Oferty pracy CERSANIT III S.A.

cersatnik 2Kancelaria Syndyka informuje, iż Spółka Akcyjna CERSANIT III z siedzibą w Wałbrzychu prowadzi rekrutację na stanowiska: „Automatyk” oraz „Elektromechanik”. Poniżej ogłoszenie rekrutującego.

CERSANIT III S.A. ogłasza rekrutację na stanowiska:

1). Automatyk (Kliknij aby pobrać ogłoszenie)

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w firmie
 • usuwanie problemów elektrycznych i elektronicznych – zapewnienie ciągłości produkcji

Czego oczekujemy od osób  zainteresowanych?

 • praktyczna znajomość automatyki
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność czytania schematów dokumentacji technicznej
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym 4-brygadowym
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie odpowiadające aktualnym wymaganiom rynkowym
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • szeroko rozbudowany fundusz socjalny dla pracowników i ich rodzin

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
rekrutacja.walbrzych@cersanit.com.pl
w temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska

 Prosimy o dopisanie klauzuli ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

2). Elektromechanik (Kliknij aby pobrać ogłoszenie)

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w firmie
 • usuwanie problemów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych – zapewnienie ciągłości produkcji
 • serwisowanie, przeglądy i konserwacja urządzeń

Czego oczekujemy od osób  zainteresowanych?

 • praktyczna znajomość elektromechaniki
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w utrzymaniu ruchu  w zakładzie produkcyjnym będzie dużym atutem
 • umiejętność czytania schematów dokumentacji technicznej będzie dużym atutem
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym 4-brygadowym
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie odpowiadające aktualnym wymaganiom rynkowym
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • szeroko rozbudowany fundusz socjalny dla pracowników i ich rodzin

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
  rekrutacja.walbrzych@cersanit.com.pl
  w temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska

   Prosimy o dopisanie klauzuli ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Print Friendly

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

moneySyndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany BART-BUD Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Antka Kochanka 26, 58-305 Wałbrzych (sygn akt VI GUp 23/13) informuje, iż w dniu 27 marca 2015 r. odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż:

a). prawa własności nieruchomości – działek gruntu nr 174/7 i 178/35, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, położonej w Wałbrzychu, ul. Makowa 8, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00030359/9.

b). prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – działki gruntu nr 338 o powierzchni 0,0019 ha, zabudowanej budynkiem garażu, wraz z prawem własności tego budynku, znajdującej się przy ul. Długiej w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00030807/5.

Do przetargu nie przystąpił żaden z oferentów. W związku z powyższym, Syndyk masy upadłości wystąpi do Sędziego – Komisarza w trybie art. 322 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) o wyrażenie zgody na sprzedaż z wolnej ręki składników majątku wchodzących w skład masy upadłości.

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17 (6 postępowanie)

Dom Batorego 3Warunki sprzedaży z wolnej ręki składników wchodzących w skład masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, ul. Stefana Batorego 17A

Na podstawie uchwały nr 15 Rady Wierzycieli Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, ul. Stefana Batorego 17A z dnia 05 grudnia 2014 r., podjętej zgodnie z brzmieniem art. 323 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n. – syndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny, ul. Batorego 17A (Sygn akt VI GUp 5/12) ogłasza:

postępowanie z wolnej ręki na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu numer 200/5, 200/6 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, położonych w Wałbrzychu przy ul. Stefana Batorego 17A, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00018773/7, wraz  z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 160 m2 (kubatura: 360 m3) stanowiącym odrębną nieruchomość,

za cenę nie niższą niż 332.233,00 zł
(słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote00/100).

1). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

2). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

3). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

4). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez Syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości (oznaczenie rachunku: WAMINO II Czesław Botwina i Halina Botwina, ul. Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych), numer rachunku: 51 1090 1522 0000 0001 1980 0543 wadium w wysokości 33.000,00 zł do dnia 07 maja 2015 r.

5). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

6). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez Syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania. W przypadku, w którym oferent składający najkorzystniejszą ofertę zostanie wykluczony z uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż, wiążącą staje się druga, najkorzystniejsza oferta na zakup.

7). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, Syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

8). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania nie niższą niż cena minimalna, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ofertowego w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 7 niniejszych warunków sprzedaży,

– zaświadczenie z banku o uiszczeniu wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości ul. Stefana Batorego 17A w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 07 maja 2015 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

11). Rozpoznanie ofert nastąpi w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A 58-300 Wałbrzych, w dniu 08 maja 2015 r., godz. 11:00, w obecności wszystkich zainteresowanych.

12). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

13). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu postępowania.

2015_W_061 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 5 postępowanie dom Batorego – WARUNKI

Print Friendly

Sporządzenie drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnej spółki jawnej P.H. DOMINO

nieruchomość 2 - ddSyndyk masy upadłości Spółki Jawnej PH DOMINO Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 Kłodzko informuje o:

1). sporządzeniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika

2). wystąpieniu do Sędziego – Komisarza z wnioskiem o dokonanie zmian na prawomocnej liście wierzytelności.

W stosunku do wierzycieli, którzy byli uwzględnieni na liście wierzytelności sporządzonej przed dniem uchylenia układu (08 lipca 2014 r.) Syndyk wystąpił o dokonanie zmian na liście, natomiast w zakresie nowych wierzycieli – zostali oni uwzględnieni na drugiej uzupełniającej liście wierzycieli, o której mowa powyżej.

Druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika obejmuje łączną kwotę wierzytelności w wysokości 217.494,49 zł, na którą składają się odpowiednio:

Kategoria

Łączna suma wierzytelności
I 1.714,26 zł
II 0,00 zł
III 178.298,80 zł
IV 29.100,36 zł
V 8.381,07 zł
RAZEM 217.494,49 zł

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Akt notarialny na sprzedaż majątku upadłej spółki z o.o. ALMABUD

domino - ddSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. Almabud w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 1 informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. został zawarty akt notarialny na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej we Włókach, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą SW1D/000046445/7.

Cena wywoławcza w postępowaniu przetargowym została wyznaczona na poziomie 22.000,00 zł, natomiast cena sprzedaży wyniosła 22.500,00 zł.

Syndyk informuje o przystąpieniu do sporządzenia oddzielnego planu podziału sumy uzyskanych ze sprzedaży rzeczy, na której ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe.

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17 (5 postępowanie)

Dom Batorego 1Warunki sprzedaży z wolnej ręki składników wchodzących w skład masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, ul. Stefana Batorego 17A (Sygn akt VI GUp 5/12)

Na podstawie uchwały nr 15 Rady Wierzycieli Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, ul. Stefana Batorego 17A z dnia 05 grudnia 2014 r., podjętej zgodnie z brzmieniem art. 323 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n. – syndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny, ul. Batorego 17A ogłasza:

postępowanie z wolnej ręki na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu numer 200/5, 200/6 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, położonych w Wałbrzychu przy ul. Stefana Batorego 17A, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00018773/7, wraz  z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 160 m2 (kubatura: 360 m3) stanowiącym odrębną nieruchomość,

za cenę nie niższą niż 382.233,00 zł
(słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote00/100).

1). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

2). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

3). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

4). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez Syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości (oznaczenie rachunku: WAMINO II Czesław Botwina i Halina Botwina, ul. Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych), numer rachunku: 51 1090 1522 0000 0001 1980 0543 wadium w wysokości 38.000,00 zł do dnia 01 kwietnia 2015 r.

5). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

6). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez Syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania. W przypadku, w którym oferent składający najkorzystniejszą ofertę zostanie wykluczony z uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż, wiążącą staje się druga, najkorzystniejsza oferta na zakup.

7). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, Syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

8). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania nie niższą niż cena minimalna, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ofertowego w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 7 niniejszych warunków sprzedaży,

– zaświadczenie z banku o uiszczeniu wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości ul. Stefana Batorego 17A w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 01 kwietnia 2015 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

11). Rozpoznanie ofert nastąpi w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A 58-300 Wałbrzych, w dniu 02 kwietnia 2015 r., godz. 11:00, w obecności wszystkich zainteresowanych.

12). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

13). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu postępowania.

2015_W_049 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 5 postępowanie dom Batorego – WARUNKI
2015_W_049 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 5 postępowanie dom Batorego – SKAN OGŁOSZENIA

Print Friendly

Informacja o wyniku aukcji

car 1 - ddSyndyk masy upadłości PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 Kłodzko informuje w dniu 05 marca 2015 r. o godz. 10:00 obyła się aukcja pojazdu Renault Master, nr rej. DZA 57HV, nr VIN: VF1FDCEH518977294. Ogłoszenie o warunkach zbycia ukazało się:

 • w dniu 26 lutego 2015 r., w Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski (strona 9);
 • w dniu 20 lutego 2015 r. w dzienniku – portalu internetowym www.syndycy.eu.

Więcej – patrz informacja o zamiarze zbycia.

Do licytacji przystąpił jeden oferent. Cena brutto wyniosła 300,00 zł. Jednocześnie Syndyk nadmienia, iż na pojeździe ustanowione było zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego, wobec czego Syndyk przystępuje do sporządzenia oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy, na której ustanowiono zabezpieczenie (Sygn akt VI GUp 12/14).

Print Friendly

Obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upałości

OLYMPUS DIGITAL CAMERASyndyk masy upadłości Spółki Jawnej MIRJAN M.J. Olendzcy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wojska Polskiego 14 informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 14/10.

Obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału ukazało się odpowiednio w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 04 marca 2015 r. nr MSiG 43/2015, poz. 2641 oraz w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym  – Gazeta Wyborcza (Dodatek Dolnośląski) w dniu 19 lutego 2015 r., str. 7.

MSiG 2015_43 – ostateczny plan podziału
GW – obwieszczenie ostateczny plan podziału

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Almabud Sp. z o.o.

almabud4Syndyk masy upadłości Spółki z o.o. Almabud w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 1 informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 4/14.

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się odpowiednio w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 04 marca 2015 r. nr MSiG 43/2015, poz. 2633 oraz w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym  – Gazeta Wyborcza (Dodatek Dolnośląski) w dniu 26 lutego 2015 r., str. 8.

GW – obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności
MSiG 2015_43 – obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności

Print Friendly

Wzór wniosku o wyłączenie mienia z masy upadłości

krsInformujemy, iż w dniach od 01 października 2013 r. do dnia dzisiejszego na stronie naszej kancelarii została przeprowadzona ankieta na temat oczekiwań w zakresie wzorów dokumentów w postępowaniu upadłościowym.

Oddano łącznie 49 głosów. Respondenci oddawali swoje głosy w sposób następujący:

1). Wzór wniosku o wyłączenie z masy upadłości – 18 głosów;
2). Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości – 12 głosów;
3). Wzór zgłoszenia wierzytelności – 10 głosów;
4). Wzór sprzeciwu do listy wierzytelności – 5 głosów;
5). Wzór zarzutów do planu podziału – 4 głosy.

W związku z powyższym, w dziale Wzory dokumentów w postępowaniach upadłościowych opublikowaliśmy wzór wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Tam też jest już opublikowany wzór zgłoszenia wierzytelności.

Kolejne wzory dokumentów sporządzimy w niedługim terminie.

Print Friendly