Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości – domu mieszkalnego w Jedlinie – Zdroju – VI postępowanie

20170203_105530Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Elżbiety Idryjan w upadłości, zam. ul. Piastowska 60, 58-330 Jedlina – Zdrój

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 02 października 2017 r. sygn. VI GUp 1/17 (of), Syndyk masy upadłości Elżbiety Idryjan w upadłości, zam. ul. Piastowska 60, 58-330 Jedlina – Zdrój sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jedlinie – Zdrój, ul. Piastowska 60, składającej się z działki gruntu nr 142 o powierzchni 0,0346 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o kubaturze 526 m3 oraz budynkiem niemieszkalnym o kubaturze 94,5 m3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00000958/9

— na następujących warunkach:

1). sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak mnie mniejszą niż 78.560,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych, 00/100),

2). oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – postępowanie na sprzedaż nieruchomości Elżbiety Idryjan, sygn. akt VI GUp 1/17 należy składać w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. na adres Kancelarii Syndyka: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – liczy się data wpływu,,

3). oferent powinien w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości:

Elżbieta Idryjan w upadłości
ul. Piastowska 60
58-330 Jedlina – Zdrój
Nr rachunku: 38 1090 2590 0000 0001 3407 2131,

4). oferta powinna zawierać:

  1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
  2. oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,
  3. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
  4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
  5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
  7. dowód wpłaty wadium,

5). oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

6). rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka,

7). wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

8). cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem,

9). wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

10). jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

11). koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

12). kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,

13). w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

14). zastrzega się prawo do odwołania postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 2018_W_018 – BIMICOR – VI postępowanie z wolnej ręki – WARUNKI

Operat szacunkowy Idryjan Elżbieta

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Waldemara Czerewatego

book-1558780Syndyk masy upadłości Waldemara Czerewatego w upadłości, zam. Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz (Sygn. Akt VI GUp 7/17) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 22 lutego 2018 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki domu mieszkalnego w Woliborzu

20170213_115203

Warunki sprzedaży z wolnej ręki
nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Waldemara Czerewatego w upadłości, zam. Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 22 lutego 2018 r., sprostowanego Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 07 maja 2018 r. (sygn. akt VI GUp 7/17 (of)) Syndyk masy upadłości Waldemara Czerewatego w upadłości, zam. Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz sprzeda z wolnej ręki nieruchomości:

I). prawo własności działki gruntu nr 121/16 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w Przygórzu 193A, zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni 118,5 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00012444/7;

II). prawo własności niezabudowanej działki gruntu, nr 121/26 (AM-1), o powierzchni 0,0519 ha, położonej w Przygórzu, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00017273/2.

łącznie, na następujących warunkach:

1). sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak nie mniejszą niż 161.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych, 00/100);

2). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości.

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki jest dwuczęściowe i ma w pierwszej części charakter pisemny (ofertowy) zaś w drugiej części ustny (aukcja).

4). oferent powinien w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r. wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 16.110,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto dziesięć złotych 00/100). Oznaczenie rachunku:

Waldemar Czerewaty w upadłości
Przygórze 193a
57-431 Wolibórz
Nr rachunku: 97 1090 2590 0000 0001 3407 2427

5). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

6). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium, a skutki wyboru najkorzystniejszej oferty wygasają.

7). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.

8). Oferta winna zawierać:

a). dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b). oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,

c). w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

d). wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

e). zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

f). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,

g). dowód wpłaty wadium,

h). adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres

9). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 8, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

10). oferty nabycia składników majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – postępowanie na sprzedaż nieruchomości Waldemara Czerewatego, sygn. akt VI GUp 7/17 –  należy składać w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r. na adres Kancelarii Syndyka: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15 – liczy się data wpływu,

11). rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00  w Kancelarii Syndyka,

12). Do części drugiej postępowania na sprzedaż (aukcja) zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli oferty z najwyższą oferowaną ceną nabycia, a także oferenci, którzy złożyli drugą i trzecią co do wysokości oferowaną cenę nabycia.

13). Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1% ceny wywołania w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych w górę.

14). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż..

15). Aukcja zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, o których mowa w punkcie 12 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nieobecności oferenta wiążącą będzie jego oferta pisemna.

16). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo w dniu 06 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00 w miejscu: Przygórze 193a, 57-431 Wolibórz osoby albo osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu

17). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku postępowania pisemnego stanowi cenę wywołania w toku aukcji. Przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas aukcji ofertę od niej korzystniejszą.

18). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk.

19). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż lub też jego unieważnienie na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Opinia o wartości nieruchomości

2018_W_023 – BIMICOR – I postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki – WARUNKI

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Bogdana

book-1558780Syndyk masy upadłości Krzysztofa Bogdana w upadłości, zam. ul. Blankowa 25/9, 58-316 Wałbrzych (Sygn. Akt VI GUp 24/17) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 04 kwietnia 2018 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Warunki sprzedaży z wolnej ręki motocykla SUZUKI GSXR 600, nr rej. D24812, nr VIN: JS1GN7EA492102875, 2008 r. (uszkodzony)

27335301_1630445790335599_736025580_oWarunki sprzedaży z wolnej ręki
motocykla SUZUKI GSXR 600, nr rej. D24812, nr VIN: JS1GN7EA492102875

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 04 kwietnia 2018 r. Syndyk masy upadłości Sławomira Ciszewicza w upadłości, zam. Ul. Głuszycka 35/9, 58-308 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 71/17) sprzeda z wolnej ręki motocykl SUZUKI GSXR 600, nr rej. D24812, nr VIN: JS1GN7EA492102875, 2008 r. (uszkodzony)

– na następujących warunkach:

1). Sprzedaży podlega motocykl SUZUKI GSXR 600, nr rej. D24812, nr VIN: JS1GN7EA492102875, 2008 r. (uszkodzony)

2). Sprzedaż nastąpi w ofercie publicznej z wolnej ręki – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę w trakcie ustnej licytacji (aukcji).

3). Sprzedaż dokonywana będzie na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę, która nie będzie niższa niż 300,00 zł (trzysta złotych 00/100).

4). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący.

5). Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej wpłacić na rzecz masy upadłości wadium w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych, 00/100). Wadium płatne będzie gotówką, przed rozpoczęciem aukcji.

6). Przystępujący do aukcji winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

7). Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w aukcji będzie stawiennictwo w miejscu i o godzinie przeprowadzenia aukcji oferenta albo osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu,

8). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

9). Do licytacji zostaną dopuszczeni wszyscy zainteresowani spełniający warunki opisane w punktach 5 – 8 powyżej, przy czym:

a). ceną wywołania w toku ustnej licytacji (aukcji) jest kwota 300,00 zł (trzysta złotych, 00/100);

b). postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych, 00/100),

d). czas i miejsce przeprowadzenia aukcji: 07 maja 2018 r., godzina 12:00, Parking depozytowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7,

e). licytację poprowadzi Syndyk masy upadłości.

10). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości – najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Umowa sprzedaży zawarta zostanie w dniu licytacji.

11). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

12). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków postępowania na sprzedaż w dniu wyboru jego oferty – traci wadium, a skutki postępowania na sprzedaż wygasają.

13). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przez Syndyka bez podania przyczyny.

14). W sprawa nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Jakub Kamiński (tel. 693 034 043) oraz pełnomocnik Syndyka Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882), mail: kancelaria@syndycy.eu.

2018_W_011 – Bimicor – Warunki – sprzedaż motocykla

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Mirosławy Mielnik

sunroof-sony-center-1217242Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 marca 2018 r. Sygn. akt VI GU 21/18, w sprawie z wniosku Mirosławy Mielnik

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Mirosławy Mielnik, zamieszkałej 58-100 Świdnica, ul. Pl. Św. Małgorzaty 8, PESEL: 65062311664,

I. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,

IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego,

V. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 27/18.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Mirosławy Mielnik z dnia 28 marca 2018 r.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny Anny Norowskiej – Kiecy

newspaper-1173913Syndyk masy upadłości Anny Norowskiej – Kiecy w upadłości, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska lek. stom. Anna Norowska – Kieca w Kudowie – Zdroju (sygn. akt VI GUp 20/18) informuje, iż w  dniu 12 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 306 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j.) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny Marleny Ciach

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Marleny Ciach w upadłości, zam. ul. Grota Roweckiego 6/12, 58-309 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 15/18) informuje, iż w  dniu 03 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 306 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j.) przedłożył Sędziemu – Komisarzowi:

a). spis inwentarza
b). oszacowanie wartości masy upadłości
c). plan likwidacyjny zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – o ile ta jest prowadzona przez upadłego.

