Zatwierdzenie listy wierzytelności

notatnikSyndyk masy upadłości Zygmunta i Urszuli Augustyn w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów (sygn. akt VI GUp 16/16), informuje, iż Postanowieniem Sedziego – Komisarza z dnia 30 stycznia 20178 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności Zygmunta Augustyn i Urszuli Augustyn.

Print Friendly

Sporządzenie II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Starzyk

chess-1223873Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój  (sygn. akt VI GUp 36/15 (of)) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2017 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza drugą uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 0,00 zł
IV 2.913,17 zł
V 0,00 zł
RAZEM 2.913,17 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Zakończenie postępowania upadłościowego Edyty i Zbigniewa Tomczak

start-1338609Syndyk masy upadłości Edyty i Zbigniewa Tomczak, zam. ul. Spółdzielcza 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn akt VI GUp 33/15 (of)) informuje, iż Postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 05 grudnia 2016 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli Pani Edyty Tomczak i Pana Zbigniewa Tomczak stało się prawomocne w dniu 20 grudnia 2016 r.

Syndyk informuje, iż uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

 

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Kani

blank-form-1183293Syndyk masy upadłości Aleksandry Kani w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Akacjowa 12/1/2, 57-402 Nowa Ruda (sygn. akt VI GUp 4/16 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 09 stycznia 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

 

Print Friendly

Postępowanie na sprzedaż maszyn szwalniczych oraz pozostałego wyposażenia

20160627_130344Warunki sprzedaży z wolnej ręki
składników majątku upadłej Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 10 stycznia 2017 r. Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego – Spółki ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice

Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku upadłego w postaci środków trwałych, wyposażenia i pozostałych ruchomości.

Pełen spis przedmiotu postępowania można pobrać pod tym adresem:
—> kliknij <—

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). sprzedaży podlegają ruchomości wymienione w kolumnie nr III powyżej łącznie, bądź odrębnie, w ilości określonej kolumną nr V powyżej, za cenę netto określoną kolumną 7. Syndyk zastrzega pierwszeństwo w rozpoznaniu ofert na zakup całości przedmiotu postępowania.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę netto.

3). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 10% ceny proponowanej w ofercie.

Oznaczenie rachunku:

”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38 58-160 Świebodzice
Nr rachunku: 92 1090 2590 0000 0001 3296 4486

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

  1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
  2. oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot – z wyodrębnieniem ceny za poszczególne składniki majątku,
  3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
  4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
  5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
  7. dowód wpłaty wadium.

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż składników majątku upadłego – ”STEILMANN” Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 07 lutego 2017 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

8). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2017 r., godz. 10:00 w miejscu: Wałbrzych, ul. Antka Kochanka 26 w obecności wszystkich zainteresowanych.

9). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

10). Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy syndyk potwierdzi na piśmie,

11). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

12). Wadium złożone przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

13). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży w terminie 14 dni traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

14). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

15). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży.

16). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

17). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Daniel Tyzenhauz (731 220 244), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2017_W_004 – Bimicor – obwieszczenie o sprzedaży pozostałego wyposażenia – WARUNKI
2017_W_004 – Bimicor – obwieszczenie o sprzedaży pozostałego wyposażenia – SKAN GAZETY

 

Print Friendly

IV Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 41/10

DSCN5629

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku upadłego Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 06 listopada 2015 r. Sygn akt VI GUp 4/15 Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych.

Przedmiotem sprzedaży łącznej jest nieruchomość – lokal mieszkalny położony przy ul. Wrocławskiej 41/10 w Wałbrzychu o łącznej powierzchni 66 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00038549/4 oraz udział w wysokości 1400/10000 w prawie użytkowania wieczystego w działce gruntu zabudowanej budynkiem, położonej przy ul. Wrocławskiej 41 w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041536/4.

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej.

2). Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę w trakcie ustnej licytacji (aukcji).

3). Sprzedaż dokonywana będzie na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę, która nie będzie niższa niż 55.000,00 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

4). Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej wpłacić na rzecz masy upadłości wadium w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych, 00,100). Wadium płatne będzie gotówką, przed rozpoczęciem aukcji.

5). Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

6). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo w miejscu i o godzinie przeprowadzenia aukcji oferenta albo osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu,

7). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

8). Do licytacji zostaną dopuszczeni wszyscy zainteresowani spełniający warunki opisane w punktach 4 – 7 powyżej, przy czym:

a). ceną wywołania w toku ustnej licytacji (aukcji) jest kwota 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100);

b). postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych, 00/100),

d). czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: 02 lutego 2017 r., godzina 11:00, ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych

e). licytację poprowadzi Syndyk masy upadłości.

9). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości – przed zawarciem aktu notarialnego.

10). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

11). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w terminie 1 miesiąca od dnia wyboru jego oferty traci wadium, a skutki postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty wygasają.

12). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Daniel Tyzenhauz (731 220 244), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Ogłoszenie w serwisie www.otodom.pl
2017_W_002 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki WROCŁAWSKA – WARUNKI – IV
2017_W_002 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki SKAN GAZETY
Rozkład mieszkania

 

 

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Alżbiety Idryjan

train-station-1217841Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 stycznia 2017 r. Sygn. akt VI GU 148/16, w sprawie z wniosku Elżbiety Idryjan

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Idryjan nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jedlinie – Zdroju przy ul. Piastowska 60, PESEL 84101401124,

II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz – Rybak,

V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego,

VI stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego – Dz.Urz.UE.I,Nr 160, str. 1).

