Ogłoszenie upadłości Marleny Ciach

sunroof-sony-center-1217242Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 05 marca 2018 r. Sygn. akt VI GU 17/18, w sprawie z wniosku Marleny Ciach

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika Marleny Ciach, zamieszkałej w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego 6/12, PESEL: 81091009464

I. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego;

V. wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza;

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 15/18.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Marleny Ciach z dnia 05 marca 2018 r.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności Krzysztofa Bogdana w upadłości

puzzles-1515715Syndyk masy upadłości Krzysztofa Bogdana w upadłości, zam. ul. Blankowa 25/9, 58-316 Wałbrzych informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 24/17 (of).

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50/2018 z dnia 12 marca 2018 r., pod pozycją nr 10661.

monitor_2018_50 – obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności Krzysztofa Bogdana

 

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości – domu mieszkalnego w Jedlinie – Zdroju – IV postępowanie

20170203_105530Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Elżbiety Idryjan w upadłości, zam. ul. Piastowska 60, 58-330 Jedlina – Zdrój

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 02 października 2017 r. sygn. VI GUp 1/17 (of), Syndyk masy upadłości Elżbiety Idryjan w upadłości, zam. ul. Piastowska 60, 58-330 Jedlina – Zdrój sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jedlinie – Zdrój, ul. Piastowska 60, składającej się z działki gruntu nr 142 o powierzchni 0,0346 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o kubaturze 526 m3 oraz budynkiem niemieszkalnym o kubaturze 94,5 m3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00000958/9

— na następujących warunkach:

1). sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak mnie mniejszą niż 94.272,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100),

2). oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – postępowanie na sprzedaż nieruchomości Elżbiety Idryjan, sygn. akt VI GUp 1/17 należy składać w terminie do dnia 20 marca 2018 r. na adres Kancelarii Syndyka: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – liczy się data wpływu,,

3). oferent powinien w terminie do dnia 20 marca 2018 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych, 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości:

Elżbieta Idryjan w upadłości
ul. Piastowska 60
58-330 Jedlina – Zdrój
Nr rachunku: 38 1090 2590 0000 0001 3407 2131,

4). oferta powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
 2. oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,
 3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
 4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
 5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
 7. dowód wpłaty wadium,

5). oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

6). rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2018 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka,

7). wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

8). cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem,

9). wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

10). jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

11). koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

12). kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,

13). w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

14). zastrzega się prawo do odwołania postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 2018_W_011 – BIMICOR – 2018_W_006 – BIMICOR – IV postępowanie z wolnej ręki – WARUNKI

Operat szacunkowy Idryjan Elżbieta

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 – IV postępowanie

money-polish-1240406

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, Antka Kochanka 26

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 09 maja 2017 r. Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26.

Przedmiotem sprzedaży łącznej bądź oddzielnej jest:

 1. prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/33, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 3760,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 4115/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną;
 2. prawo wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego, nr 209/34, obręb nr 0018 Biały Kamień, o powierzchni 1248,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 1365/10000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu niezabudowanego nr 209/30, obręb nr 0018 Biały Kamień stanowiącej drogę wewnętrzną

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

 1). Sprzedaży podlega majątek wymieniony wyżej w pkt A – B łącznie lub odrębnie.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, jednak nie niższą niż:

a). w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 114.012,00 zł (sto czternaście tysięcy dwanaście złotych, 00/100),

b). w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 59.796,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 00/100).

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

a). potwierdzenie zapłaty wadium,

b). oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3,

c). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ma sprzedaż w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

d). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

g). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

h). oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

i). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania na sprzedaż, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu z wykazaniem tego umocowania,

j). w przypadku oferty łącznej na zakup nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożone według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej nieruchomości pozostałych.”

5). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

6). Brak oświadczenia o którym mowa w pkt 4 ppkt j), traktowany jest jako brak zgody na uznanie oferty za wiążącą jedynie w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku opisanym powyżej.

7). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Lesława Bartoszka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 06 marca 2017 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

8). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Zakład Remontowo – Budowlany BART-BUD Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Antka Kochanka 26, 58-300 Wałbrzych, numer rachunku: 40 1090 2271 0000 0005 8400 2608 wadium w wysokości:

a). w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem A powyżej – 11.500,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych, 00/100);

b). w przypadku przedmiotu sprzedaży określonego punktem B powyżej – 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych, 00/100);

do dnia 06 marca 2018 r.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2018 r., godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

11). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty.

12). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

13). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

14). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postepowania.

15).  Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

16). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży wskazany jest w spisie udostępnionym przez Syndyka masy upadłości.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (693 034 043), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2018_W_032 – BIMICOR – postępowanie na sprzedaż nieruchomości – IV postępowanie WARUNKI

Operat szacunkowy – podział Antka Kochanka – WYCIĄG

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – domu mieszkalnego w Czarnym Borze (III postępowanie)

20170303_111951

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marzeny Kirzanowskiej w upadłości, zam. w Birmingham B24 9LG, 7 Holly Park Drive, Wielka Brytania

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 września 2017 r. sygn. akt VI GUp 12/17 Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 730 o powierzchni 954 m2, położonej w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 67, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 258,94 m2 oraz garażem o powierzchni 50 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00029913/1.

—na następujących warunkach:

 1. sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę nie niższą niż 231.200,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100),
 2. oferty nabycia składników majątku upadłego należy przesłać na adres Kancelarii Syndyka (Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15), do dnia 06 marca 2018 r. – liczy się data wpływu,
 3. oferent powinien w terminie do dnia 06 marca 2018 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 23.120,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych, 00/100). Oznaczenie rachunku: Marzena Kirzanowska w upadłości, nr rachunku: 50 1090 2590 0000 0001 3435 3506,
 4. oferta powinna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
  2. oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,
  3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
  4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
  5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
  7. dowód wpłaty wadium,
 5. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 5, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2018 r., o godzinie 12:30, w Kancelarii Syndyka, w obecności wszystkich zainteresowanych,
 7. wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego – komisarza,
 8. cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,
 9. wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,
 10. jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,
 11. koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,
 12. kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,
 13. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego,
 14. zastrzega się prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny – na każdym etapie.

2018_W_006 – BIMICOR – sprzedaż z wolnej ręki – III warunki
Operat szacunkowy nieruchomość KW numer SW1W/00029913/1

 

 

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości – domu mieszkalnego oraz działki gruntu w Domaszkowie

Dom Piędel 5 (wejście)

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości – prawa własności działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz niezabudowanej działki gruntu wchodzącymi w skład masy upadłości Anny Piędel w upadłości, zam. ul Polna 12, 57-522 Domaszków

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. akt VI GUp 19/17, Syndyk masy upadłości Anny Piędel w upadłości, zam. ul Polna 12, 57-522 Domaszków sprzeda z wolnej ręki nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości

— na następujących warunkach:

1). Przedmiotem sprzedaży łącznej bądź oddzielnej jest:

a). prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 848/2 o powierzchni 0,4008 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 145,90 m2 i garażem o pow. 21,90 m2

b). prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 848/1 o pow. 0,1752 ha

— położonych w Domaszkowie przy ul. Polnej 12, gmina Międzylesie, obręb Domaszków (AM-2), dla których to Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00047613/0.

2). Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż:

a). 224.100,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto złotych, 00/100) w przypadku przedmiotu sprzedaży opisanym w pkt 1 lit. a).;

b). 32.400,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych, 00/100) w przypadku przedmiotu sprzedaży opisanym w pkt 1 lit. b).

3). Oferent powinien w terminie do dnia 06 marca 2018 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium:

a). w przypadku przedmiotu sprzedaży opisanym w pkt 1 lit. a). w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100);

b). w przypadku przedmiotu sprzedaży opisanym w pkt 1 lit. b). w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

c). bądź w przypadku sprzedaży łącznej przedmiotów sprzedaży opisanych w pkt 1 lit. a). i b). w wysokości 25.000,00 zł

– na rachunek bankowy masy upadłości. Oznaczenie rachunku:

Anna Piędel w upadłości,
ul Polna 12
57-522 Domaszków
Nr rachunku: 67 1090 2590 0000 0001 3434 4761

