Warunki przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu

OBWIESZCZENIE
o sprzedaży składnika majątku Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych.

postit-note-for-sale-1427182Zgodnie z warunkami przetargu zatwierdzonymi przez Sędziego – Komisarza Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 4/15 z dnia 24 września 2015 r. Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg polegający  na wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 320, 321 i 322 Prawa upadłościowego i naprawczego na sprzedaż składnika majątku Elżbiety Ruteckiej w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Wrocławska 41/10, 57-309 Wałbrzych.

1). Przedmiotem sprzedaży łącznej jest:

a). Prawo własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wrocławskiej 41/10 w Wałbrzychu o łącznej powierzchni 66 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00038549/4;

b). udział w wysokości 1400/10000 w prawie użytkowania wieczystego w działce gruntu zabudowanej budynkiem, położonej przy ul. Wrocławskiej 41 w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041536/4.

2). Sprzedaż nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego może nastąpić za cenę nie niższą niż 110.880,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych, 00/100).

3). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży udostępniony jest przez syndyka masy upadłości.

4). Przetarg jest dwuczęściowy i ma w pierwszej części charakter pisemny (ofertowy) zaś w drugiej części ustny (aukcja).

5). Składający ofertę winien wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości 89 1090 2590 0000 0001 3073 9651 wadium w wysokości 11.088,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemdziesiąt osiem, 00/100) w terminie do dnia 19 października 2015 r.

6). Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w pkt. 18 z winy oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zatwierdzenia wyboru oferty.

7). Oferta winna zawierać:

– pełne dane oferenta – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);

– aktualny wypis z KRS lub z ewidencji podmiotów gospodarczych, wskazanie numerów NIP i REGON (w przypadku przedsiębiorców);

– oferowaną cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza;

– dowód wpłaty wadium;

– oświadczenie o zobowiązaniu nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc.;

– podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta;

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

8). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta przetargowa sygn. akt VI GUp 4/15(of) – nie otwierać” winny wpłynąć do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do dnia 19 października 2015 r., listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, bądź w biurze podawczym Sądu.

9). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 20 października 2015 r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, sala nr 19 w obecności Sędziego – Komisarza i przybyłych oferentów.

10). W pierwszej części przetargu dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego – Komisarza.

11). Do części drugiej przetargu (aukcja) zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli oferty z najwyższą oferowaną ceną nabycia, a także oferenci, którzy złożyli drugą i trzecią co do wysokości oferowaną cenę nabycia.

12). Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1 % najwyższej oferowanej w toku przetargu pisemnego ceny nabycia zaokrąglonej do pełnych tysięcy złotych w górę.

13). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

14.) Aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, o których mowa w pkt. 11 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nieobecności oferenta wiążącą będzie jego oferta pisemna.

15). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo na posiedzenie wskazane w pkt. 9 niniejszych warunków przetargu osoby albo osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu.

16). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku przetargu pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji. Przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą.

17). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, wybór ten będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego – Komisarza. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia komisarz wyda na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty i przeprowadzono aukcję. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W tym przypadku postanowienie o wyborze ofert będzie podlegać obwieszczeniu.

18). Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę oraz uregulować wszystkie ewentualne pozostałe zobowiązania względem masy upadłości.

19). Zastrzega się syndykowi prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia na jakimkolwiek etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

2015_W_043 – BIMICOR – ogłoszenie do prasy – SKAN OGŁOSZENIA

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności Spółki z o.o. „SPORT – EXPERT” w upadłości likwidacyjnej

krsSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. „SPORT – EXPERT” w upadłości likwidacyjnej, ul. Tenisowa 18, 53-033 Wrocław (Sygn. Akt VIII GUp 18/15) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 15 września 2015 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt postępowania 13 sierpnia 2015 r.

Nie wniesiono żadnego sprzeciwu do listy wierzytelności.

Print Friendly

Połączenie spraw Anety Babireckiej i Jarosława Babireckiego do łącznego rozpoznania

signed-away-2-1549841Syndyk masy upadłości Anety i Jarosława Babireckich w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. Spółdzielcza 48/34, 57-300 Kłodzko informuje, iż w dniu 22 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy postanowił połączyć sprawę Jarosława Babireckiego (sygn. akt VI GUp 23/15) do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą Anety Babireckiej (sygn. akt VI GUp 22/15) i prowadzić ją w dalszym ciągu pod sygnaturą VI GUp 22/15.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości i plan likwidacyjny Jadwigi Starzyk

puzzle-piece-1532151

Syndyk masy upadłości Jadwigi Starzyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Równoległa 11A/11, 58-310 Szczawno – Zdrój (Sygn. akt VI GUp 36/15) informuje, iż pismem z dnia 29 września 2015 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,

2). Oszacowanie wartości masy upadłości,

3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków.

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności

view-1197304Syndyk masy upadłości Beaty Cygnarowicz – Majchrzak w upadłości likwidacyjnej, zam. ul. J. Kusocińskiego 1/8, 57-300 Kłodzko informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności (Sygn akt VI GUp 3/15)).

Obwieszczenia ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 187/2015 z dnia 25 września 2015 r, poz. 14407.

MSiG 2015_187 – LW

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości i plan likwidacyjny Kazimierza Łosia

puzzles-1515715

Syndyk masy upadłości Kazimierza Łosia w upadłości likwidacyjnej, ul. Okrężna 13, 57-220 Ziębice (Sygn. akt VI GUp 35/15) informuje, iż pismem z dnia 23 września 2015 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,

2). Oszacowanie wartości masy upadłości,

3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków.

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości i plan likwidacyjny Zbigniewa Tomczak

chess-1223873

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Tomczak w upadłości likwidacyjnej, ul. Spółdzielcza 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn. akt VI GUp 34/15) informuje, iż pismem z dnia 23 września 2015 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,

2). Oszacowanie wartości masy upadłości,

3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków.

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości i plan likwidacyjny Edyty Tomczak

maze-1236395

Syndyk masy upadłości Edyty Tomczak w upadłości likwidacyjnej, ul. Spółdzielcza 1/8, 57-300 Kłodzko (Sygn. akt VI GUp 33/15) informuje, iż pismem z dnia 23 września 2015 r.  złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,

2). Oszacowanie wartości masy upadłości,

3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków.

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości

ship-log-book-1563951Syndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL – MEBLE, ul. XXV-Lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa (Sygn akt VI GUp 20/13) informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości.

Obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym ukazało się w Gazecie Wyborczej – dodatku dolnośląskim z dnia 25 sierpnia 2015 r., str. 7 oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 22 września 2015 r. (MSiG 184 (4815)), poz. 14148).

MSiG – ostateczny plan podziału
GW – ostateczny plan podziału

Print Friendly

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości – domu mieszkalnego w Wałbrzychu

Warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26

krsNa podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 10 kwietnia 2015 r. (Sygn akt VI GUp 23/13) Syndyk masy upadłości ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości – działek gruntu nr 174/7 i 178/35, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, położonej w Wałbrzychu, ul. Makowa 8, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00030359/9.

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Sprzedaży podlega majątek opisany wyżej.

2). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, jednak nie niższą niż 345.800,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych, 00/100);

Podana cena jest ceną netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.

3). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

4). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania nie niższą niż cena minimalna, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ofertowego w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 3 niniejszych warunków sprzedaży,

– potwierdzenie zapłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości Lesława Bartoszka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 05 października 2015 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Makowa 8, 58-306 Wałbrzych, numer rachunku: 79 1090 2271 0000 0001 1385 5322 wadium w wysokości 34.580,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych, 00/100) do dnia 05 października 2015 r.

7). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

8). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06 października 2015 r., godz. 10:00 w miejscu: Wałbrzych, ul. Makowa 8 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

9). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty.

10). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem.

11). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

12). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium, a skutki wyboru oferty wygasają.

13).  Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2015_W_197 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 4 postępowanie MAKOWA – WARUNKI
2015_W_197 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 4 postępowanie MAKOWA – SKAN OGŁOSZENIA

Print Friendly