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Anny Norowskiej – Kiecy

sunroof-sony-center-1217242Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r. Sygn. akt VI GU 16/18, w sprawie z wniosku Anny Norowskiej – Kiecy

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Norowskiej – Kiecy, zamieszkałej w Kudowie – Zdroju, przy ul. Norwida 14, PESEL: 51022302920, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. stom. Anna Norowska – Kieca w Kudowie – Zdroju,

I. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

IV. wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza oraz Zastępcę Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego,

V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 105),

VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego – Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1).

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 20/18.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

1). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Anny Norowskiej – Kiecy z dnia 13 marca 2018 r.

Print Friendly

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności z tytułu planu spłaty dłużnika

maze-1236395Warunki sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności przysługującej do masy upadłości od Violetty Juckiewicz, ul. Krzywoustego 23A/1, 58-300 Wałbrzych z tytułu planu spłaty ustalonego Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GUp 8/17, ze stwierdzeniem prawomocności z dnia 08 lutego 2018 r.

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 16 marca 2018 r. Syndyk ogłasza postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności przysługującej do masy upadłości od Violetty Juckiewicz, ul. Krzywoustego 23A/1, 58-300 Wałbrzych z tytułu planu spłaty ustalonego Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GUp 8/17, ze stwierdzeniem prawomocności z dnia 08 lutego 2018 r.

Warunki sprzedaży w wolnej ręki:

1). Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność przysługująca do masy upadłości od Violetty Juckiewicz, ul. Krzywoustego 23A/1, 58-300 Wałbrzych z tytułu planu spłaty ustalonego Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GUp 8/17, ze stwierdzeniem prawomocności z dnia 08 lutego 2018 r.

Uwagi:

– plan spłaty Violetty Juckiewicz przewiduje spłatę wierzytelności przysługującej do masy upadłości w 17 ratach, po 102,18 zł każda (łącznie: 1.737,06 zł)

– płatność każdej z rat realizowana jest do końca każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca marca 2018 r.

­– do dnia 05 kwietnia 2018 r. dłużnik spłacił 1 (słownie: jedną) ratę planu spłaty w kwocie 102,18 zł

– pozostała do spłaty kwota wynosi na dzień 05 kwietnia 2018 r.: 1.634,88 zł (16 rat planu spłaty)

2). Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 435,00 zł.

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania.

5). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości.

6). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka winien wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 50,00 zł do dnia 25 kwietnia 2018 r. (Oznaczenie rachunku: PIWNICA JAROSŁAWNA Jarosław Juckiewicz w upadłości, ul. Topolowa 25A, 58-309 Wałbrzych, nr rachunku: 88 1090 2590 0000 0001 3316 1759).

7). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana  przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom postępowania na sprzedaż wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8). Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana przez syndyka nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie miesiąca od daty wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Zapłata całości ceny winna zostać dokonana przed dniem zawarcia umowy na sprzedaż przedmiotu postępowania.

9). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym.

10). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży oraz zawarcia umowy ponosi kupujący.

11). Oferta winna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

– oferowaną cenę zakupu,

– w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne: podanie nr PESEL,

– wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zrzeczenia się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

– dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

12). Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

13). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż wierzytelności – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 25 kwietnia 2018 r. na adres: Kancelaria Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

14). Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka, w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30, w obecności wszystkich zainteresowanych.

15). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania na sprzedaż, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

16). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

17). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Jakub Kamiński (693 034 043) lub pełnomocnik Syndyka Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882), mail: kancelaria@syndycy.eu.

2018_W_022 – Bimicor – Warunki – sprzedaż wierzytelności

Postanowienie o ustaleniu planu spłaty Violetty Juckiewicz z dnia 23 stycznia 2018 r.

Print Friendly