zdrój

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 02 października 2017 r. sygn. VI GUp 1/17 (of), Syndyk masy upadłości Elżbiety Idryjan w upadłości, zam. ul. Piastowska 60, 58-330 Jedlina – Zdrój sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jedlinie – Zdrój, ul. Piastowska 60, składającej się z działki gruntu nr 142 o powierzchni 0,0346 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o kubaturze 526 m3 oraz budynkiem niemieszkalnym o kubaturze 94,5 m3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00000958/9

— na następujących warunkach:

1). sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak mnie mniejszą niż 125.696,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100),

2). oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – postępowanie na sprzedaż nieruchomości Elżbiety Idryjan, sygn. akt VI GUp 1/17 należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r. na adres Kancelarii Syndyka: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – liczy się data wpływu,,

3). oferent powinien w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości:

Elżbieta Idryjan w upadłości
ul. Piastowska 60
58-330 Jedlina – Zdrój
Nr rachunku: 38 1090 2590 0000 0001 3407 2131,

4). oferta powinna zawierać:

  1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
  2. oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,
  3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
  4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
  5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
  7. dowód wpłaty wadium,

5). oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

6). rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2018 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka,

7). wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

8). cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem,

9). wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

10). jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

11). koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

12). kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,

13). w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

14). zastrzega się prawo do odwołania postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 2018_W_001 – BIMICOR – II postępowanie z wolnej ręki – WARUNKI

Operat szacunkowy Idryjan Elżbieta

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Jarosława Kawki

sunroof-sony-center-1217242Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 11 grudnia 2017 r. Sygn. akt VI GU 206/17, w sprawie z wniosku Jarosława Kawki

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Jarosława Kawki, zamieszkałego w Wałbrzychu przy ul. Malczewskiego 10/67, PESEL 61032410737

I. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna;

V. wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza;

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 102/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Jarosława Kawki z dnia 11.12.2017 r.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Sławomira Ciszewicza w upadłości

krs

Syndyk masy upadłości Sławomira Ciszewicza w upadłości, zam. Ul. Głuszycka 35/9, 58-308 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 71/17) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183/2017 w dniu 21 września 2017 r. pod pozycją nr 35410.

 

monitor_2017_183 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Sławomira Ciszewicza

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Sławomira Ciszewicza w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Sławomira Ciszewicza w upadłości, zam. Ul. Głuszycka 35/9, 58-308 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 71/17) informuje, iż w  dniu 27 września 2017 r. na podstawie art. 306 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t.j.) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Anny Wrzalik w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Anny Wrzalik w upadłości, zam. Wojciechowice 65, 57-300 Kłodzko (sygn. akt VI GUp 37/17) informuje, iż w  dniu 18 maja 2017 r. na podstawie art. 306 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t.j.) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Spółki z o.o. „Honesty” w upadłości

krs

Syndyk masy upadłości Spółki z o.o. „HONESTY” w upadłości, ul. Gdańska 10/3, 58-300 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 54/17) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128/2017 w dniu 05 lipca 2017 r. pod pozycją nr 25941.

 

monitor_2017_128 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Honesty Sp. z o.o.

 

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Józefa Żygadło

krs

Syndyk masy upadłości Józefa Żygadło w upadłości, zam. Ul. Kościuszki 25, 58-230 Niemcza (sygn. akt VI GUp 63/17) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 159/2017 w dniu 18 sierpnia 2017 r. pod pozycją nr 31466.

 

monitor_2017_159 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Józefa Żygadło

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużnika Józefa Żygadło w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Józefa Żygadło w upadłości, zam. Ul. Kościuszki 25, 58-230 Niemcza (sygn. akt VI GUp 63/17) informuje, iż w  dniu 24 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 306 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t.j.) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Urszuli Tomczuk

krs

Syndyk masy upadłości Urszuli Tomczuk w upadłości, zam. Ul. Mickiewicza 4/4, 57-410 Ścinawka Średnia (sygn. akt VI GUp 78/17) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 204/2017 w dniu 20 października 2017 r. pod pozycją nr 39268.

 

monitor_2017_204 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Urszuli Tomczuk

 

Print Friendly