4). Oferty nabycia składników majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – postępowanie na sprzedaż nieruchomości Anny Piędel, sygn. akt VI GUp 19/17 –  należy składać w terminie do dnia 06 marca 2018 r. na adres Kancelarii Syndyka: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – liczy się data wpływu,

5). Oferta powinna zawierać:

a). dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b). oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,

c). w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

d). wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

e). zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

f). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,

g). dowód wpłaty wadium,

h). w przypadku oferty łącznej na zakup nieruchomości – ewentualne oświadczenie, iż łączna oferta na zakup nieruchomości jest wiążąca również w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku, w którym ujawniona zostanie korzystniejsza oferta na zakup jakiejkolwiek z nieruchomości będących przedmiotem oferty, złożonego według następującego wzoru: „Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty korzystniejszej na zakup którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej oferty, oferta przeze mnie złożona staje się wiążąca w części dotyczącej pozostałej nieruchomości.”

6). Brak oświadczenia, o którym mowa w pkt 5 ppkt. h, traktowane będzie jako brak zgody na uznanie oferty za wiążącą jedynie w części dotyczącej odrębnych nieruchomości w przypadku opisanym powyżej.

7). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 5, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

8). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2018 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka, w obecności wszystkich zainteresowanych,

9). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, wybór wymaga zatwierdzenia Sędziego – Komisarza,

10). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed sprzedażą,

11). Wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

12). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

13). Koszty sprowadzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

14). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,

15). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

16). Zastrzega się syndykowi prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia na jakimkolwiek etapie bez podania przyczyny.

17). Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości dr Michał Błaszczyszyn pod numerem telefonu 662 373 882 bądź Pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński pod numerem telefonu 693 034 043.

 

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Spółki z o.o. „Honesty”

book-1558780Syndyk masy upadłości Spółki z o.o. „HONESTY” w upadłości, ul. Gdańska 10/3, 58-300 Wałbrzych (Sygn. Akt VI GUp 54/17) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 01 lutego 2018 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności Waldemara Czerewatego w upadłości

puzzles-1515715Syndyk masy upadłości Waldemara Czerewatego w upadłości, zam. Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 7/17 (of).

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 24/2018 z dnia 02 lutego 2018 r. pod pozycją nr 4970.

monitor_2018_24 – obwieszczenie o sporządzeniu LW Waldemar Czerewaty

 

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności Anny Piędel w upadłości

puzzles-1515715Syndyk masy upadłości Anny Piędel w upadłości, zam. ul Polna 12, 57-522 Domaszków informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 19/17 (of).

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 24/2018 z dnia 02 lutego 2018 r. pod pozycją nr 4990.

monitor_2018_24 – obwieszczenie o sporządzeniu LW Piędel Anna

 

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu, ul. Krasińskiego – II postępowanie

Page0001Warunki sprzedaży z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Dobrychłop w upadłości, ul. Krasińskiego 30/7, 58-309 Wałbrzych

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 27 września 2017 r. sygn. akt VI GUp 6/17 (of), zmienionego Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 10 stycznia 2018 r. Syndyk masy upadłości Agnieszki Dobrychłop w upadłości, ul. Krasińskiego 30/7, 58-309 Wałbrzych sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – prawo własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krasińskiego 30/7 w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VII Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00052842/2 wraz z udziałem 915/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VII Gospodarczy prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00017503/7.

—na następujących warunkach:

1). sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak mnie mniejszą niż 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100);

2). oferty nabycia składników majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – postępowanie na sprzedaż nieruchomości Agnieszki Dobrychłop, sygn. akt VI GUp 6/17 należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. na adres Kancelarii Syndyka: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – liczy się data wpływu,

3). oferent powinien w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100). Oznaczenie rachunku:

Agnieszka Dobrychłop w upadłości
ul. Krasińskiego 30/7
58-309 Wałbrzych
Nr rachunku: 74 1090 2590 0000 0001 3421 0193

4). oferta powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
 2. oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,
 3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
 4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
 5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
 7. dowód wpłaty wadium,

5). oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

6). rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka,

7). wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

8). cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem,

9). wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

10). jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

11). koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

12). kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,

13). w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

14). zastrzega się prawo do odwołania postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy wartości nieruchomości

 2018_W_005 – BIMICOR – II postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki – WARUNKI

 

Print Friendly