Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – domów mieszkalnych w Jaszkowej Dolnej

20160913_110739 (2)

Warunki sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marcina Piszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Piszczek Kamyk – Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane w upadłości, Jaszkowa Dolna 56, 57-312 Jaszkowa Dolna

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 maja 2017 r. sygn. akt VI GUp 54/16 Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości Marcina Piszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Piszczek Kamyk – Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane w upadłości, Jaszkowa Dolna 56, 57-312 Jaszkowa Dolna.

Przedmiotem sprzedaży łącznej, bądź odrębnej są:

  1. prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3298 ha, położonej w Jaszkowej Dolnej, składającej się z działki nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 112,44 m2 oraz z niezabudowanej działki nr 44 wraz z wyposażeniem – dla których to działek Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00019224/1
  2. prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2200 ha, położonej w Jaszkowej Dolnej, składającej się z działki nr 42/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 132,3 m2 wraz z wyposażeniem – dla której to działki Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00081607/5

— na następujących warunkach:

1). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż:

a).  210.176,00 złotych (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100) w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1., w tym cena wyposażenia 1.376,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100);

b). 408.256,00 złotych (słownie: czterysta osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych, 00/100) w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2., w tym cena wyposażenia 13.056,00 zł (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych, 00/100);

2). Szczegółowy opis przedmiotów sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości;

3). Składający ofertę winien, pod rygorem jej pominięcia wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium do dnia 14 sierpnia 2017 r. w wysokości:

a). 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych, 00/100) w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 1.,

b). 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100) w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2.,

Oznaczenie rachunku masy upadłości:

Marcin Piszczek w upadłości
Jaszkowa Dolna 56
57-312 Jaszkowa Dolna
Nr rachunku:
90 1090 2590 0000 0001 3328 3749

4). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

5). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty przez Sędziego – Komisarza, traci wadium, a skutki wyboru jego oferty wygasają.

6). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

7). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu przetargu, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b). oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

e). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

f). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

g). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

h). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

i). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania na sprzedaż,

j). potwierdzenie zapłaty wadium.

k). w przypadku oferty łącznej na zakup nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożonego według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej pozostałej nieruchomości.”

8). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9). Brak oświadczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt. k, traktowany jest jako brak zgody na uznanie oferty za wiążącą jedynie w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku opisanym powyżej.

10). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż dotyczące Marcina Piszczka w upadłości VI GUp 54/16 – NIE OTWIERAĆ” winny wpłynąć na adres Kancelarii Syndyka do dnia 14 sierpnia 2017 r. (liczy się data wpływu). Adres Kancelarii Syndyka:

Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców
dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński
Skrytka pocztowa 102
53-350 Wrocław 15

11). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka.

12). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania na sprzedaż i zaproponowanych cen nabycia.

13). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego – Komisarza.

14). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, a wybór oferty zatwierdzony w terminie 2 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty przez Sędziego – Komisarza.

15). Cena sprzedaży winna zostać zapłacona w całości do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej podpisaniem.

16). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 2017_W_036 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki – 2 nieruchomości – III postępowanie WARUNKI

 

Print Friendly

Rekrutacja do pracy w dziale rachunkowym

accounting-calculator-tax-return-1241873

Poszukujemy osoby do pracy w dziale rachunkowym. Do zakresu zadań należeć będzie:
1). prowadzenie ewidencji rachunkowych i podatkowych (pełne księgi, podatkowe księgi przychodów i rozchodów),
2). prowadzenie rozliczeń z pracownikami oraz kontrahentami,
3). właściwe porządkowanie dokumentów,
4). wykonywanie pozostałych czynności niezbędnych z punktu widzenia pracy kancelarii syndyków / nadzorców sądowych / zarządców.

Wymagamy:
1). wysokiej kultury osobistej, sprawności działania oraz komunikatywności,
2). bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i aplikacji pakietu MS Office,
3). zorientowania na pracę w zespole.

Warunki pracy:
1). zatrudnienie w kancelarii na terenie miasta Wrocławia,
2). podstawowy czas pracy: pełen etat,
3). zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Uwaga: 
Dopuszczamy możliwość zatrudnienia osoby po pierwszym stopniu studiów oraz osoby bez doświadczenia w pracy w księgowości pod warunkiem dużego ukierunkowania rozwojowego na pracę w dziale rachunkowym i chęci dynamicznego rozwoju.

Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV wraz ze wskazaniem oczekiwanego uposażenia proszę przesłać na adres: kancelaria@syndycy.eu do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu operatu szacunkowego nieruchomości Agnieszki Dobrychłop

krs

Syndyk masy upadłości Agnieszki Dobrychłop w upadłości, ul. Krasińskiego 30/7, 58-309 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 6/17 (of)) informuje, iż obwieszczenie o sporządzeniu operatu szacunkowego nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości ukazało się w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 121/2017 (5258), poz. 24698 w dniu 26 czerwca 2017 r. r.

MSiG – obwieszczenie o sporządzeniu operatu szacunkowego – monitor_2017_121

 

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności CEMPOL SA w upadłości

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości CEMPOL SA w upadłości, ul. Reja 4C, 58-304 Wałbrzych (Sygn. Akt VI GUp 40/16) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 czerwca 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności Jarosława Juckiewicza w upadłości

folders-1238026-1920x1280Syndyk masy upadłości PIWNICA JAROSŁAWNA Jarosław Juckiewicz, ul. Topolowa 25A, 58-309 Wałbrzych (Sygn. Akt VI GUp 48/16) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Połączenie spraw Joanny i Krzysztofa Jakubczaków do łącznego rozpoznania

signed-away-2-1549841Syndyk masy upadłości Joanny i Krzysztofa Jakubczaków, zam. ul. Mickiewicza 8/8, 58-370 Boguszów – Gorce informuje, iż Postanowieniem z dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy postanowił:

1). połączyć sprawę upadłościową prowadzoną wobec Krzysztofa Jakubczak ze sprawą upadłościową prowadzoną wobec Joanny Jakubczak, prowadzoną pod sygn. akt VI GUp 39/17 do łącznego rozpoznania pod sygn. akt VI GUp 39/17,

2). wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza,

3). wyznaczyć Syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego.

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności Spółki z o.o. Steilmann w upadłości

folders-1238026-1920x1280Syndyk masy upadłości ”STEILMANN” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice (Sygn. Akt VI GUp 35/16) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 07 czerwca 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Spółki z o.o. „Honesty”

goblet-of-coffee-1567990-1599x1198Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 czerwca 2017 r. Sygn. akt VI GU 77/17, w sprawie z wniosku Joanny Jakubczak

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość „Honesty” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu, adres: 58-300 Wałbrzychu, ul. Gdańska 10/3, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 362162

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza i zastępcę sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka,

V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińska,

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 54/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości „Honesty” Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – domów mieszkalnych w Jaszkowej Dolnej

20160913_110739 (2)

Warunki sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marcina Piszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Piszczek Kamyk – Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane w upadłości, Jaszkowa Dolna 56, 57-312 Jaszkowa Dolna

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 maja 2017 r. sygn. akt VI GUp 54/16 Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości Marcina Piszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Piszczek Kamyk – Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane w upadłości, Jaszkowa Dolna 56, 57-312 Jaszkowa Dolna.

Przedmiotem sprzedaży łącznej, bądź odrębnej są:

  1. prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3298 ha, położonej w Jaszkowej Dolnej, składającej się z działki nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 112,44 m2 oraz z niezabudowanej działki nr 44 wraz z wyposażeniem – dla których to działek Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00019224/1
  2. prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2200 ha, położonej w Jaszkowej Dolnej, składającej się z działki nr 42/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 132,3 m2 wraz z wyposażeniem – dla której to działki Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00081607/5

— na następujących warunkach:

1). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż:

a).  236.448,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych, 00/100) w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1., w tym cena wyposażenia 1.548,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem złotych, 00/100);

b). 459.288,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych, 00/100) w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2., w tym cena wyposażenia 14.688,00 zł (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, 00/100);

2). Szczegółowy opis przedmiotów sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości;

3). Składający ofertę winien, pod rygorem jej pominięcia wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium do dnia 14 lipca 2017 r. w wysokości:

a). 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych, 00/100) w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 1.,

b). 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100) w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2.,

Oznaczenie rachunku masy upadłości:

Marcin Piszczek w upadłości
Jaszkowa Dolna 56
57-312 Jaszkowa Dolna
Nr rachunku:
90 1090 2590 0000 0001 3328 3749

4). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

5). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty przez Sędziego – Komisarza, traci wadium, a skutki wyboru jego oferty wygasają.

6). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

7). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu przetargu, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

b). oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,

c). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

d). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

e). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

f). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

g). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

h). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

i). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania na sprzedaż,

j). potwierdzenie zapłaty wadium.

k). w przypadku oferty łącznej na zakup nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożonego według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej pozostałej nieruchomości.”

8). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9). Brak oświadczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt. k, traktowany jest jako brak zgody na uznanie oferty za wiążącą jedynie w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku opisanym powyżej.

10). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż dotyczące Marcina Piszczka w upadłości VI GUp 54/16 – NIE OTWIERAĆ” winny wpłynąć na adres Kancelarii Syndyka do dnia 14 lipca 2017 r. (liczy się data wpływu). Adres Kancelarii Syndyka:

Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców
dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński
Skrytka pocztowa 102
53-350 Wrocław 15

11). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka.

12). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania na sprzedaż i zaproponowanych cen nabycia.

13). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego – Komisarza.

14). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, a wybór oferty zatwierdzony w terminie 2 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty przez Sędziego – Komisarza.

15). Cena sprzedaży winna zostać zapłacona w całości do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej podpisaniem.

16). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

2017_W_032 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki – 2 nieruchomości – II postępowanie WARUNKI

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny dłużników Joanny Jakubczak i Krzysztofa Jakubczak

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Joanny i Krzysztofa Jakubczak, zam. ul. Mickiewicza 8/8, 58-370 Boguszów – Gorce, (sygn. akt VI GUp 39/17) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 r. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 ze zmianami) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

– w sprawie Joanny Jakubczak oraz w sprawie Krzysztofa Jakubczak.

 

Print Friendly