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 1/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 12 stycznia 2017 r.

Print Friendly

Sporządzenie I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Starzyk

chess-1223873Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój  (sygn. akt VI GUp 36/15 (of)) informuje, iż pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza drugą uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W poszczególnych kategoriach Syndyk odpowiednio uznał:

Kategoria Łączna suma wierzytelności
I 0,00 zł
II 0,00 zł
III 0,00 zł
IV 2.913,17 zł
V 0,00 zł
RAZEM 2.913,17 zł

O terminie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Sporządzenie I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny EUROBUD

book-1421245Syndyk masy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą we Wrocławiu (50-421), ul. Na grobli 16A/122 informuje o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika (Sygn. akt VIII GUp 77/15). Lista została złożona do akt postępowania w dniu 16 stycznia 2017 r.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości – równiarki drogowej BAUKEMA – V postępowanie

Równiarka BAUKEMA 3Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomości dłużnika Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122,  50-421 Wrocław

I). Przedmiot sprzedaży

1). Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wyszczególniona w tabeli poniżej:

L.p. Nazwa Rok produkcji Typ/nr fabryczny Wartość (netto) Wysokość wadium/zadatku
1. Równiarka drogowa BAUKEMA 1983 334601 21.389,00 zł 2.100,00 zł

2). Cena wywoławcza wskazanej ruchomości wynosi 21.389,00 zł.

3). Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 693 034 043 bądź 731 220 244 lub 71 360 57 08, jak również mailowo: kancelaria@syndycy.eu.

II). Forma sprzedaży

1). Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych – Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 77/15 Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości należącej do dłużnika za cenę nie niższą niż wskazaną w punkcie I.2.

2). Sprzedaż przedmiotowych ruchomości z wolnej ręki odbędzie się w formie konkursu ofert – z zastrzeżeniem punktu V.

III). Sposób składania ofert

1). W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne z wyłączeniem syndyka i osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.233 t.j. ze zmianami) – dalej: p.u.i.n.

2). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia  08 lutego 2017 roku, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, Skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

3). Zawartość oferty:

a) jedna koperta z napisem: Sędzia Komisarz SSR Tomasz Poprawa,

b) druga koperta z napisem: Syndyk masy upadłości Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław – nie otwierać.

4). Oferty powinny być opatrzone sygnaturą akt: VIII GUp 77/15.

5). W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu.

6). Pisemna oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:

a). dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b). adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

c). oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie; w przypadku sprzedaży łącznej oferent winien określić proponowaną cenę sprzedaży oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży,

d). w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

e). wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

f). oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,

g). zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

h). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

i). numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku niewygrania konkursu,

j). dowód wpłaty wadium.

k). oświadczenie oferenta w przedmiocie zgody na częściowy wybór oferty – w przypadku oferty na zakup łączny przedmiotu postępowania.

7). Uczestnicy przetargu są związani złożoną ofertą do terminu wyłonienia nabywcy.

IV). Wadium

1). Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży ruchomości opisanej w pkt. I.1. jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100), na rachunek bankowy Grzegorza Troniny, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tronina Usługi Remontowo – Budowlane „EUROBUD” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 16A lok. 122, 50-421 Wrocław o numerze 65 1090 2590 0000 0001 3156 0121 z dopiskiem „Wadium VIII GUp 77/15”.

2). Termin wpłaty wadium upływa w dniu 08 lutego 2017 roku.

3). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy.

4). Wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone, na wskazany przez oferenta rachunek.

V). Wybór ofert

1). Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu
09 lutego 2017 roku o godzinie 10.00.

2). Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup opisanej w pkt. I.1 ruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty, Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną. W tym celu oferenci na podane przez nich adresy e-mail zostaną zaproszeni do licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu
10 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 na następujących warunkach:

a). cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b). licytacja odbywać się będzie przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w licytacji ustnej oraz głośne podanie oferowanej ceny,

c). oferta złożona w trakcie licytacji jest wiążąca do momentu złożenia oferty wyższej,

d). minimalna kwota postąpienia stanowi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100),

e). udziela się przybicia oferentowi, którego oferta po trzykrotnym jej powtórzeniu przez Syndyka pozostaje najwyższa.

3). W przypadku, w którym żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę pisemną zawierającą najwyższą cenę.

4). Z otwarcia ofert oraz licytacji ustnej syndyk sporządza protokół.

VI). Zawarcie umowy sprzedaży

1). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty.

2). Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości oferowaną kwotę (pomniejszoną o wpłacone wadium) najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

3). Na pisemny wniosek wygrywającego oferenta termin określony w punkcie VI.1 może zostać przesunięty, ale nie dłużej niż o tydzień.

4). Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty.

5). Wszelkie koszty sprzedaży ponosi nabywca (wygrywający oferent).

6). Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.

7). Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego zgodnie z unormowaniem art. 313 p.u.i.n.

VII). Informacje dodatkowe

1). Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

2). Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

3). W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

4). Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu oraz procedury sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby upadłego.

2017_W_003 – Regulamin sprzedaży ruchomości
2017_W_003 – BIMICOR – SKAN OGŁOSZENIA W GAZECIE WYBORCZEJ.PL

Print Friendly