Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 – III postępowanie

money-polish-1240406

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu,ul. Antka Kochanka 26

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 09 maja 2017 r. (Sygn akt VI GUp 23/13) Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26.

Przedmiotem sprzedaży łącznej bądź oddzielnej jest:

A). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu zabudowanego budynkiem warsztatowo – biurowym, nr 209/31, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 2314,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 2533/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

B). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu zabudowanego budynkami użytkowymi, nr 209/32, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1816,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1987/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

C). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/33, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 3760,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 4115/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;

D). prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/34, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1248,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1365/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek wymieniony wyżej w pkt A – D łącznie lub odrębnie.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, jednak nie niższą niż:

  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 204.155,00 zł (dwieście cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych, 00/100),
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 123.312,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwanaście złotych, 00/100),
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem C powyżej – 133.014,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące czternaście złotych, 00/100),
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem D powyżej – 69.762,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote, 00/100).

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ma sprzedaż w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

h). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,

i). potwierdzenie zapłaty wadium,

j). w przypadku oferty łącznej na zakup nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożone według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej nieruchomości pozostałych.”

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Brak oświadczenia o którym mowa w pkt 4 ppkt j), traktowany jest jako brak zgody na uznanie oferty za wiążącą jedynie w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku opisanym powyżej.

7). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Lesława Bartoszka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 12 czerwca 2017 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

8). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Zakład Remontowo – Budowlany BART-BUD Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Antka Kochanka 26,
58-300 Wałbrzych, numer rachunku: 40 1090 2271 0000 0005 8400 2608 wadium w wysokości:

  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 20.415,50 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta piętnaście złotych, 50/100);
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 12.331,20 zł (dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych, 20/100);
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem C powyżej – 13.301,40 zł (trzynaście tysięcy trzysta jeden złotych, 40/100);
  • w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem D powyżej – 6.976,20 zł (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć, 20/100),

do dnia 12 czerwca 2017 r.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2017 r., godz. 12:00 w miejscu: Wałbrzych, ul. Antka Kochanka 26 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

11). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty.

12). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

13). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

14). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.

15).  Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

16). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży wskazany jest w spisie udostępnionym przez Syndyka masy upadłości.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2017_W_023 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki III postępowanie – WARUNKI Post z 09.05.2017

Operat szacunkowy – podział Antka Kochanka – WYCIĄG

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Anny Wrzalik

krs

Syndyk masy upadłości Anny Wrzalik w upadłości, zam. Wojciechowice 65, 57-300 Kłodzko (sygn. akt VI GUp 37/17 (of)) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94/2017 z dnia 17 maja 2017 r. (poz. 18470).

 

monitor_2017_94 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Anny Wrzalik

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Krzysztofa Bogdana

krs

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Bogdana w upadłości, zam. ul. Blankowa 25/9, 58-316 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 24/17 (of)) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 63/2017 z dnia 30 marca 2017 r. (poz. 11528) oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. (poz. 14702) – w przedmiocie sprostowania.

monitor_2017_63 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Krzysztofa Bogdana

monitor_2017_77 – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Krzysztofa Bogdana (sprostowanie)

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jarosława Juckiewicza

04Syndyk masy upadłości PIWNICA JAROSŁAWNA Jarosław Juckiewicz, ul. Topolowa 25A, 58-309 Wałbrzych informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 48/16.

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się odpowiednio w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 96/2017 z dnia 19 maja 2017 r. (poz. 18954);

2). Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski z dnia 11 maja 2017 r., s. 7.

monitor_2017_96 – publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności

 

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Steilmann Sp. z o.o. w upadłości

almabud4Syndyk masy upadłości spółki pod firmą ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 35/16.

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się odpowiednio w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94/2017 z dnia 17 maja 2017 r. (poz. 18477);

2). Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski z dnia 11 maja 2017 r., s. 7.

 monitor_2017_94 – obwieszczenie o sporządzeniu LW

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Joanny Jakubczak

sunroof-sony-center-1217242Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 15 maja 2017 r. Sygn. akt VI GU 42/17, w sprawie z wniosku Joanny Jakubczak

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Joanny Jakubczaka, zamieszkałego w Boguszowie – Gorcach, przy ul. Mickiewicza 8/8, PESEL: 82073113683

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego;

V. wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza;

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 39/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie z dnia 15.05.2017 r. o ogłoszeniu upadłości Joanny Jakubczak

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Krzysztofa Jakubczaka

train-station-1217841Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 15 maja 2017 r. Sygn. akt VI GU 43/17, w sprawie z wniosku Krzysztofa Jakubczaka

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Krzysztofa Jakubczaka, zamieszkałego w Boguszowie – Gorcach, przy ul. Mickiewicza 8/8, PESEL: 76071215591

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego;

V. wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza;

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 40/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie z dnia 15.05.2017 r. o ogłoszeniu upadłości Krzysztofa Jakubczaka

Print Friendly

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości Anny Skoczylas

balance-1-1237361Syndyk masy upadłości Anny Skoczylas w upadłości, zam. ul. Prądzyńskiego 61/6, 58-100 Świdnica (Sygn akt VI GUp 75/16) informuje, iż w dniu 07 kwietnia 2017 r. sporządzony został operat szacunkowy ustalający wartość rynkową nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, w tym:

1). KW nr SW1D/00023123/7 – prawo własności nieruchomości gruntowej w Ostroszowicach, Powiat Dzierżoniowski, składająca się z działki nr 169/20 o powierzchni 2.646,00 m2 – tereny przemysłowe;

2). KW nr SW1D/00049199/8 – udział 12/100 w prawie własności nieruchomości w Ostroszowicach, Powiat Dzierżoniowski, składającej się z działki nr 169/19 o powierzchni 1.722,00 m2 – droga;

3). KW nr SW1D/49200/9 – udział 9/100 w prawie własności nieruchomości w Ostroszowicach, Powiat Dzierżoniowski, składającej się z działki gruntu nr 169/22 o powierzchni 146 m2 – tereny przemysłowe.

 

Print Friendly

Sporządzenie oddzielnych planów podziału ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład MU Anety i Jarosława Babireckich

sunroof-sony-center-1217242Syndyk masy upadłości Anety i Jarosława Babireckich w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko (VI GUp 22/15 (of)) informuje o sporządzeniu i przedłożeniu w dniu 15 maja 2017 r. oddzielnych planów podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości ‑ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Spółdzielczej 48/34 w Kłodzku o łącznej powierzchni 28,68 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093188/8.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Zatwierdzenie I uzupełniającej listy wierzytelności Jadwigi Starzyk

folders-1238026-1920x1280Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój (Sygn. Akt VI GUp 36/15 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 15 maja 2017 r. Sąd zatwierdził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly