Wzór wniosku o wyłączenie mienia z masy upadłości

krsInformujemy, iż w dniach od 01 października 2013 r. do dnia dzisiejszego na stronie naszej kancelarii została przeprowadzona ankieta na temat oczekiwań w zakresie wzorów dokumentów w postępowaniu upadłościowym.

Oddano łącznie 49 głosów. Respondenci oddawali swoje głosy w sposób następujący:

1). Wzór wniosku o wyłączenie z masy upadłości – 18 głosów;
2). Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości – 12 głosów;
3). Wzór zgłoszenia wierzytelności – 10 głosów;
4). Wzór sprzeciwu do listy wierzytelności – 5 głosów;
5). Wzór zarzutów do planu podziału – 4 głosy.

W związku z powyższym, w dziale Wzory dokumentów w postępowaniach upadłościowych opublikowaliśmy wzór wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Tam też jest już opublikowany wzór zgłoszenia wierzytelności.

Kolejne wzory dokumentów sporządzimy w niedługim terminie.

Print Friendly

Przetarg na sprzedaż majątku upadłej dłużnej spółki z o.o. Almabud

kalendarz1Syndyk masy upadłości Spółki z o.o. Almabud w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 1 informuje, iż w dniu 23 lutego 2015 r. na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu (Sygn akt VI GUp 4/14) odbył się przetarg na sprzedaż majątku upadłej dłużnej spółki z o.o. w postaci nieruchomości rolnej niezabudowanej, składającej się z działki gruntu nr 214/8, położonej w miejscowości Włóki, gmina Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00046445/7.

Cena wywoławcza wynosiła 20.000,00 zł. netto. Sędzia – Komisarz zatwierdził wybór oferty, dokonany przez Syndyka masy upadłości w kwocie 22.500,00 zł netto.

Ostatecznie Syndyk przystępuje do zawarcia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości. Po zawarciu aktu notarialnego Syndyk sporządzi oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy, albowiem na nieruchomości ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe w postaci hipotek.

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu Renault Master

20141218_130237Warunki postępowania na sprzedaż

Syndyk masy upadłości PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 Kłodzko na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 09 lutego 2015 r. Sygn. akt VI GUp 12/14 sprzeda z wolnej ręki samochód ciężarowy Renault Master 2.5 D, rok prod. 1998, nr rej. DZA 57HV, nr VIN: VF1FDCEH518977294

– za cenę brutto nie niższą niż 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). W cenę wliczony podatek od towarów i usług 23 %.
1). Sprzedaż nastąpi w drodze aukcji, na rzecz oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, jednak nie niższą od ceny minimalnej. Postąpienie w toku aukcji wynosi 50,00 zł.

2). Przed przystąpieniem do aukcji, każdy oferent zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) pod rygorem niedopuszczenia do udziału w aukcji.

3). Zadatek podlega zaliczeniu na cenę nabycia, z tym że przepada on w razie braku zapłaty ceny nabycia w terminie.
4). Cena nabycia winna zostać uiszczona w całości w dniu zawarcia umowy sprzedaży (dniu aukcji – bezpośrednio po wyborze oferty).

5). W razie braku zapłaty ceny sprzedaży w całości zgodnie z punktem 4, wybór oferty przestaje wiązać, a wpłacony zadatek przepada na rzecz masy upadłości; w takim przypadku Syndyk może zdecydować o zawarciu umowy sprzedaży z oferentem, który złożył drugą najkorzystniejszą ofertę – za cenę przez niego zaoferowaną, z zachowaniem niniejszych warunków zbycia.

6). Wybór oferty i zawarcie umowy sprzedaży, po skutecznym spełnieniu warunków z punktu 4, Syndyk potwierdzi na piśmie. Nabywca jest zobowiązany do odbioru przedmiotu sprzedaży w dniu aukcji.

7). Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.

8). Wyłącza się rękojmię za wady przedmiotu sprzedaży.

9). Termin aukcji: 05 marca 2015 r., godz. 10:00. Miejsce aukcji: Zakład Mechaniki Pojazdowej Ossowski, ul. Komandorska 7-11, 50-021 Wrocław

10). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2015_W_025 – BIMICOR – WARUNKI sprzedaży
2015_W_025 – BIMICOR – OGŁOSZENIE GW.pdf

 20141218_130237 20141218_130221 20141218_130257 20141218_130312

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości

newsSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58a informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 lutego 2014 r. (Sygn. akt VI GUp 8/12) Sąd zatwierdził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Nie wniesiono zarzutów przeciwko planowi ostatecznego podziału.

Print Friendly

Zatwierdzenie II uzupełniającej listy wierzytelności

jcb 3cxSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 12 lutego 2015 r. Sygn. akt VI GUp 8/12 Sąd zatwierdził II uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika, która została złożona do akt w dniu 12 stycznia 2014 r.

Nie wniesiono żadnych zarzutów do uzupełniającej listy wierzytelności.

Print Friendly

Zatwierdzenie II uzupełniających list wierzytelności

krsSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 11 lutego 2015 r. Sygn akt VI GUp 5/12 Sąd zatwierdził drugie uzupełniające listy wierzytelności sporządzone w postępowaniach upadłościowych dłużników, które zostały złożone do akt postępowania w dniu 10 grudnia 2014 r.

Nie wniesiono żadnych zarzutów do uzupełniających list wierzytelności.

Print Friendly

Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości

nieruchomość 2 - ddSyndyk masy upadłości Spółki Jawnej MIRJAN M.J. Olendzcy w upadłości likwidacyjnej, ul. Wojska Polskiego 14, 58-160 Świebodzice informuje o sporządzeniu i przedłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (Sygn. akt VI GUp 14/10). W toku postępowania upadłościowego syndyk złożył i wykonał oddzielne plany podziału:


a). sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1S/00030134/3, będącej nieruchomością zabudowaną (suma do podziału: 20.805,11 zł);
b). sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1S/00025960/4, będącej nieruchomością zabudowaną (suma do podziału: 520.614,75 zł).

Ostatecznie, syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości określając, iż dotyczy on wierzytelności I kategorii, realizowanych w wysokości 30,79 %.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17 (4 postępowanie)

Dom Batorego 1Warunki sprzedaży z wolnej ręki składników wchodzących w skład masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, ul. Stefana Batorego 17A (Sygn akt VI GUp 5/12).

Na podstawie uchwały nr 15 Rady Wierzycieli Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, ul. Stefana Batorego 17A z dnia 05 grudnia 2014 r., podjętej zgodnie z brzmieniem art. 323 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n. – syndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny, ul. Batorego 17A ogłasza:

postępowanie z wolnej ręki na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu numer 200/5, 200/6 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, położonych w Wałbrzychu przy ul. Stefana Batorego 17A, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00018773/7, wraz  z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 160 m2 (kubatura: 360 m3) stanowiącym odrębną nieruchomość,

za cenę nie niższą niż 432.233,00 zł
(słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote,  00/100).

1). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

2). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

3). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.

4). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez Syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości (oznaczenie rachunku: WAMINO II Czesław Botwina i Halina Botwina, ul. Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych), numer rachunku: 51 1090 1522 0000 0001 1980 0543 wadium w wysokości 43.000,00 zł do dnia 06 marca 2015 r.

5). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

6). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesięcznym od dnia wyboru jego oferty przez Syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania. W przypadku, w którym oferent składający najkorzystniejszą ofertę zostanie wykluczony z uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż, wiążącą staje się druga, najkorzystniejsza oferta na zakup.

7). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, Syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

8). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania nie niższą niż cena minimalna, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania ofertowego w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 7 niniejszych warunków sprzedaży,

– zaświadczenie z banku o uiszczeniu wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości ul. Stefana Batorego 17A w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 06 marca 2015 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15.

11). Rozpoznanie ofert nastąpi w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A 58-300 Wałbrzych, w dniu 09 marca 2015 r., godz. 10:00, w obecności wszystkich zainteresowanych.

12). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

13). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu postępowania.

2015_W_041 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 4 postępowanie dom Batorego – WARUNKI
2015_W_041 – BIMICOR – warunki sprzedaży z wolnej ręki 4 postępowanie dom Batorego – OGŁOSZENIE W PRASIE

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ukończeniu opisu i oszacowania wartości masy upadłości

pierwsza strona operatuSyndyk masy upadłości Jolanty Dziekan, Jacka Dziekana – wspólników  „P.H DOMINO Spółka Jawna Dziekan, Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 (Sygn. Akt VI GUp 13/14) Kłodzko informuje o publikacji obwieszczenia o ukończeniu opisu i oszacowania wartości masy upadłości.

Obwieszczenie ukazało się w Gazecie Wyborczej – dodatku dolnośląskim w dniu 10 lutego 2015 r., strona 10.

Print Friendly

Warunki przetargu na sprzedaż domu mieszkalnego i garażu w Wałbrzychu

widok z ulicy - cdOBWIESZCZENIE
o sprzedaży składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26

 Zgodnie z warunkami przetargu zatwierdzonymi przez Sędziego – Komisarza Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy Sygn. Akt VI GUp 23/13 z dnia 03 lutego 2015 r. Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg polegający  na wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 320, 321 i 322 Prawa upadłościowego i naprawczego na sprzedaż składników majątku upadłego Lesława Bartoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26.

1). Przedmiotem sprzedaży łącznej bądź oddzielnej jest:

a). Prawo własności nieruchomości – działek gruntu nr 174/7 i 178/35, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, położonej w Wałbrzychu, ul. Makowa 8, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00030359/9.

b). Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości – działki gruntu nr 338 o powierzchni 0,0019 ha, zabudowanej budynkiem garażu, wraz z prawem własności tego budynku, znajdującej się przy ul. Długiej w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00030807/5.

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż:

a). w przypadku przedmiotu przetargu określonego punktem 1a powyżej – 494.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100).

b). w przypadku przedmiotu przetargu określonego punktem 1b powyżej – 12.580,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych, 00/100).

Podane ceny są cenami netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.

3). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży udostępniony jest przez syndyka masy upadłości.

4). Przetarg jest dwuczęściowy i ma w pierwszej części charakter pisemny (ofertowy) zaś w drugiej części ustny (aukcja).

5). Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości (Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej, ul. Makowa 8, 58-306 Wałbrzych, numer rachunku: 79 1090 2271 0000 0001 1385 5322) wadium do dnia 26 marca 2015 r. w wysokości:

 a). w przypadku przedmiotu przetargu określonego punktem 1a powyżej – 49.400,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych, 00/100).

b). w przypadku przedmiotu przetargu określonego punktem 1b powyżej – 1.258,00 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt osiem złotych, 00/100).

6). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

7). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru jego oferty przez Sędziego – Komisarza, traci wadium, a skutki postanowienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wygasają.

8). W przetargu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

9). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 8 niniejszych warunków przetargu,

– zaświadczenie z banku o uiszczeniu wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

10). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Przetarg dotyczący ZRB „Bart – Bud” Lesław Bartoszek w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ” winny wpłynąć do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do dnia 26 marca 2015 r., listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, bądź w winny być złożone biurze podawczym Sądu.

11). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 27 marca 2015 r., o godz. 10:00, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 11, sala nr 204.

12). W pierwszej części przetargu dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzona aukcja, którą poprowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego – Komisarza.

13). Do części drugiej przetargu (aukcja) zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli oferty z najwyższą oferowaną ceną nabycia, a także oferenci, którzy złożyli drugą i trzecią co do wysokości oferowaną ceną nabycia.

14). Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1 % najwyższej oferowanej w toku przetargu pisemnego ceny nabycia zaokrąglonej do pełnych tysięcy złotych w górę.

15). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

16.) Aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, o których mowa w punkcie 13 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nieobecności oferenta wiążącą będzie jego oferta pisemna.

17). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo na posiedzenie wskazane w pkt. 11 niniejszych warunków przetargu osoby albo osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu.

18). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku przetargu pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji. Przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą.

19). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, wybór ten będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego – Komisarza. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty Sędzia – Komisarz wyda na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty i przeprowadzono aukcję. Sędzia – Komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W tym przypadku postanowienie o wyborze ofert będzie podlegać obwieszczeniu.

20). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Pełna informacja o domu: makowa.syndycy.eu

2015_W_098 – BIMICOR – ogłoszenie do prasy – przetarg MAKOWA, GARAŻ
2015_W_098 – BIMICOR – ogłoszenie do prasy – przetarg MAKOWA, GARAŻ – OGŁOSZENIE W PRASIE

Print Friendly